Høringssvar til forslag om ændring af akkrediteringsloven

22.08.2017 // af Anette Dørge, Direktør

Danmarks Akkrediteringsinstitution har afgivet høringssvar til ændringsforslag af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) takker for muligheden for at kommentere det fremsendte forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. De foreslåede ændringer adresserer en række konkrete udfordringer, vi har haft siden den nuværende akkrediteringslov trådte i kraft.

Lovændringen vil derfor, samlet set, bidrage til, at forbedre akkrediteringssystemet. AI hilser derfor lovforslaget velkomment.

AI har følgende bemærkninger til lovforslaget:

1. Det fremgår af § 2, stk. 2, i udkastet til lovændringen, at lovens § 1, nr. 10 (forlængelse af den periode, en betinget positiv akkreditering gælder, fra maksimalt 2 år til maksimalt 3 år) får virkning for afgørelser truffet af Akkrediteringsrådet før den 1. januar 2018.

AI bemærker, at hvad angår afgørelser om betinget positiv institutionsakkreditering, der er truffet i henhold til gældende lovgivning, har perioden på maksimalt 2 år været både en forudsætning og ramme for vurdering og afgørelse for uddannelsesinstitutionerne, akkrediteringspanelerne og Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelser om betinget positiv institutionsakkreditering ud fra en vurdering af, at uddannelsesinstitutionerne vil være i stand til at rette op på aktuelle mangler inden for perioden.

AI finder det derfor retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at åbne op for, at institutionerne bliver givet en længere frist på baggrund af en lovbestemmelse, der virker med tilbagevirkende kraft på afgørelser, der allerede er truffet i henhold til gældende lovgivning. Denne mulighed fjerner desuden den lige behandling af uddannelsesinstitutioner, der allerede har gennemgået en institutionsakkreditering.

AI anbefaler på den baggrund, at ændringen af udvidelsen af perioden for en betinget positiv institutionsakkreditering fra maksimalt 2 til maksimalt 3 år ikke indføres med tilbagevirkende kraft. Men at ændringen gælder fra tidspunktet for lovens ikrafttrædelse.

2. Det fremgår af den foreslåede § 26 a, stk. 1, at AI bl.a. får mulighed for, at foretage vurderinger af ikke-offentligt anerkendte uddannelsers niveau i forhold til kvalifikationsrammen for livslang læring.

AI finder, at AI’s viden om uddannelseskvalitet og kvalitetssikring kan bringes bredere i spil til gavn for ikke-offentligt anerkendte uddannelser.

AI anbefaler på den baggrund, at § 26 a, stk. 1, udvides, så AI også får mulighed for at vurdere andre aspekter af ikke-offentligt anerkendte uddannelsers kvalitet og kvalitetssikring.

3. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det er forudsat at AI udarbejder nye kriterier for SU-vurderinger af private uddannelser samt, at AI udvikler kriterier og retningslinjer for at vurdere de ikke-offentligt anerkendte uddannelsers niveau i henhold til kvalifikationsrammen for livslang læring.

AI bemærker, at der hverken er afsat midler til konceptrevision af SU vurderinger, eller udvikling af kriterier for at vurdere de ikke-offentligt anerkendte uddannelsers niveau i henhold til kvalifikationsrammen for livslang læring.

4. Det fremgår af § 6a, stk. 2, i udkastet til lovforslaget, at en sammenlagt uddannelsesinstitution skal institutionsakkrediteres senest 5 år efter sammenlægningen.

AI finder det betænkeligt, at der kan gå op til 5 år efter sammenlægningen, før der skal gennemføres en institutionsakkreditering.

AI bemærker, at det er vigtigt at sikre kontinuitet i den eksterne kvalitetssikring også i forhold til en sammenlagt institution. Både af hensyn til de studerende, der skal tilbydes uddannelser af høj kvalitet, og af hensyn til arbejdsmarkedet, der efterfølgende skal aftage dimittenderne.

AI anbefaler på den baggrund, at den sammenlagte institution skal institutionsakkrediteres senest 3 til 4 år efter sammenlægningen.

Med venlig hilsen

Anette Dørge
Direktør for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om analyser, publikationer og arrangementer om uddannelse, kvalitet og akkreditering.Akkrediteringsrådets nyhedsbrev


Anette Dørge

Kontakt