Eksisterende uddannelser

Sidst opdateret: 24.05.2017

Imens institutionsakkreditering indfases med den nye akkrediteringslov, kommer uddannelsesakkreditering i mindre omfang til at køre sideløbende på de institutioner, der endnu ikke er institutionsakkrediteret, eller hvor arbejdet med akkreditering af selve institutionen endnu ikke er påbegyndt.

Her kan du danne dig et overblik over forløbet for de eksisterende videregående uddannelser i det nye akkrediteringssystem. Du kan også holde dig orienteret om den seneste udgave af vores turnusplan for akkreditering.

I indfasningen af institutionsakkreditering, vil  uddannelsesakkreditering i mindre omfang køre sideløbende på de institutioner, der endnu ikke er institutionsakkrediteret, eller hvor arbejdet med akkreditering af selve institutionen endnu ikke er påbegyndt.

Uddannelsesakkreditering af eksisterende uddannelser baseres på en helhedsvurdering af uddannelsen og en samlet vægtning af uddannelsens opfyldelse af alle Akkrediteringsbekendtgørelsens kriterier. For at opnå en positiv akkreditering skal uddannelsen også leve op til gældende lovmæssige krav – herunder uddannelsesbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen og adgangsbekendtgørelsen.

Den faglige vurdering af en uddannelse foretages af et akkrediteringspanel, som nedsættes af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Panelet består af en eller flere kernefaglige eksperter, en aftagerrepræsentant og en studerende. Panelets opgave er at tage stilling til, om uddannelsen opfylder kriterierne på tilfredsstillende vis.

Akkrediteringspanelets vurderinger danner baggrund for udarbejdelsen af en akkrediteringsrapport, der danner grundlag for den endelig afgørelse, som træffes af Akkrediteringsrådet.

Afgørelser

Akkrediteringsrådet træffer afgørelser om akkreditering af de enkelte uddannelser. En uddannelse kan enten akkrediteres positivt, betinget positivt eller få afslag på akkreditering:

  • Positiv akkreditering: Uddannelsen vurderes samlet set at leve op til akkrediteringskriterierne.
  • Betinget positiv akkreditering: Uddannelsen lever ikke fuldt ud op til alle kriterierne, og Akkrediteringsrådet vurderer samtidig, at uddannelsen vil kunne rette op på forholdene inden for en kortere tidsperiode. Rådet angiver en tidsplan for, hvornår forholdene skal bringes i orden.
  • Afgørelser om afslag på akkreditering: Uddannelsen vurderes samlet set ikke at leve op til akkrediteringskriterierne.

Kontakt for professions-, erhvervsrettede og maritime institutioner

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Kontakt for universiteter og kunstneriske institutioner

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Med den nye akkrediteringslov vil akkrediteringsopgaven løbende bevæge sig fra uddannelsesniveau til i stedet at fokusere på akkreditering af de enkelte institutioner. Derfor vil der ske en reduktion i antallet af akkrediteringer af eksisterende uddannelser.  Det har givet anledning til en ny, reduceret turnusplan for eksisterende uddannelser.

Det er Akkrediteringsrådet, der har udarbejdet den reducerede turnusplan, der bygger på tre principper, som  blev besluttet på rådets møde den 19. april 2013.

Plan, turnus- og genakkrediteringer

Se plan for uddannelsesakkreditering 2017 (pdf)

Se plan for uddannelsesakkreditering 2016 (PDF) – revideret ultimo maj 2017

Se plan for uddannelsesakkreditering 2015 (PDF) – revideret primo februar 2016

Se plan for uddannelsesakkreditering 2014 (PDF) – revideret primo januar 2015

Principper for reduceret turnusplan:

  • Alle videregående uddannelsesinstitutioner skal belastes forholdsmæssigt ens under hensyn til deres relative andele af sektorens samlede antal studerende.
  • Uddannelsesakkrediteringen fokuseres på de uddannelsesområder, som ved tidligere akkrediteringer har vist sig at have størst kvalitetsmæssige udfordringer, eller på områder, som ikke hidtil er blevet akkrediteret.
  • Udvælgelsen af uddannelser og udbud til akkreditering vil ske sådan, at uddannelser med flest studerende alt andet lige akkrediteres først.

Kontakt

Vibeke Fahlén

Chefkonsulent