Kriterier

Sidst opdateret: 10.03.2014

Danmarks Akkrediteringsinstitution akkrediterer videregående uddannelsesinstitutioner og deres nye og eksisterende uddannelser.  

Der skelnes mellem institutionsakkreditering og uddannelsesakkreditering (af både nye og eksisterende uddannelser).

Uddannelsesakkreditering foretages på baggrund af fem lovbestemte kriterier:

  1. Behov og relevans – vurderes kun af Danmarks Akkrediteringsinstitution ved akkreditering af eksisterende uddannelser, da relevans-vurderingen ved akkreditering af nye uddannelser foretages i regi af Uddannelses- og Forskningsministeriets prækvalifikation.
  2. Videngrundlag
  3. Mål for læringsudbytte
  4. Tilrettelæggelse og gennemførelse
  5. Intern kvalitetssikring og -udvikling

Yderligere oplysninger om kriterierne og fremgangsmåden ved uddannelsesakkreditering kan findes i Danmarks Akkrediteringsinstitutions vejledning til institutionsakkreditering samt i akkrediteringslovens bekendtgørelse.

Institutionsakkreditering baseres på fem lovbestemte kriterier:

  1. Kvalitetssikringspolitik og –strategi
  2. Kvalitetsledelse og organisering
  3. Uddannelsernes videngrundlag
  4. Uddannelsernes niveau og indhold
  5. Uddannelsernes relevans

Ved akkreditering af institutioner er der fokus på helheden, både i vurderingen af de enkelte kriterier og på tværs af kriterierne. Helhedsvurderingerne foretages af et akkrediteringspanel bestående af personer med ekspertise inden for kvalitetssikring på institutionsniveau, ekspertise inden for den videregående uddannelsessektor generelt, viden om relevante arbejdsmarkedsforhold, internationale eksperter samt studenterrepræsentanter.  Helhedsvurderingen vil basere sig på nøgletal, institutionens selvevalueringsrapport, besøg på institutionen, samt dokumentation for institutionens kvalitetsarbejde på udvalgte områder.

Yderligere oplysninger om kriterierne og fremgangsmåden ved institutionsakkreditering kan findes i Danmarks Akkrediteringsinstitutions vejledning til institutionsakkreditering samt i akkrediteringslovens bekendtgørelse.

Tidligere vejledninger

Akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser gennemført før 1. juli 2013 og akkreditering af nye universitetsuddannelser gennemført eller ansøgt før 1. juli 2013 behandles efter de tidligere vejledninger fra det daværende ACE Denmark. De kan findes her: