Lovgivning

Sidst opdateret: 18.11.2016

Danmarks Akkrediteringsinstitutions funktion og virke er fastsat i akkrediteringsloven.

Loven om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner blev vedtaget af alle Folketingets partier 16. maj 2013 og trådte i kraft 1. juli 2013.

Loven erstatter den oprindelige akkrediteringslov fra 2007.

Loven angiver, hvordan akkrediteringsopgaven fremover skal baseres på institutionsakkrediteringer, ligesom den fastlægger rammerne for den uddannelsesakkreditering af nye og eksisterende uddannelser og udbud, som særligt i overgangsfasen kommer til at køre sideløbende med institutionsakkreditering. Endeligt angiver lovteksten, hvordan alle ansøgninger om oprettelse af nye uddannelser og udbud i det nye akkrediteringssystem skal gennemgå en prækvalifikation og godkendelse herfra forud for akkrediteringsforløbet.

Om Danmarks Akkrediteringsinstitutions rolle og funktion fastslår akkrediteringsloven blandt andet:

”§ 2. Danmarks Akkrediteringsinstitution er en fagligt uafhængig myndighed inden for den statslige forvaltning, som varetager opgaver i forbindelse med akkreditering af de uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af § 1, og disses uddannelser.”

”§ 2, Stk. 2. Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejder akkrediteringsrapporter til brug for Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutionerne og uddannelserne. Akkrediteringen foretages ud fra centralt fastsatte kriterier.”

Om Akkrediteringsrådets rolle og funktion fastslår akkrediteringsloven blandt andet:

”§ 3. Akkrediteringsrådet er et fagligt uafhængigt råd. Akkrediteringsrådet fastsætter en forretningsorden.”

”§ 3, Stk. 2. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og disses uddannelser, jf. § 1, på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution, jf. dog stk. 3.”

”§ 3, Stk. 3. Akkrediteringsrådet kan af faglige grunde eller for at afprøve Danmarks Akkrediteringsinstitutions konkurrencedygtighed beslutte at anvende en anden operatør end Danmarks Akkrediteringsinstitution til at udarbejde akkrediteringsrapporter. Den valgte operatør skal være optaget i det europæiske register for kvalitetssikringsorganer.”