– Erhvervsakademi Dania


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi Dania på rådsmødet den 21. juni 2018. Her fik Erhvervsakademi Dania en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 20. - 21. juni 2018, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Erhvervsakademi Dania her


2. Besøg

Åben dialog og god stemning ved veltilrettelagt andet besøg på EA Dania

En behagelig stemning og gode samtaler båret af en åben og ligefrem dialog var atter i centrum, da et ekspertpanel og Danmarks Akkrediteringsinstitution besøgte Erhvervsakademi Dania i uge 44. Besøget var det andet og sidste i forbindelse med institutionsakkrediteringen af det jyske erhvervsakademi.

På tre tætpakkede dage fra den 1. til den 3. november var panelet forbi tre ud af erhvervsakademiets i alt syv campusser i det midt- og østjyske. Undervejs viste kvalitetschefen rammen af den nye, intelligente bygning, der fremover skal rumme de studerende fra de tekniske ruddannelser i Randers såvel som fra det tidligere campus i Hadsten.  På andendagen viste engagerede studerende deres studiemiljø i Hobro frem, mens den sidste dag blev tilbragt på campus i Skive.

Under besøget gik ekspertpanelet tæt på de merkantile og tekniske uddannelser. På baggrund af samtalerne og indtrykkene fra det første besøg i juni var der desuden udvalgt tre tematikker som audit trails og dermed fokus for besøget. De tre audit trails, der tilsammen skal de belyse, hvordan kvalitetsarbejdet på EA Dania fungerer i praksis, er:

  1. Uddannelsernes videngrundlag: Hvordan arbejdes der i tværgående ”videnuniverser” og underviserteams på campus med at få den nyeste og mest relevante viden fra forskning, udvikling og praksis ind i undervisningen, og hvordan kvalitetssikrer EA Dania den løbende udvikling af uddannelsernes videngrundlag?
  2. Forløbsplaner og studenterevalueringer: Hvordan arbejder underviserne med udformning og kvalitetssikring af forløbsplanerne for deres undervisning, og hvordan sikrer procedurer samt praksis for studenterevalueringer, at eventuelle problemer i undervisningen eller praktikken bliver identificeret og håndteret på effektiv vis?
  3. Kvalitetssikring fra top til bund: Hvordan hænger de tre rapportniveauer i EA Danias kvalitetssikringssystem sammen, og hvordan følges der op på rapporternes gennemgang af kvaliteten i form af handleplaner og interne audits?

Med afsæt i det indsendte materiale fra EA Dania var der sat tid af til en lang række møder med repræsentanter fra alle dele af organisationen fra rektor til de studerende samt enkelte eksterne interessenter. Her fik ekspertpanelet lejlighed til at dykke ned i materialet og blive klogere på sammenhænge og praksis inden for de tre udvalgte audit trails. Efter det afsluttende møde med Danias øverste ledelse, kunne ekspertpanelet og teamet af akkrediteringskonsulenter samle op på indtrykkene fra det tre dage lange besøg fredag eftermiddag.

I de kommende måneder bliver der arbejdet på den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af EA Dania på baggrund af. Det sker ved rådsmødet i juni 2018 efter, at rapporten med indstilling har været i høring hos EA Dania.

Se hele programmet for andet besøg på EA Dania her (pdf)


1. Besøg

Gode samtaler, der spændte vidt fra videnuniverser til frafald, var på programmet, da Danmarks Akkrediteringsinstitution og et ekspertpanel besøgte Erhvervsakademi Dania den 21. og 22. juni 2017. Besøget var et led i processen med erhvervsakademiets institutionsakkreditering.

Eksamenstravlheden havde lagt sig og sommerferien trængte sig på, da Erhvervsakademi Dania i sidste uge tog imod Danmarks Akkrediteringsinstitution på deres campus i Randers. Her blev der taget godt imod det panel af eksperter, der er nedsat til institutionsakkrediteringen af erhvervsakademiet, og teamet af medarbejdere fra Akkrediteringsinstitutionen.

Fra start til slut bar besøget præg af gode samtaler og en behagelig stemning med en åben og ligefrem dialog. Forinden havde akkrediteringspanelet læst Erhvervsakademi Danias selvevalueringsrapport. I løbet af de to dage i Randers fik de lejlighed til at tage et spadestik dybere og dermed få større indsigt i, hvordan kvalitetssikringsarbejdet er organiseret på erhvervsakademiet.

Det skete via et tætpakket program, der bød på interviews med repræsentanter fra alle dele af organisationen fra rektor til de studerende. Geografisk var der også sikret en bred spredning. Under samtalen med de studerende var alle otte campusser repræsenteret, mens undervisere fra syv campusser var til stede ved en anden samtale. Også eksterne samarbejdspartnere var repræsenteret til et af møderne.

I mødelokalet var der hængt plancher op for, hvordan Erhvervsakademi Dania arbejder med at sikre ’Danmarks bedste uddannelser’. Dermed var rammen sat for de to dage med møder. Under samtalerne havde panelet blandt andet havde fokus på organiseringen af videnuniverser på tværs af campusser, og erfaringerne med disse. Herunder blev der også talt om de forløbsplaner, som  underviserne udarbejder før opstart på alle undervisningsforløb med det mål, at de studerende og kolleger får overblik over læringsmål, studieaktiviteter og det tilknyttede videngrundlag. På anden dag fik Erhvervsakademi Dania ydermere lejlighed til at uddybe deres frafaldsindsatser, da rektor Anders Graae Rasmussen var i P1 som respons på en ny undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

På baggrund af besøget bliver der udvalgt en række særlige områder og tematikker. Disse vil panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere dykke længere ned i som audit trails ved det andet og sidste institutionsbesøg. Det finder sted fra den 31. oktober til den 3. november 2017, hvor panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere ser frem til at besøge flere af erhvervsakademiets campusser.

Se programmet for besøget her


Panelet

  • Agi Csonka (formand), adm. direktør SFI, Det Nationale Forskningscenter for velfærd siden 2013. Uddannet cand.phil. ph.d. i ledelse og organisation, Københavns Universitet. Tidligere direktør for EVA, Danmarks Evalueringsinstitut 2007-2013, hvor hun har arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling på uddannelsesområdet. Afdelingschef i Koncern HR hos TDC 2003-2007. 2000-2002 Business manager, Rambøll Management Consulting. Formand for Rådet for Børns Læring, som rådgiver undervisningsministeren om kvalitetsudvikling på dagtilbuds- og skoleområdet. Agi Csonka bestrider desuden flere poster i centrale råd og nævn.
  • Bjørn J. Monstad, afdelingsdirektør på Universitetet i Agder. Tidligere rektor ved Kristiansand Lærerhøgskole og har faglig baggrund inden for det pædagogiske område. Bjørn Monstad har medvirket som ekspert i forbindelse med evalueringer i regi af den norske akkrediteringsinstitution, NOKUT, herunder evaluering af kvalitetssikringssystemerne på Universitetet i Tromsø, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Oslo, kunstfaghøjskoler og Højskolen Kristiania, hvor de sidstnævnte har lighedstræk med de danske erhvervsakademier. Bjørn Monstad har været medlem af akkrediteringspanelet for institutionsakkrediteringen af University College Sjælland (UCSJ).
  • Bjørn Solheim, Høgskolelektor, cand. merc, ved Institut for økonomi, jura og markedsføring og tidligere Institutleder (10 år) ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Bjørn Solheim har været sagkyndigt panelmedlem i flere akkrediteringer af fagskoleudbud på det handels- og økonomiske område i regi af NOKUT. Ved HSN har han arbejdet med faglig og pædagogisk udvikling inden for de økonomisk/administrative studier. Bjørn Solheim har deltaget i udviklingsarbejde i forbindelse med lovreformer og udvikling af flere netstudier på bachelorniveau, som han også har været faglig ansvarlig for. Han er forfatter til lærerbøger om driftsregnskab og budgettering, der bruges på mange høgskoler i Norge.
  • Per Gotfredsen, civiløkonom, økonomidirektør Firmafon Aps og tidligere ansat i Dansk Erhverv 1992 til 2011 som bl.a. direktør for områderne erhvervsudvikling, forskning og videregående uddannelse, arbejdsmarkedspolitik, erhvervsuddannelse og voksen- og efteruddannelse. Per Gotfredsen er formand for bestyrelsen for Erhvervsskolen Nordsjælland og er medlem af Advisory Board for Copenhagen Business School. Per Gotfredsen har bestridt flere poster i centrale råd og udvalg vedrørende uddannelse, vækst og erhvervsudvikling. Siden 2010 har Per Gotfredsen fungeret som beskikket censor for akademi- og professionsbacheloruddannelser inden for økonomi, ledelse, merkantil, entrepreneurship mv.
  • Sissel Møller Jelstrup, studerende på finansøkonomuddannelsen ved Cphbusiness i København. Hun er aktiv i studenterorganisationen Cphbusiness students. Gennem sit engagement på studiet har Sissel Møller Jelstrup medvirket i en række møder og arrangementer for kommende studerende, alumner og øvrige interessenter, hvor hun har bidraget med viden om uddannelsen og Cphbusiness som uddannelsesinstitution.


Selvevalueringsrapport

Erhvervsakademi Dania indsendte i april 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Henrik Pedersen

Områdechef, Rådsbetjening og Analyse, DPO

Team

David Metz

Chefkonsulent

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: April 2017

1. besøg: 21. - 22. juni 2017

2. besøg: 1. november - 3. november 2017

Høring, rapport: 12. marts 2018 -

Rådsmøde: 20. - 21. juni 2018

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania blev officielt indviet 1. januar 2009 og udbyder videregående uddannelser samt efteruddannelser i Grenaa, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg.

Institutionen udbyder i alt 21 korte videregående uddannelser inden for områderne Business, Sundhed, Oplevelse, IT, Marketing, Teknologi og Administration, og har aktuelt 2.500 fuldtidsstuderende, hvoraf 300 er internationale studerende, samt 2.700 studerende på efter- og videreuddannelser (maj 2016).

Kilde: eadania.dk

Hjemmeside: Erhvervsakademi Dania

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk