– University College Nordjylland, genakkreditering


Afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om genakkrediteringen af Professionshøjskolen UCN på rådsmødet den 2. marts 2021. Her fik UCN en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 2. marts 2021, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for genakkrediteringen af Professionshøjskolen UCN


Besøg

Veltilrettelagt besøg på UCN bød på god dialog

Den 17. og 18. september besøgte det akkrediteringspanel, der er nedsat til genakkrediteringen af University College Nordjylland (UCN), Aalborg sammen med medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Besøget bød både på gode dialoger med bl.a. ledelse, undervisere og studerende og opsamlende interne møde, hvor panelets to internationale medlemmer deltog virtuelt på grund af de aktuelle rejserestriktioner.

Besøget skete som opfølgning på den betingede positive institutionsakkreditering, som Akkrediteringsrådet tildelte den nordjyske professionshøjskole i maj 2019. Forinden var der udvalgt to audit trails, der tilsammen skulle give akkrediteringspanelet et dybere indblik i, hvordan UCN har fulgt op på de problematikker, som var udslagsgivende i den ordinære akkreditering. Begge audit trails tog udgangspunkt i udbuddene af henholdsvis læreruddannelsen i Hjørring, pædagoguddannelsen i Aalborg og den dansksprogede uddannelse til markedsføringsøkonom i Aalborg. De fokuserede på:

  1. Den årlige kvalitetsrapport og kvalitetsudviklingsplan
  2. Fælles minimumskrav til uddannelsernes kvalitetsarbejde

I løbet af de to dage mødtes akkrediteringspanelet med både rektor, uddannelsesdirektør og kvalitetschefen fra UCN samt studerende, undervisere, uddannelsesledere og uddannelseschefer fra de tre udvalgte uddannelsesudbud.

Møderne bar præg af en god dialog, hvor panelmedlemmerne nysgerrigt spurgte ind til en række fokusområder under hvert af de to audit trails. Herunder var de blandt andet interesserede i, hvordan den årlige kvalitetsrapport og kvalitetsudviklingsplanen bruges til at skabe overblik og give et fælles grundlag for at afklare, hvad der er væsentlige problematikker og prioriteringer for hvert enkelt udbud.

Akkrediteringspanelet var også interesserede i, hvordan de fælles minimumskrav for det lokale kvalitetsarbejde på udbuddene fungerer i praksis. Fx blev der spurgt ind til, hvordan institutionelle procedurer sikrer en fælles retning for og prioritering af kvalitetsarbejdet på udbudsniveau med særlig fokus på evaluering af studieaktiviteter og sikring af relevans gennem systematisk kontakt med aftagere.

De mange indtryk og input fra besøget bliver nu samlet i en akkrediteringsrapport, som skal danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om genakkreditering af UCN i marts 2021. Forinden vil rapporten komme i høring på UCN.

Se programmet for besøget


Projektleder

Birgitte Thomsen

Chefkonsulent

Team

  • Mobil:  

  • Mobil:  

Datoer

Selvevaluering: 30. april 2020

Besøg: 16.-18. september 2020

Høring: 4. december 2020 – 8. januar 2021

Afgørelse: 2. marts 2021

Intro

I marts 2019 modtog University College Nordjylland (UCN) en betinget positiv institutionsakkreditering. Ved genakkrediteringen er der fokus på de udfordringer, der blev identificeret i den første akkrediteringsproces, og om institutionen har imødekommet dem i tilfredsstillende grad. Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet fra institutionsakkrediteringen af UCN på Akkrediteringsrådets hjemmeside.

Ved genakkrediteringen af UCN består panelet af:

Jens Oddershede (formand), dr.scient., tidligere rektor for Syddansk Universitet i perioden 2001-14. Jens Oddershede har været formand for Danske Universiteter i perioden 2005-14 og har varetaget en lang række bestyrelses- og udvalgsposter i og uden for universitetsverdenen. Bl.a. er han af uddannelses- og forskningsministeren udpeget som formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Jens Oddershede varetog i 2016 opgaven som panelformand ved institutionsakkrediteringen af VIA University College.

Solveig Cornér, magister i voksenpædagogik og Ph.D-student. Solveig Cornér har i flere år deltaget i planlægningen af kvalitetssikringsarbejdet på Helsinki Universitet, og arbejder aktuelt som ekspert i universitetets afdeling for ledelse og administration. Solveig har stor erfaring med ekstern kvalitetssikring; hun har deltaget i institutionsakkrediteringen af Syddansk Universitet i 2014 og en række auditeringer for akkrediteringsinstitutionen NOKUT i Norge, bl.a. af Bergen Arkitekthögskole, Universitetet i Stavanger samt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, samt været både panelmedlem og projektleder ved auditeringer af videregående uddannelsesinstitutioner i Finland for akkrediteringsinstitutionen FINEEC.

Björn Broström, Professor of Business, rektor ved Högskolan i Borås siden 2011. Bjørn Brorström er tidligere institutleder og professor ved School of Public Administration (SPA) på University of Göteborg, og stod bl.a. bag etableringen af forskningsinstituttet Kommunalforskning i Västsverige.  Broström har i sin tid på SPA deltaget i flere akkrediteringer af forvaltningsuddannelser, udført i regi af akkrediteringsorganisationen European Association for Public Administration Accreditation.

Martin Tinning, master of public governance, læreruddannet, skole- og familiechef i Rudersdal Kommune. Martin Tinning har erfaring med arbejde med kvalitetssikring fra et aftagerperspektiv fra bl.a. formandsposten for uddannelsesudvalget for læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCC.

Helle Yndgaard Storm, tidl. studerende på sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol (nu dimitteret). Helle har erfaring med kvalitetssikring gennem deltagelse i Sygeplejestuderendes Landssammenslutnings (SLS) lokalbestyrelse, Sygeplejestuderendes Råd, uddannelsesudvalg og Studenterrådet Metropol. Fra juli 2016 til juli 2017 var hun national formand for SLS.