Eksisterende uddannelser

Akkreditering af eksisterende uddannelser baseres på en faglig helhedsvurdering af uddannelsen og en samlet vægtning af uddannelsens opfyldelse af Akkrediteringsbekendtgørelsens fem kriterier.
Sidst opdateret: 12.09.2018

På uddannelsesinstitutioner, der endnu ikke er positivt institutionsakkrediteret eller ikke har påbegyndt processen, skal alle eksisterende uddannelser fortsat akkrediteres enkeltvis. Det sker efter en reduceret turnusplan, som Akkrediteringsrådet fastlægger.

En uddannelsesakkreditering af eksisterende uddannelser og udbud tager afsæt i Akkrediteringsbekendtgørelsens fem kriterier:

 1. Behov og relevans
 2. Videngrundlag
 3. Mål for læringsudbytte
 4. Tilrettelæggelse og gennemførelse
 5. Intern kvalitetssikring og – udvikling

Til hver uddannelsesakkreditering nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel. Panelet består af en eller flere kernefaglige eksperter, en aftagerrepræsentant og en studerende. Det er panelets opgave at tage stilling til, om uddannelsens kvalitet og relevans sikres på tilstrækkelig vis.

Akkrediteringspanelets vurderinger baserer sig på uddannelsesinstitutionens ansøgningsmateriale, supplerende dokumentation om udvalgte fag eller fagelementer og input fra et besøg på uddannelsen. Alle vurderinger samles i en akkrediteringsrapport, der indeholder:

 • Vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt.
 • En samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse.

Uddannelsesinstitutionen får akkrediteringsrapporten i høring, før den endelige version afleveres til Akkrediteringsrådet og offentliggøres på Akkrediteringsinstitutionens hjemmeside.

Akkrediteringsrådet træffer afgørelser om akkreditering af de enkelte eksisterende uddannelser. En uddannelse kan enten akkrediteres positivt, betinget positivt eller få afslag på akkreditering:

 • Positiv akkreditering: uddannelsen vurderes samlet set at leve op til akkrediteringskriterierne.
 • Betinget positiv akkreditering: uddannelsen lever ikke fuldt ud op til alle kriterierne, og Akkrediteringsrådet vurderer samtidig, at uddannelsen vil kunne rette op på forholdene inden for en kortere tidsperiode. Rådet angiver en tidsplan for, hvornår forholdene skal bringes i orden.
 • Afslag på akkreditering: uddannelsen vurderes samlet set ikke at leve op til akkrediteringskriterierne. Konsekvensen er, at uddannelsen lukkes.

For at opnå en positiv akkreditering skal uddannelsen også leve op til gældende lovmæssige krav – herunder uddannelsesbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen og adgangsbekendtgørelsen.

En positiv uddannelsesakkrediteringen gælder 6 år, hvorefter uddannelsen eller uddannelsesudbuddet skal genakkrediteres, medmindre uddannelsesinstitutionen i mellemtiden har opnået en positiv eller en betinget positiv institutionsakkreditering.

Danmarks Akkrediteringsinstitution har i maj 2016 revideret vejledningen til akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud. Der er foretaget mindre ændringer og præciseringer på baggrund af erfaringer fra gennemførte uddannelsesakkrediteringer samt for at harmonisere og kvalificere de nøgletal, der indgår som indikatorer i akkrediteringsprocessen.

Ændringerne af vejledningen bliver beskrevet i dette notat: Notat om ændringer i vejledning til eksisterende uddannelser (pdf)

Se desuden vejledning, april 2016, for uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser og tillægsvejledning for engelsksprogede uddannelser og udbud nedenfor.

Danmarks Akkrediteringsinstitution tilbyder løbende informationsmøder om akkreditering af eksisterende uddannelser.

Ved opfølgning på betinget positive akkrediteringer tages der udgangspunkt i den vejledning, der var gældende, da sagen blev afgjort. Neden for finder du tidligere vejledninger for akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud.

Tidligere vejledninger

Tidligere vejledning til uddannelsesakkreditering af eksisterende uddannelser og udbud (PDF), udgivet juni 2015 (hent i Word)

Tidligere  vejledning til uddannelsesakkreditering af eksisterende uddannelser og udbud (PDF), udgivet 30. september 2013 (hent i Word)

Former guide for accreditation of existing programmes in English  (PDF), published September 30 2013 (download in Word)

Model for opgørelse af studieaktivitet

Tidligere vejledning til akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser – 2. udgave (PDF)

Tidligere vejledning til akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser – 1. udgave (PDF)

Tidligere vejledning for akkreditering på det professions- og erhvervsrettede område, januar 2013 – 7. udgave (PDF)

Tidligere vejledning for akkreditering på det professions- og erhvervsrettede område, april 2012 – 6. udgave (PDF)

Ændringer i den tidligere vejledning for det professions- og erhvervsrettede område, april 2012 – 6. udgave (PDF)

Tidligere vejledning for akkreditering på det professions- og erhvervsrettede område, november 2011 – 5. udgave (PDF)

Tidligere vejledning for akkreditering på det professions- og erhvervsrettede område, januar 2011 – 4. udgave (PDF)

Akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud foregår efter en turnusplan. Derudover gennemføres der løbende opfølgninger på betinget positive uddannelsesakkrediteringer (genakkrediteringer).

Turnusplanen bygger på tre principper, som Akkrediteringsrådet besluttede på dets møde den 19. april 2013:

 • Alle videregående uddannelsesinstitutioner skal belastes forholdsmæssigt ens under hensyn til deres relative andele af sektorens samlede antal studerende.
 • Uddannelsesakkrediteringen fokuseres på de uddannelsesområder, som ved tidligere akkrediteringer har vist sig at have størst kvalitetsmæssige udfordringer, eller på områder, som ikke hidtil er blevet akkrediteret.
 • Udvælgelsen af uddannelser og udbud til akkreditering vil ske sådan, at uddannelser med flest studerende alt andet lige akkrediteres først.

Plan, turnus- og genakkrediteringer

Ansøgning om akkreditering af eksisterende uddannelse

Ved ansøgning om akkreditering af en eksisterende uddannelse skal uddannelsesinstitutionen uploade sin redegørelse, bilag og et følgebrev via et ansøgningsmodul. Her samles alle filer i én samlet pdf.

Se nærmere beskrivelse af krav til ansøgning og bilag i vejledningen.

Jan Vernholm Groth

Specialkonsulent

Kontakt

Marie Bjerresgaard Hjort