– Zealand – Sjællands Erhvervsakademi


2. Besøg

Andet besøg på Zealand bød på gode dialoger om kvalitetssikringsarbejdet

I midten af december besøgte akkrediteringspanelet og akkrediteringskonsulenter Zealand – Sjællands Erhvervsakademi for anden gang. Besøget tog udgangspunkt i to audit trails, som akkrediteringspanelet havde valgt i forlængelse af deres første besøg i oktober. Et hovedfokus for panelet under første besøg var en større organisationsændring som Zealand gennemgik i foråret, og hvad det betød for deres kvalitetssikringsarbejde. Dette tema gik igen de to audit trails, som panelet havde valgt at fokusere på. De to audit trails var:

  1. Strategi for ajourføring af videngrundlag og drift af fagmiljøer
  2. Inddragelse af og bidrag fra studerende i Zealands nye struktur

Under besøget havde akkrediteringspanelet gode dialoger med studerende, undervisere, studiekoordinatorer og institutionens forskellige ledelseslag som gav panelet indsigt i, hvordan Zealand arbejder med kvalitetssikring i praksis. I løbet af de to besøg har panelet været forbi næsten alle Zealands afdelinger med undtagelse af afdelingerne i Nykøbing Falster og Køge.

Inddragelse af og bidrag fra studerende i Zealands nye struktur
Panelet havde de første dage af besøget fokus på anden audit trail, der omhandlede inddragelse af studerende i kvalitetssikringsarbejdet. Formålet med denne audit trail var at belyse, hvordan Zealand sikrer studerendes indflydelse i kvalitetssikringen af Zealands uddannelser. Panelet var særligt interesseret i, hvordan studerende inddrages set i lyset organisationsændringen, der medfører nye beslutningsveje, hvor den studenterpolitiske organisering ændres til at følge ændringerne i Zealands organisation. Derudover var panelet også interesseret i, hvordan Zealand indsamler og behandler studenterevalueringer og arbejder med udfordringer såsom lave svarprocenter på spørgeskemaer.

I løbet af de to første dage besøgte panelet Zealands afdelinger i Roskilde og Slagelse, hvor de blev vist rundt på begge afdelinger. Her interviewede de blandt andet studerende, undervisere og forskellige ledelseslag. Undervisere fortalte, om, hvordan de anvender formative evalueringer med metodefrihed, mens studerende fortalte om deres roller i evalueringsprocesserne og deres engagement i det studenterpolitiske arbejde. Derudover fortalte Zealands studenterambassadør, hvis opgave er at støtte de studerendes arbejde i de studenterpolitiske organer i opstartsfasen, hvordan de arbejder med at sikre studerendes indflydelse på deres uddannelser.

Strategi for og drift af uddannelsers fagmiljø
På besøgets tredje og fjerde dag var panelet taget til Næstved for at få mere viden om Zealands arbejde med sikring af videngrundlag på uddannelserne. Her talte de med studerende med indsigt i kvalitetssikringsarbejdet, undervisere og programchefer samt studieledere fra alle udvalgte udbud. Panelet var interesseret i at belyse, hvordan Zealand gennem kvalitetssikringsarbejdet sikrer, at underviserne løbende ajourføres med viden inden for deres fagområde – både med viden fra erhvervet og fra forskning og udvikling. Panelet var i denne sammenhæng bl.a. interesseret i, hvordan Zealand systematisk arbejder videndeling på tværs af uddannelser og campusser. Det er set i lyset af organisationsændringen, hvor ambitionen er, at undervisere på samme uddannelser skal fungere som en samlet gruppe på tværs af udbud.

 Panelet fik rundvisninger på de forskellige campusser de besøgte, hvor der også var fundet tid til at pynte op 

Undervisere fra henholdsvis Zealands finansøkonom- og multimediedesignuddannelser fortalte om, hvordan de i praksis ajourfører sig med ny viden inden for deres uddannelsesområder. Panelet hørte bl.a. om løbende kontakt til virksomheder og om forsknings- og udviklingsprojekter i Zealands videnklynger som værktøjer til dette. Derudover fortalte programchefer mere samlet om systematikken i ajourføring af videngrundlaget, og hvordan de sikrer kvalitet i videngrundlaget på tværs af afdelinger, der udbyder samme uddannelser. Afslutningsvis fortalte uddannelsesdirektøren og ansatte, der arbejder med forsknings- og udviklingsaktiviteter, om deres arbejde med at sikre god kvalitet i forskningsprojekter som skal være til gavn på tværs af Zealands uddannelsesudbud.

Afsluttende bemærkninger og tak for denne gang
Besøget blev rundet af med et afsluttende møde med Zealands øverste ledelse i Næstved, hvor panelmedlemmerne stillede de sidste afklarende spørgsmål. Derudover fik Zealand information om den kommende proces, inden panelforpersonen takkede for et godt og veltilrettelagt besøg. I denne sammenhæng bemærkede panelet også, at de var blev taget godt imod, og at det havde været interessant at tale med engagerede undervisere og studerende.

I den kommende tid vil Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med panelet udarbejde den endelige akkrediteringsrapport, som vil være beslutningsgrundlag, når Akkrediteringsrådet 18. juni 2024 skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Zealand.

Se program


1. Besøg

Akkrediteringspanelets første besøg bød på engageret dialog om kvalitetssikringsarbejdet på Zealand Erhvervsakademi

Først i oktober lagde akkrediteringspanelet vejen forbi Zealand - Sjællands Erhvervsakademi som led i anden runde af institutionsakkreditering. Besøget er det første af to og kom i forlængelse af, at Zealand indleverede institutionsrapport i juni. Besøget strakte sig over to dage og bød fra start til slut på gode dialoger om erhvervsakademiets kvalitetssikringssystem. Repræsentanter fra Zealand gav panelet et bredere indblik i deres arbejde med at sikre uddannelseskvalitet på en institution med et fagligt bredt uddannelsesudbud og bred geografisk dækning med mange små lokale afdelinger.

Panelet og akkrediteringskonsulenter samlet foran Zealand

Besøget begyndte mandag den 2.oktober med fælles frokost i Zealands kantine med panelet, akkrediteringskonsulenter og alle de repræsentanter fra Zealand, som skulle deltage i besøgets interviews. Inden alle satte sig til bords, bød rektor velkommen, og panelforpersonen præsenterede panelmedlemmerne. Efter frokost, havde Zealand arrangereret en meet n´ greet, hvor akkrediteringspanelet mødte interviewgrupperne mere uformelt inden interviewene begyndte. Den forløb efter speed-dating modellen, hvilket betød, at alle parter fik hilst på hinanden og talt sammen. Både den fælles frokost og meet n´ greet’en skabte en god og behagelig atmosfære forud for interviewene, der varede besøget igennem.

Med en god start indledte panelet interviewene, der strakte sig over resten af mandagen og tirsdag formiddag. Panelet talte med studerende, undervisere, ledere og chefer samt direktion og bestyrelsesforpersonen, hvor formålet var at få indblik i, hvordan Zealands overordnede kvalitetssikringsarbejde er struktureret. Panelet var bl.a. interesseret i at høre om den større organisationsændring Zealand implementerede i foråret. Zealands nye organisering tager afsæt i faglige fællesskaber frem for geografiske. Det betyder bl.a., at hvor Zealand før havde lokale ledere og chefer, er uddannelsesudbud nu ledelsesmæssigt grupperet fagligt. For eksempel har udbud af samme uddannelse og fagligt beslægtede uddannelser nu samme studieleder. Det skal fremme samarbejde og udvikling på fagområderne på tværs Zealands afdelinger.

På besøgets sidste dag havde panelet en afsluttende samtale med Zealands øverste ledelse, hvor panelet fik svar på deres sidste spørgsmål. Efterfølgende gav panelforpersonen en foreløbig tilbagemelding, hvorefter der var dialog om, hvilke områder det kunne være relevant at belyse yderligere i audit trails, når panelet vender tilbage i december. Afslutningsvis takkede panelformanden for et spændende besøg, hvor de var blevet taget godt imod og fik et første indblik i Zealands kvalitetssikringsarbejde.

Se program


Panelet

Forperson Peter Friese, Chefkonsulent hos Nordisk Praksis, tidligere prorektor for Professionshøjskolen VIA og rektor for Seminariet Peter Sabroe. Peter har også været formand for bestyrelser, bl.a. Kaospiloterne, Vitus Bering Innovation Park samt Grønlands socialpædagogiske seminarium og arbejder i dag bl.a. som konsulent for ledere på uddannelsesinstitutioner. På VIA var Peter ansvarlig for etablering af institutionens kvalitetssikringssystem. Peter Friese er uddannet psykolog.

Kristin Helene Arnesen, Prodekan School of Communication and Marketing, Høyskolen Kristania. Kristin har tidligere været direktør for afdelingen for programinnovation og pædagogisk teknologi på højskolen og direktør for netstudier, læringsteknologi og pædagogisk udvikling også på højskolen. Kristin har arbejdet med udvikling af nye uddannelser, bl.a. inden for design og markedsføring, pædagogisk udvikling, implementering af digitale redskaber og faglig ledelse. Kristin Helene Arnesen er kandidat i teknologiledelse og tidligere også kandidat i arkæologi, kunsthistorie og konservering.

Gard Tekrø Rolid, rektor Fagskolen Innlandet. Gard har tidligere arbejdet som leder af dimensionering, optag og organisering i relation til skole og uddannelse på kommunalt niveau. Han er medlem af rådet for fagskoler i Norge og sidder desuden med i et ministerielt nedsat udvalg, som skal se på en revision af optagelsessystemet på de videregåen-de uddannelser i Norge. Gard Tekrø Rolid har en kandidat i kommunikation og lederefteruddannelse oven på en uddannelse som lærer.

Pernille Berg, Forsknings- & programchef ved Fonden for Entreprenørskab. Pernille er ansvarlig for fondens forsknings- og analyseaktiviteter samt fondens programmer, herunder de regionale aktiviteter. Pernille Berg har tidligere været forskningsdirektør ved BLOXHUB. og videnchef samt forsknings- og innovationschef ved Københavns Erhvervsakademi. Pernille Berg er fil.dr. i sociologi og uddannelsesvidenskab.

Nouha El-Mouaki, studerende på Cph Business. Nouha læser til professionsbachelor i international handel og markedsføring. Hun har en EA i marketing management. Nouha er forkvinde for Cph Business studerende


Projektleder

David Metz

Chefkonsulent

Team

Birgitte Thomsen

Chefkonsulent

Sine Himmelstrup

Akkrediteringskonsulent


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 21. juni

1. besøg: 2. - 3. oktober

2. besøg: - December

Høring, rapport: 15. marts - 10. april 2024

Rådsmøde: 18. juni

Zealand – Sjælland Erhvervsakademi

Zealand – Sjælland Erhvervsakademi blev etableret i 2009 som Erhvervsakademi Sjælland. Fra 2009 til 2012 fungerede erhvervsakademiet som en såkaldt light-konstruktion, der samlede erhvervsrettede videregående uddannelser fra ni erhvervsskoler. Fra 2012 fik erhvervsakademiet ledelsesretten over uddannelsesudbuddene og det fulde økonomi- og personaleansvar. Zealand udbyder nu uddannelser i seks byer i Region Sjælland. Der er fem campusser samt en uddannelsesstation i Holbæk, der udbyder dele af uddannelsen til finansøkonom. Zealand udbyder 30 fuldtidsuddannelser fordelt 38 uddannelsesudbud og 14 deltidsuddannelser fordelt på 22 uddannelsesudbud. Erhvervsakademiet har 321 personaleårsværk og 3774 fuldtidsstuderende opgjort i 2022, hvoraf størstedelen enten læser i Roskilde eller Næsted.

Zealand er en selvejende institution, hvor bestyrelsen har det overordnede strategiske ledelsesansvar. Bestyrelsen består af 13 medlemmer, hvoraf ni kommer udefra og fire repræsenterer medarbejdere og studerende fra institutionen. Zealands direktion består af en rektor og uddannelsesdirektør, som er en nyoprettet stilling i forbindelse med en ændring af Zealands interne organisering i foråret 2023. Uddannelsesdirektøren refererer til Rektor. Zealand er organiseret i tre fagområder, der følger uddannelserne. De tre fagområder IT og ledelse, Merkantil og Teknisk ledes af en programchef hver, der refererer til uddannelsesdirektøren.

Hjemmeside: Zealand – Sjælland Erhvervsakademi

Sprog: Dansk