NOQA konference på Island med perspektiver på udvikling og kontrol i ekstern kvalitetssikring

Udvikling og kontrol – hvordan får man videregående uddannelsesinstitutioner til at tage fuldt ejerskab for kvalitetssikring? Dette var teamet på årets NOQA konference, der denne gang blev afholdt på Islands Kunstakademi i Reykjavik den 22. og 23. september. I løbet af de to dage, som var afsat til konferencen, var der opdateringer fra nordiske akkrediteringsinstitutioner, flere oplæg og workhops.

Det er første gang siden 2019, at konferencen afholdes fysisk, hvilket betød, at et team af medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution var på Island for at repræsentere akkrediteringsinstitutionen.  Derudover deltog også de baltiske akkrediteringsinstitutioner, hvilket de gør hvert andet år. Konferencen, der var arrangeret af Islands eksterne kvalitetssikringsorgan, Quality Board for Icelandic Higher Education, havde fokus på to centrale elementer i ekstern kvalitetssikring kontrol og udvikling inden for spørgsmålet, om hvordan man får institutioner til at tage ejerskab for kvalitetssikringen. Temaet var også især interessant for Danmarks Akkrediteringsinstitution, da man siden 2019 har arbejdet med institutionsakkreditering 2.0, hvor formålet er at fokusere mere på praksis og understøtte institutionerne i udvikling af arbejdet med sikring af kvalitet og relevans.

Institutionsperspektiver på balancen mellem kontrol og udvikling

Ved åbningen af konferencen kom Sigurður Óli Sigurðsson, direktør for Quality Board for Icelandic Higher Education, ind på, hvilke udfordringer, der er i spændingsfeltet mellem kontrol og udvikling. Herunder talte han om den svære balancegang mellem hensynet til udvikling af kvaliteten og kontrol af kvalitet inden for de videregående uddannelser. Netop dette holdt Vaka Óttarsdóttir, direktør for kvalitet og HR på Akureyri University, et interessant oplæg om. Hun gav et institutionsperspektiv på, hvordan man kan skabe et udgangspungspunkt for udvikling af kvalitetssikring i forbindelse med akkrediteringsprocessen. Hun fremhævede, at tryghed blandt de medarbejdere, som møder den eksterne kvalitetskontrol, er nødvendigt for at sikre en dialog kan åbne for udvikling. Derudover lagde hun vægt på vigtigheden af transparens fra det eksterne kvalitetssikringsorgan om krav og proces, hvis man ønsker forbedring af videregående uddannelsers kvalitetssikringssystem. Transparens skal fremme forståelse for den eksterne kvalitetssikring, sådan at institutioner kan se den som meningsfuld for deres egen praksis. Vaka Óttarsdóttir fortalte blandt andet, at de arbejder med generalprøver på Akureyri University, hvor medarbejdere øver panelbesøg for at skabe mere tryghed under det eksterne panels besøg.

Derudover holdt Riitta Pyykkö, medlem af Quality Board for Icelandic Higher Education, og Bryan Maguire, direktør for implementering i Quality and Qualifications Ireland (QQI), begge oplæg. Riitta Pyykkö præsenterede islandske og finske perspektiver på, hvordan man får videregående uddannelsesinstitutioner til at tage ejerskab for kvalitetssikringen af deres uddannelser, mens Bryan Maguire talte om, hvordan narrativer om selvforståelse kan spille en rolle for, hvordan institutioner og eksterne kvalitetssikringsorganisationer opfatter kvalitet og kvalitetssikring.

Workshops med perspektiver på eksterne eksperters rolle i kvalitetssikring

På konferencen blev der afholdt to workshops under ledelse af henholdsvis Bryan Maquire i fællesskab med repræsentanter fra FINEEC (The Finnish Education Evaluation Centre) og af repræsentanter fra UKÄ (Swedish Higher Education Authority). Den ene workshop havde til formål at udforske, hvordan eksterne kvalitetssikringsinstitutioner kan være med til at forme institutionernes svar til samfundets skiftende forventninger til videregående uddannelse. På den anden workshop delte deltagerne erfaringer på kryds og tværs, om hvordan man bedst samarbejder med eksterne eksperter i balancen mellem udvikling og kontrol af uddannelser. Det blev blandt andet påpeget, at ligesom for institutionernes repræsentanter, så er tryghed også vigtig blandt eksterne eksperter, da det befordrer en god og åben dialog, der er en forudsætning for både kontrol og udvikling af kvalitetssikring.

Afsluttende oplæg fra de nordiske akkrediteringsinstitutioner og næste års konference

På konferencens sidste dag, var der gjort plads til, at hver af de nordiske samt de baltiske akkrediteringsinstitutioner kunne fortælle om nye udviklinger og udfordringer inden for deres arbejde med kvalitetssikring. I den forbindelse gav Danmarks Akkrediteringsinstitution blandt andet en status på arbejdet med anden runde af institutionsakkrediteringer og akkrediteringsinstitutionens første år i Holbæk. Inden dette års NOQA-konference officielt sluttede, blev det lagt fast, at næste års konference skal afholdes i Danmark.