Sidst opdateret: 28.08.2018

Private og andre ikke-offentligt anerkendte uddannelser kan efter en ændring af akkrediteringsloven få foretaget en vurdering af, hvordan uddannelsen er placeret i kvalifikationsrammen for livslang læring.

Med en niveauindplacering kan private og andre ikke-offentligt anerkendte uddannelser få valideret deres niveau i forhold til danske og europæiske uddannelsesniveauer. Dermed øges gennemsigtigheden i det private uddannelsesmarked, ligesom muligheden for niveauindplacering kan fremme arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten af private uddannelser.

En niveauindplacering er ikke en offentlig anerkendelse og giver ingen rettigheder i form af fx krav om merit eller adgang til optagelse på offentligt anerkendte uddannelser.

Hvad er kvalifikationsrammen for Livslang Læring?

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er et redskab, der giver et overblik over uddannelsesniveauerne i Danmark. Det understøtter livslang læring. Kvalifikationsrammen er også et redskab, der gør det lettere at sammenligne danske og udenlandske uddannelser. Det fremmer mobiliteten på tværs af landegrænser.

Læs mere om kvalifikationsrammen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Organisering
Danmarks Akkrediteringsinstitution skal udvikle kriterier og koncept for niveauindplacering af ikke-offentligt anerkendte uddannelser. Arbejdet med at udvikle de kriterier, som skal afgøre om en uddannelse kan få foretaget en niveauindplacering, er forankret i koordinationsudvalget for Kvalifikationsrammen, som omfatter Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet.

Når de endelige kriterier og konceptet er fastlagt, vil Danmarks Akkrediteringsinstitution kunne foretage niveauindplaceringer som indtægtsdækket virksomhed. Det vil sige, at den ansøgende uddannelse skal dække alle Akkrediteringsinstitutionens omkostninger. De endelige priser er endnu ikke fastlagt.

Proces
Frem mod sommeren 2018 vil Danmarks Akkrediteringsinstitution udvikle forslag til kriterier for, hvilke uddannelser der kan få foretaget en niveauindplacering samt bud på koncept for niveauindplacering. I denne fase mødes Akkrediteringsinstitutionen gerne med interesserede parter. Endvidere vil Akkrediteringsinstitutionen søge at indhente internationale erfaringer med niveauindplacering af ikke-offentligt anerkendte uddannelser.

Koordinationsudvalget for Kvalifikationsrammen og Danmarks Akkrediteringsinstitution vil afholde et seminar for alle interesserede parter til drøftelse af forslag til kriterier og koncept. Seminaret forventes at blive afholdt i efteråret 2018. Formålet med seminaret er at give mulighed for inddragelse af viden, perspektiver og overvejelser fra alle interesserede parter.

På baggrund af seminaret vil Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde det endelige forslag til kriterier for niveauindplacering. Kriterierne skal derpå godkendes af Uddannelses- og forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet.

Når de endelige kriterier og det deraf følgende koncept for niveauindplacering foreligger, vil de første ansøgninger om vurderinger kunne blive behandlet. De første ansøgninger vil kunne modtages i 2019.

Kontakt

Sofie Bjerg Kirketerp