Pædagogisk opkvalificering af undervisere


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

En styrkelse af selve undervisningen er blandt de mest direkte veje til at styrke kvaliteten af de videregående uddannelser. Arbejdet med den pædagogiske opkvalificering af underviserne er da også i høj grad kommet på dagsordenen på uddannelsesinstitutionerne i de senere år, men der mangler systematisk viden om, hvordan opgaven håndteres.

Med rapporten ”Pædagogisk opkvalificering af undervisere – En opsamlende analyse” søger Danmarks Akkrediteringsinstitution at give et systematisk overblik.

Afdækker området
Rapporten klarlægger, hvordan man på institutionerne arbejder med den pædagogiske opkvalificering af undervisere, hvordan arbejdet er vidt forskelligt organiseret på forskellige institutioner og dele af sektoren, og hvilke udfordringer opgaven med opkvalificering står over for.

Der er tale om en opsamlende analyse, der trækker viden og erfaringer om uddannelser og uddannelseskvalitet ud af eksisterende akkrediteringsrapporter for uddannelser på universiteter og professionshøjskoler og supplerer disse med interview med nøglepersoner på institutionerne.

Konklusioner og perspektiver
Rapporten afdækker, at der i dag bliver arbejdet mere struktureret med den pædagogiske opkvalificering end tidligere – ikke mindst i forbindelse med de igangværende og kommende institutionsakkrediteringer. Det er dog stadig i vid udstrækning op til underviseren selv at vælge, om vedkommende ønsker at prioritere at styrke sine undervisningsmæssige kompetencer.

På universitetsområdet er det desuden en markant udfordring, at undervisning fra flere kanter prioriteres lavere end forskning.

Rapporten inddrager også internationale eksempler. De viser, at man i andre lande omkring os er længere fremme, hvad angår incitamenter og belønningsstrukturer til at fremme, at undervisning og opkvalificeringen prioriteres. Med centre for fremragende undervisning belønnes og prioriteres den gode undervisning, og centrene bidrager således til udvikling af ny pædagogisk praksis og dermed et generelt løft af undervisningsniveauet på de videregående uddannelser i disse lande.