– University College Nordjylland


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om institutionsakkrediteringen af University College Nordjylland (UCN) på rådsmødet den 14. marts 2019. Her fik UCN en betinget positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 14. marts 2019, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort. Læs akkrediteringsrapporten om UCN her


2. Besøg

Fire audit trails i fokus for godt andet besøg på UCN

På tre dage fra den 16. til den 18. maj besøgte panelet og Danmark Akkrediteringsinstitution fire af University College Nordjyllands seks campusser. Besøget var det andet og sidste i forbindelse med institutionsakkrediteringen af UCN og bød på gode samtaler med studerende, undervisere og ledelse.

Første stop på besøget var UCN’s campus på Hobrovej 85 i Aalborg. Her stod kvalitetschefen og rektoratet klar til at tage imod panelet og teamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution onsdag morgen. Det skete ved to møder, hvor panelet fik lejlighed til at dykke ned i de fire audit trails, der på forhånd var udvalgt til at afdække, hvordan kvalitetssystemet på UCN fungerer i praksis. De fire audit trails er:

  1. Sammenhæng i kvalitetssikringssystemet – hvordan fungerer kvalitetsrapporter, kvalitetsudviklingsplaner og de tilhørende dialogmøder som redskaber til at skabe sammenhæng i kvalitetssikringsarbejdet på UCN i praksis?
  2. Kvalitetssikring af undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse – hvordan arbejder UCN systematisk med at kvalitetssikre undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, så den understøtter de studerendes læring og uddannelsens mål?
  3. Kvalitetssikring af videngrundlag – hvordan skaber UCN overblik over de enkelte uddannelsers videnbehov samt sikrer, at underviserne holder sig ajour med relevant ny viden, som dækker disse, og hvordan sikres de studerendes kontakt til videngrundlaget?
  4. Opfølgning på praktikevalueringer – hvordan opsamles og anvendes informationer fra systematisk evaluering og dialog med studerende og praktikværter til at sikre og udvikle kvaliteten af praktikforløb?

Ved dagens øvrige møder med studerende, undervisere og studieledere fra uddannelserne til serviceøkonom og sygeplejerske var der særligt fokus på kvalitetssikringen af undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Også sammenhængen i kvalitetssikringssystemet blev behandlet i samtalerne med undervisere og ledelse, før alle fire audit trails atter var omdrejningspunktet ved dagens sidste møde med den nordjyske professionshøjskoles uddannelseschefer og FoU-direktør.

Torsdagen begyndte på Campus Hjørring. Her mødte panelet studerende og undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring. Under besøget fik panelet og akkrediteringskonsulenterne også indblik i de fysiske rammer og studiemiljøet, da de studerende viste rundt på deres campus.

Sidst på formiddagen kørte panelet og akkrediteringskonsulenterne mod Campus Sofiendalsvej 60 i Aalborg. Her ventede en travl eftermiddag, hvor kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag og opfølgning på praktikevalueringer var i fokus for samtaler med studerende, undervisere, praktikværter og studieledere fra udvalgte uddannelser. Også her blev der som på de to forudgående campusser tid til, at de studerende kunne vise deres studiemiljø frem.

På besøgets sidste dag samlede panelet op på indtrykkene. Det skete på campus på Selma Lagerløfsvej 2, der bl.a. huser rektoratet ved UCN. Her mødtes de med uddannelseschefer samt rektorat og kvalitetschef ved to adskilte møder, der markerede afslutningen på et veloverstået andet besøg på UCN.

I den kommende tid udarbejder Danmarks Akkrediteringsinstitution et udkast til en akkrediteringsrapport på baggrund af panelets vurderinger. Det er på grundlag af denne rapport, at Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af UCN ved rådsmødet den 14. marts 2019.

Se programmet for andet besøg på UCN her


1. Besøg

Veloverstået første besøg på UCN bød på interessante samtaler

Rektoratet ved University College Nordjylland (UCN) bød velkommen, da et ekspertpanel og et team af konsulenter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution ankom til campus på Selma Lagerløfs Vej tirsdag morgen den 16. januar. Forude lå to dage, hvor de skulle mødes med repræsentanter fra alle dele af organisationen. I samtalerne var UCN’s valg af lokal metodefrihed inden for centralt fastlagte rammer for kvalitetsarbejdet et gennemgående tema.

Besøget var det første af to i forbindelse med institutionsakkrediteringen af UCN. Tidligere i processen har den nordjyske professionshøjskole indsendt en selvevalueringsrapport. Med besøget fik panelet lejlighed til at spørge ind til den og få et fyldigere overblik over, hvordan kvalitetsarbejdet på UCN er organiseret og se eksempler på, hvordan det udføres i praksis.
Den første dag bød på møder med rektoratet efterfulgt af kvalitetschefen og medarbejdere fra UCN’s kvalitetskontor. Her blev kvalitetssikringspolitikken og dens forankring samt målene for kvalitetssikringssystemet belyst fra forskellige vinkler. Inden frokost var der desuden afsat en time til et møde med otte studerende fra forskellige uddannelser og campusser. Fokus for dette møde var blandt andet, hvordan de studerende inddrages i kvalitetssikringen af deres uddannelse.

Eftermiddagen blev indledt med møder med institutionens uddannelseschefer, som tilsammen varetager ansvaret for grunduddannelserne, og den ansvarlige chef for efter- og videreuddannelserne. Herefter fulgte tre møder med henholdsvis forskningsdirektøren, der har ansvar for institutionens FoU-arbejde, bestyrelsen og udvalgte eksterne interessenter.
På besøgets anden dag var kvalitetssikringssystemets anvendelse og opfølgning i fokus. Det blev belyst via samtaler med udvalgte ledere af lokale udbud og undervisere med særlig indsigt i kvalitetsarbejdet samt en række chefer for nogle af institutionens fællesfunktioner.

Onsdag eftermiddag blev besøget rundet af ved afsluttende møde med rektoratet og kvalitetschefen. På baggrund af samtalerne og indtrykkene fra besøget vil der nu blive udvalgt en række tematikker (audit trails), som ekspertpanelet og konsulenterne fra Danmarks Akkrediteringsinstitution vil dykke ned i, når de igen besøger UCN i Aalborg til maj. Her vil de desuden besøge flere af UCN’s i alt seks campusser.

Se programmet for besøget på UCN her


Panelet

Jens Oddershede (formand), dr.scient., tidligere rektor for Syddansk Universitet i perioden 2001-14. Jens Oddershede har været formand for Danske Universiteter i perioden 2005-14 og har varetaget en lang række bestyrelses- og udvalgsposter i og uden for universitetsverdenen. Bl.a. er han af uddannelses- og forskningsministeren udpeget som formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Jens Oddershede varetog i 2016 opgaven som panelformand ved institutionsakkrediteringen af VIA University College.

Solveig Cornér, magister i voksenpædagogik og Ph.D-student. Solveig Cornér har i flere år deltaget i planlægningen af kvalitetssikringsarbejdet på Helsinki Universitet, og arbejder aktuelt som ekspert i universitetets afdeling for ledelse og administration. Solveig har stor erfaring med ekstern kvalitetssikring; hun har deltaget i institutionsakkrediteringen af Syddansk Universitet i 2014 og en række auditeringer for akkrediteringsinstitutionen NOKUT i Norge, bl.a. af Bergen Arkitekthögskole, Universitetet i Stavanger samt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, samt været både panelmedlem og projektleder ved auditeringer af videregående uddannelsesinstitutioner i Finland for akkrediteringsinstitutionen FINEEC.

Björn Broström, Professor of Business, rektor ved Högskolan i Borås siden 2011. Bjørn Brorström er tidligere institutleder og professor ved School of Public Administration (SPA) på University of Göteborg, og stod bl.a. bag etableringen af forskningsinstituttet Kommunalforskning i Västsverige.  Broström har i sin tid på SPA deltaget i flere akkrediteringer af forvaltningsuddannelser, udført i regi af akkrediteringsorganisationen European Association for Public Administration Accreditation.

Martin Tinning, master of public governance, læreruddannet, skole- og familiechef i Rudersdal Kommune. Martin Tinning har erfaring med arbejde med kvalitetssikring fra et aftagerperspektiv fra bl.a. formandsposten for uddannelsesudvalget for læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCC.

Helle Yndgaard Storm, studerende på sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol. Helle har erfaring med kvalitetssikring gennem deltagelse i Sygeplejestuderendes Landssammenslutnings (SLS) lokalbestyrelse, Sygeplejestuderendes Råd, uddannelsesudvalg og Studenterrådet Metropol. Fra juli 2016 til juli 2017 er hun national formand for SLS.


Selvevalueringsrapport

UCN har indsendt sin selvevalueringsrapport, og dermed er institutionsakkrediteringen af institutionen formelt sat i gang.

Selvevalueringsrapporten kan læses her


Projektleder

Birgitte Thomsen

Chefkonsulent

Team

  • Mobil:  

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 6. november 2017

1. besøg: 16. januar 2018 - 17. januar 2018

2. besøg: 16. maj 2018 - 18. maj 2018

Høring, rapport: Medio november 2018 - December 2018

Rådsmøde: 14. marts 2019

University College Nordjylland (UCN)

Hjemmeside: University College Nordjylland (UCN)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk