Publikationer

Årsmagasin 2023: Tilbageblik og fremsyn – Udviklingsspor i kvalitetssikringen af de videregående uddannelser

Årsmagasin 2023 ser tilbage på de ti år, der er gået siden oprettelsen af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Fokus er her på, hvad overgangen til institutionsakkreditering har ført med sig, og på hvordan det står til med ambitionerne om kontinuitet i en forenklet ramme samt et øget udviklingsfokus i anden runde af akkrediteringer. Årsmagasinet ser også tilbage på årets gang i Akkrediteringsinstitutionen og gør status på den igangværende udvikling af et nyt akkrediteringskoncept for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Står udbyttet mål med indsatsen? Kvalitetsperspektiver på studenterevalueringer på de videregående uddannelser

Gennem tre dele giver publikationen et kig ind i maskinrummet i forhold til, hvordan de studerendes evalueringer indgår i den løbende sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet. Den første del giver et overblik over institutionernes evalueringspraksisser, mens den anden del er en tematisk erfaringsopsamling. Publikationens tredje del består af europæiske eksempler og perspektiver.

Veje til kvalitet på decentrale udbudssteder – Tematisk opsamling på kvalitetsperspektiver og initiativer på uddannelsesudbud uden for de fire største byer

Hvilke kvalitetsperspektiver knytter der sig til at udvikle og drive videregående uddannelser uden for de store byer og geografisk adskilt fra hovedcampus? Publikationen er en tematisk opsamling på erfaringer fra eksisterende udbud af både universitets-, professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser samt kunstneriske uddannelser fra hele landet.

Årsmagasin 2022: Kvalitet i fremtidens uddannelseslandskab

Hvilke kvalitetsperspektiver og potentialer ser uddannelsesinstitutionerne, de studerende og aftagerne i den aktuelle proces med at skabe nye uddannelsesudbud uden for landets fire største byer? Det er omdrejningspunktet for Årsmagasin 2022, der desuden zoomer ind på erfaringerne med institutionsakkreditering af de kunstneriske institutioner og årets aktiviteter i Akkrediteringsinstitutionen.

Årsmagasin 2021

I Akkrediteringsinstitutionens Årsmagasin 2021 kan du læse om årets vidensprojekter, om et stort forløb med smag af egen medicin og se alle årets afgørelser og kommende akkrediteringer. Magasinet byder også på interview med Birthe Friis Mortensen, der som ny formand for Akkrediteringsrådet tegner de første streger for rådets arbejde op.

Praktikforløb på erhvervsakademiuddannelserne – En casesamling om arbejdet med at kvalitetsudvikle praktikken på erhvervsakademiuddannelserne

Hvordan arbejder erhvervsakademierne med at kvalitetsudvikle de studerendes praktikforløb? Casesamlingen består af seks cases med eksempler på initiativer og aktiviteter, der er forankret på enten institutions- eller uddannelsesniveau med henblik på at udvikle og sikre kvaliteten af de studerendes praktikforløb. Derudover gives der et kort rids af de særlige kendetegn og vilkår for praktikforløb på erhvervsakademiuddannelserne. Endelig indgår der en kort beskrivelse af vidensindsamling samt et overblik over, hvem der har bidraget med cases.  

Nye fleksible uddannelsesveje gennem hele livet

Hvilke potentialer og perspektiver rummer micro-credentials på videregående uddannelsesniveau? Det er det centrale spørgsmål i publikationen ‘Nye fleksible uddannelsesveje gennem hele livet – Europæiske og danske perspektiver på micro-credentials på videregående uddannelsesniveau’, der åbner et internationalt vindue til viden om micro-credentials ledsaget af input om micro-credentials i en dansk kontekst fra Syddansk Universitet, VIA University College og Dansk Industri.

Ekstern kvalitetssikring i Europa – Et tværgående blik på nationale kvalitetssikringssystemer for de videregående uddannelser

Publikationen giver et tværgående blik på nationale kvalitetssikringssystemer i et europæisk uddannelseslandskab, der spænder bredt geografisk og er i kontinuerlig forandring. Det sker gennem ni landecases og en bred introduktion til den kvalitetssikringsarkitektur, der er vokset frem over de seneste årtier som led i Bologna-processen.

Årsmagasin 2019 – fokus på internationale tendenser og oprettelse af nye uddannelser

Hvad rør sig på den internationale scene for kvalitetssikring af uddannelser, hvordan har DTU, UC SYD og alle andre institutioner udnyttet den mulige genvej til at oprette nye uddannelser, og hvad vil ministeren med uddannelseskvaliteten? Dette, årets afgørelser og mere findes i vores Årsmagasin, der nu er på gaden.

Calculating Quality: An Overview of Indicators used in External Quality Assurance of Higher Education in the Nordics

Government bodies and higher education institutions (HEIs) are to an increasing extent making use of statistics to monitor, control and enhance the quality and relevance of higher education. This paper aims to shed light on the statistics used by the EQAAs of Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Indblik: Uddannelsernes videngrundlag – en casesamling om arbejdet med videngrundlag på de videregående uddannelsesinstitutioner

Ny casesamling zoomer ind på arbejdet med videngrundlag på danske uddannelsesinstitutioner. Gennem seks cases og tre mere overordnede interviews kommer læseren tæt på de forskelle, der er på feltet på tværs af institutionstyper og –størrelser.

Er det træls at være lillesøster? Fordele og kvalitetsudfordringer i forbindelse med uddannelser på små campusser

Analyserapporten afdækker, at de videregående uddannelsesinstitutioners små campusser er udfordrede og sårbare på nogle områder i forhold til at sikre kvaliteten af deres uddannelser. Men de har også særlige styrker og gode håndteringspraksisser.

Årsmagasin 2015

Årsmagasinet fokuserer på de første akkrediteringer af hele uddannelsesinstitutioner og det løbende farvel til uddannelsesakkreditering. Interview og artikler med bl.a. ITU, UCSJ, UCC Bornholm, KU, Esben Lunde Larsen og Akkrediteringsrådets formand.