Foto dekorativt element

Paneler i akkreditering

I opstartsfasen af en akkreditering nedsættes et akkrediteringspanel. Rekrutteringsproces og sammensætning af panelet af afhænger blandt andet af, om det er en institutions- eller uddannelsesakkreditering.

Forud for hver institutionsakkreditering nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel med eksterne medlemmer, som skal indgå i kvalitetssikringen af den pågældende institution. Panelet skal bestå af mellem tre og seks medlemmer. Antallet af panelmedlemmer i et panel afhænger af hvilke kompetencer, der skal dækkes i panelet, samt institutionens størrelse og kompleksitet. Ved akkreditering af større og fagligt brede uddannelsesinstitutioner vil panelet derfor have flere medlemmer.

I akkrediteringsprocessen fungerer vi som sekretariat for panelet, har ansvaret for at gennemføre akkrediteringsprocessen og udarbejder akkrediteringsrapporten.

Rekrutteringsprocessen
Danmarks Akkrediteringsinstitution har forskellige procedurer for rekrutteringsprocessen:

 • Forslag fra uddannelsesinstitutionen: Ved opstartsdialogen med den pågældende institution, har institutionen mulighed for at komme med forslag til faglige miljøer i ind- og udland, hvor der kan findes fagligt relevante profiler, som vi kan medtænke i sammensætningen af akkrediteringspanelet,
 • Ekspert-database: vi har en intern database med eksperter, der kan være relevante at benytte i akkrediteringsprocesser.
 • Kontakt til omverden: vores kontakter til søsterorganisationer i Norden og andre relevante organisationer giver gode muligheder for drøfte og indhente forslag til mulige panelmedlemmer.

Foregår akkrediteringen på dansk, sammensættes panelet fortrinsvis af danske, norske og svenske panelmedlemmer. Foregår akkrediteringen på engelsk, vil søgningen orientere sig bredere mod andre europæiske lande.

Sammensætning af panelet
I rekrutteringsprocessen tager Akkrediteringsinstitutionen afsæt i, at akkrediteringspanelet til sammen skal have de kompetencer, som vi vurderer, at en institutionsakkreditering kræver. Det omfatter blandt andet ekspertise inden for kvalitetssikring på institutionsniveau samt generelt inden for det videregående uddannelsesområde og relevante arbejdsmarkedsforhold.

Kompetencerne, som akkrediteringspanelet skal dække, er:

 • Erfaring med ledelsesansvar på højt niveau på en videregående uddannelsesinstitution som er sammenlignelig med den uddannelsesinstitution, der skal vurderes
 • Erfaring med planlægning, gennemførelse og opfølgning på kvalitetsarbejde på en videregående uddannelsesinstitution sammenlignelig med den uddannelsesinstitution, der skal vurderes
 • Erfaring med kvalitetsledelse eller kvalitetsarbejde uden for uddannelsessektoren
 • Viden om relevante arbejdsmarkedsforhold
 • International erfaring med intern eller ekstern kvalitetssikring af uddannelsesinstitutioner
 • Erfaring med at evaluere eller vurdere kvalitetsarbejde på videregående uddannelsesinstitutioner, fx gennem deltagelse i auditeringer eller institutionsakkrediteringer i Danmark eller andre lande
 • Et studenterperspektiv på intern eller ekstern kvalitetssikring af uddannelsesinstitutioner, eksempelvis opnået gennem deltagelse i bestyrelsesarbejde
 • Viden om den uddannelsessektor, som den uddannelsesinstitution, der skal vurderes, indgår i
 • Viden om at arbejde med uddannelsers niveau, indhold og pædagogiske kvalitet inden for den uddannelsessektor som den uddannelsesinstitution, der skal vurderes, indgår i
 • Viden om eventuelt særlige vilkår, som knytter sig til den uddannelsesinstitution, der skal vurderes. Det kan fx være flercampusstrukturen på et universitet.

Et panelmedlem kan godt dække flere af ovenstående kompetencer. Panelet skal desuden bestå af nationale og internationale eksperter og en studenterrepræsentant fra en sammenlignelig institution, og vi bestræber os på en ligelig kønsfordeling.

Panelformandens rolle
Akkrediteringspanelet har en formand, der er ansvarlig for dets arbejde. Panelformandens opgaver er, at agere mødeleder på institutionsbesøg og på møder internt i panelet samt at tilse enighed i panelet. Hertil skal formanden have erfaring med rollen som formand for eksempelvis et nævn, et panel eller lignende samt have erfaring med samarbejde eller dialogføring med personer fra forskellige dele af uddannelsessektoren.

Panelforslag i høring
Når der er sammensat et forslag til et panel, sender Danmarks Akkrediteringsinstitution forslaget i høring på institutionen. Panelmedlemmerne skal være habile i forhold til både opgaven og den pågældende institution, der skal akkrediteres.

Den foreslåede panelsammensætning sendes i høring på institutionen. Dette giver institutionen mulighed for formelt at kommentere på panelmedlemmernes habilitet. I tilfælde af en indsigelse undergår panelet en fornyet vurdering. Hvis det fører til en ændring i forslaget til panel, sendes det reviderede forslag til sammensætning af panelet i en fornyet høring på institutionen.

Ved akkrediteringsprocesser af uddannelsesakkrediteringer foretager Danmarks Akkrediteringsinstitution også nedsættelsen af akkrediteringspanelet, som skal bestå af tre-fire medlemmer.

Sammensætning af panelet
Ved en uddannelsesakkreditering skal panelet tilsammen have et dybdegående fagligt kendskab til den konkrete uddannelses faglige felt, samt have erfaring med at kvalitetssikre uddannelser. Der er dog en forskel i sammensætningen af panelet afhængigt af om det er nye uddannelser og udbud eller eksisterende uddannelser og udbud.

Ved nye uddannelser udgøres panelet af to kernefaglige eksperter, hvoraf den ene har erfaring med planlægning samt tilrettelæggelse af uddannelser samt en studerende. For eksisterende uddannelser og udbud indgår desuden en aftagerrepræsentant i panelet. Da RUVU forud for akkrediteringen har vurderet en ny uddannelses arbejdsmarkedsrelevans, er der ikke behov for input fra en aftagerrepræsentant i paneler, der skal akkreditere nye uddannelser og udbud.

Læs mere om akkreditering af henholdsvis nye og eksisterende uddannelser

Rekrutteringsprocessen
Ligesom ved institutionsakkrediteringer har Akkrediteringsinstitutionen procedurer for rekrutteringsprocessen i forbindelse med opstarten på en uddannelsesakkreditering. Eksempelvis orienterer akkrediteringsinstitutionen sig i tidligere anvendte eksperter inden for et fagfelt, kontakter søsterorganisationer, studenterorganisationer og relevante uddannelsesinstitutioner i hovedsageligt Norge, Sverige og Finland, med henblik på et identificere relevante panelmedlemmer.

Panelet bliver på samme måde som ved en institutionsakkreditering, sendt til høring på institutionen for at sikre, at panelmedlemmerne har relevante faglige profiler og er habile til opgaven.