Vurdering, evaluering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelse

Hvert år gennemfører op mod 15.000 kursister de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser. Kursisterne er medlemmer af arbejdsmiljøorganisation på deres arbejdsplads eller koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, og skal bidrage til at styrke det forebyggende arbejde på deres arbejdsplads. Danmarks Akkrediteringsinstitution godkender udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser og sikrer løbende, at uddannelserne lever op til bekendtgørelsens kriterier for kvalitet. I denne sammenhæng har Danmarks Akkrediteringsinstitution tre overordnede opgaver:

 • Vi vurderer udbydernes ansøgninger om at få lov til at udbyde arbejdsmiljøuddannelserne. Udbyderne skal godkendes på ny hvert tredje år.
 • Vi indsamler kursisternes evalueringer af undervisningen, som indsendes af udbyderne én gang årligt.
 • Vi tager på besøg på udvalgte uddannelser for at sikre, at uddannelsen lever op til kravene.

På denne side finder du information om koncept, godkendelse af dig som udbyder af uddannelser, godkendelse af undervisere, priser, evaluering etc.

Arbejdstilsynet fører opdaterede lister med godkendte udbydere af arbejdsmiljøuddannelser. Listerne er tilgængelig på Arbejdstilsynets hjemmeside: Godkendte udbydere af 22 timers uddannelsen – Arbejdstilsynet (at.dk). og Godkendte udbydere af 22 timers netuddannelse – Arbejdstilsynet (at.dk)

Vurdering af udbydere:

Man skal som udbyder være godkendt af Arbejdstilsynet for at kunne udbyde arbejdsmiljøuddannelser. Vil du godkendes eller regodkendes som udbyder af arbejdsmiljøuddannelser, skal du ansøge om at blive vurderet ved at sende os:

Som udbyder skal du udarbejde en ansøgning for hver type af uddannelse du ønsker at udbyde. Ansøgningen sender du til: amu@akkr.dk. Når vi har modtaget ansøgningen, vil du modtage en bekræftelse fra os.

Danmarks Akkrediteringsinstitution analyserer og vurderer ansøgning, uddannelsesplan og dokumentation om underviserne ud fra de kriterier, der fremgår af bekendtgørelsen om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser tilgængelig på Arbejdstilsynets hjemmeside. Du finder også kriterierne i deres helhed i konceptet for Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne (pdf). På baggrund af vurderingen og indstillingen giver Arbejdstilsynet den endelige godkendelse.

Ad hoc-vurdering

Særlige forhold på uddannelsen kan give anledning til, at Arbejdstilsynet beder Danmarks Akkrediteringsinstitution om at foretage en ny vurdering af uddannelsen, inden den treårige periode udløber.

Når du ansøger om at blive godkendt eller regodkendt som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse, ansøger du samtidig om godkendelse af de undervisere, som du ønsker at benytte på uddannelsen.

Undervisere skal leve op til de specifikke krav, der fremgår af bekendtgørelsen og af konceptet for vurdering af arbejdsmiljøuddannelser (se ovenfor).

Kravene er også beskrevet i Vejledning til godkendelse af undervisere (pdf). Guiden giver også eksempler på, hvordan undervisere kan leve op til kravene.

For hver underviser, der ikke allerede er godkendt, skal ansøgningen indeholde:

 • underviserens CV – anvend CV-skabelon for undervisere (doc)
 • dokumentation for opnåede kvalifikationer (fx relevante uddannelsesbeviser)
 • dokumentation for at underviseren hvert år gennemfører arbejdsmiljøfaglig og pædagogisk relevant efteruddannelse af to dages varighed
 • dokumentation for at underviseren vedligeholder sine kvalifikationer ved hvert år at undervise i et omfang, der svarer til mindst fire kurser årligt.

For undervisere, der allerede er godkendt, er det udelukkende de to nederste punkter, der omhandler efteruddannelse og undervisningsaktivitet, der skal dokumenteres. Efteruddannelse og undervisningsaktivitet skal dokumenteres for hvert af de tre år siden sidste godkendelse.

OBS! Af hensyn til persondataforordningen (GDPR) beder vi jer om at sikre, at I ikke fremsender personfølsomme data (eksempelvis privat bopæl, medarbejderes fødselsdag eller lignende), da disse ikke er nødvendige for sagsbehandlingen. Såfremt vi modtager sådanne data vil mailen blive slettet og I vil blive bedt om at fremsende dokumenter uden disse data.

Ansættelse af underviser mellem to godkendelser

Hvis en udbyder i perioden mellem to godkendelser ansætter en ny underviser, skal udbyderen selv vurdere, om underviseren lever op til bekendtgørelsens krav. Når udbyder-godkendelsen skal fornyes, ansøger udbyder samtidig om at få godkendt den nye underviser, ligesom det vurderes om allerede godkendte undervisere lever op til kravene om efteruddannelse og undervisningsaktivitet.

Hvis underviseren allerede er godkendt hos en anden udbyder til samme type arbejdsmiljøuddannelse, kan udbyderen henvise til det i ansøgningen og samtidig oplyse hvilken udbyder det er. Vær opmærksom på, at det stadigvæk kan være nødvendigt at dokumentere at underviseren lever op til kravene om efteruddannelse og undervisningsaktivitet, hvis de oplysninger Danmarks Akkrediteringsinstitution har, ikke indeholder oplysninger om det indeværende år.

Ansøgningerne om at blive godkendt som udbyder af arbejdsmiljøuddannelser, som Danmarks Akkrediteringsinstitution modtager, er generelt af høj kvalitet. Men de har nogle typiske mangler.

Som udbyder er det derfor vigtigt at være særligt opmærksom på følgende:

 • At formålet med arbejdsmiljøuddannelsen fremgår af uddannelsesplanen (i nogle ansøgninger beskrives alene formålet med uddannelsesplanen).
 • At undervisning i principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen, fremgår af uddannelsesplanen.
 • At undervisning i, hvordan kursisterne deltager i den årlige arbejdsmiljødrøftelse, fremgår af uddannelsesplanen.
 • At det fremgår i uddannelsesplanen, at der er maksimalt 20 deltagere pr. hold.
 • At der i ansøgningen medfølger dokumentation af efteruddannelse, samt vedligeholdelse af kvalifikationer via undervisning på minimum fire kurser årligt for alle tilknyttede undervisere, f.eks. i form af en oversigt over dato/sted for de kurser, den enkelte underviser har undervist på. Ved genansøgning skal efteruddannelse og undervisningsaktivitet dokumenteres for hvert af de tre år siden sidste godkendelse.

Forløb i vurderingen

Danmarks Akkrediteringsinstitution skriver på baggrund af ansøgningen en foreløbig indstilling om godkendelse eller afslag.

Hvis Danmarks Akkrediteringsinstitution indstiller til godkendelse, sendes indstillingen direkte til Arbejdstilsynet, som træffer afgørelse om godkendelse eller afslag.

Hvis Danmarks Akkrediteringsinstitution indstiller til afslag, sender vi indstillingen i høring hos udbyderen, som har mulighed for at rette eventuelle faktuelle fejl og mangler. Efter høringen modtager udbyder den endelige indstilling – den sendes samtidig til Arbejdstilsynet, som træffer den endelige afgørelse om godkendelse eller afslag.

Sagsbehandlingstid

Det tager Danmarks Akkrediteringsinstitution tre måneder at behandle en ansøgning. Derudover tager godkendelsen i Arbejdstilsynet også tid. Søger du om at blive regodkendt som udbyder, skal du derfor være opmærksom på at søge i god tid før din nuværende godkendelse udløber. Du kan se på Arbejdstilsynets side, hvor længe din godkendelse gælder. 

En kursusudbyder skal betale for at blive godkendt eller regodkendt som udbyder. Prisen er fastsat, så den dækker Danmarks Akkrediteringsinstitutions gennemsnitlige omkostninger ved vurderingen af en ansøgning.

En (re-)godkendelse af en udbyder koster 17.897,81 kr. ekskl. moms (2024-priser) pr. uddannelse. Du modtager en faktura for vurderingen. Når du har betalt fakturaen, og vi har registreret betalingen, kan vurderingen blive sat i gang.

Derudover skal en udbyder betale for den løbende kvalitetssikring af den eller de uddannelse som udbydes.

Evaluering og kvalitetssikring pr. uddannelsestype koster pr. år 7.159,13 kr. ekskl. moms (2024-priser).

Arbejdstilsynet beregner derudover en timepris på 588 kr. ekskl. moms i 2022-priser for at godkende eller afslå godkendelse på baggrund af Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling.

Der er i alt fire typer af uddannelser:

 • Generelle kurser i arbejdsmiljø – 22 timer
 • Generelle kurser i arbejdsmiljø – 22 timer, netbaseret undervisning
 • Uddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet – 37 timer
 • Uddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet – 37 timer, netbaseret undervisning.

Alle fire uddannelsestyper kan også udbydes på engelsk efter aftale med Danmakrs Akkrediteringsinstitution og Arbejdstilsynet.

Alle kurser inden for arbejdsmiljøuddannelserne skal evalueres af kursisterne, og udbydere skal en gang årligt optælle og indrapportere resultaterne til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Der er fire led i evalueringen af kurserne – udbyderne tager direkte del i tre af dem:

1. Kursusevalueringer

Alle kursister skal udfylde et evalueringsskema, når de har gennemført kurset. Som udbyder skal du sørge for både at udlevere og indsamle evalueringsskemaerne. Vælg det skema, som passer til den kursustype, du udbyder. Skemaerne ligger i pdf-format, og du skal som udbyder selv printe skemaer til alle kursister. Dette er de nye evalueringsskemaer gældende fra januar 2023:

Evalueringsskemaer på dansk:

Evalueringsskemaer på engelsk:

2. Optælling

Efter hvert kursus skal udbyderne indsamle og optælle resultaterne fra kursisternes evalueringsskemaer. Resultaterne skal udbyderne skrive ind i et optællingsskema. Nedenfor finder du de forskellige optællingsskemaer – vælg det der passer til kursustypen. Du skal kun udfylde et optællingsskema pr. kursustype på årsbasis. Se Vejledning til optælling af evalueringer (pdf) for mere information.

3. Skemaer til Danmarks Akkrediteringsinstitution

Hvert år i januar skal udbyderne sende optællingsskemaet til Danmarks Akkrediteringsinstitution. Skemaet skal indeholde oplysninger om alle de kurser, der er gennemført det foregående år. Danmarks Akkrediteringsinstitution informerer om fristen for at indsende optællingsskemaet via en e-mail til udbyderne.

4. Samlet årlig evalueringsrapport

Danmarks Akkrediteringsinstitution bearbejder udbydernes data og samler kursusevalueringerne på tværs af alle udbydere i en årlig evalueringsrapport. Du kan som udbyder bruge rapporterne til at sammenholde dine kursusevalueringer med gennemsnittet. Rapporten præsenteres for Arbejdsmiljørådet.

Seneste rapporter og bilag:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Danmarks Akkrediteringsinstitution besøger udvalgte uddannelser. En udbyder kan være tilfældigt udvalgt til kontrolbesøg, eller Danmarks Akkrediteringsinstitution kan, fx via evalueringerne, blive opmærksom på særlige forhold hos en udbyder, der nødvendiggør et kontrolbesøg. Formålet med besøget er at sikre, at uddannelsen og dermed kursusudbyderen lever op til betingelserne for godkendelse. På besøget overværer Danmarks Akkrediteringsinstitution undervisningen og interviewer:

 • Kursusdeltagere
 • Underviser
 • Udbyder.

Danmarks Akkrediteringsinstitution får således under besøget mulighed for at kontrollere rigtigheden af de oplysninger, kursusudbyderen har givet om uddannelsen ved vurderingen.

Har du spørgsmål til vurdering, evaluering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelser, så kontakt:

Mads Hareskov Jørgensen

Mads Hareskov Jørgensen

Akkrediteringskonsulent