Persondatapolitik i Danmarks Akkrediteringsinstitution

Danmarks Akkrediteringsinstitution håndterer  personlige oplysninger i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning. Som registreret borger har du rettigheder og mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Sidst opdateret: 11.09.2018

Sådan behandler vi dine data i Danmarks Akkrediteringsinstitution
Danmarks Akkrediteringsinstitution behandler personoplysninger i en række forskellige situationer for at varetagelse de opgaver, vi har efter lovgivningen.

At Danmarks Akkrediteringsinstitution behandler personoplysninger betyder, at vi som led i vores opgaveløsning kan modtage oplysninger om personer, der er identificeret eller kan identificeres. Der er først og fremmest tale om oplysninger, vi modtager fra uddannelsesinstitutioner, der ansøger om akkreditering af uddannelser eller uddannelsesinstitutioner.

Det materiale, Danmarks Akkrediteringsinstitution modtager fra uddannelsesinstitutionerne, kan vedrøre de ansatte på uddannelsesinstitutionerne, herunder censorer. Oplysningerne gives typisk i forbindelse med beskrivelse af institutionernes kvalitetssikringssystemer, deres uddannelser og udbuddet af uddannelserne. Det kan fx være oplysninger om de ansattes adresse og/eller telefonnummer, uddannelse, arbejdsområder og evt. deres beskæftigelse andre steder.

Der kan også være tale om behandling af personoplysninger i andre sammenhænge. Når Danmarks Akkrediteringsinstitution kontaktes af uddannelsesinstitutioner, andre myndigheder, organisationer, private borgere etc., kan henvendelsen indeholde kontaktoplysninger, der er nødvendige for at besvare den. Ved henvendelse til Danmarks Akkrediteringsinstitution, afgives således en række oplysninger, herunder personoplysninger, som vi dermed bliver modtager af.

Efter EU’s databeskyttelsesforordning (artikel 13) skal Akkrediteringsinstitutionen, når vi modtager personlige oplysninger, oplyse de registrerede personer om nedenstående. Det gælder hvad enten henvendelsen sker som borger, journalist eller i egenskab af at være ansat i en privat virksomhed eller organisation eller i en offentlig institution, organisation eller myndighed.

  1. Danmarks Akkrediteringsinstitution er dataansvarlig
  2. Kontakt Danmarks Akkrediteringsinstitutions databeskyttelsesrådgiver ved spørgsmål
  3. Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger
  4. Opbevaring af personoplysninger
  5. Videregivelse af personoplysninger
  6. Dine rettigheder som registreret person
  7. Mulighed for at klage til Datatilsynet

1. Danmarks Akkrediteringsinstitution er dataansvarlig
Danmarks Akkrediteringsinstitution er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som institutionen modtager. Det gælder både oplysninger, som vi modtager fra andre end de registrerede personer, og når de registrerede personer selv kontakter os. Enhver registreret person kan kontakte akkrediteringsinstitutionen på følgende måde:

Danmarks Akkrediteringsinstitution
Bredgade 28
1260 København K
CVR-nr.: 30603907

Telefon: 33 92 69 00

Mail: [email protected]

Se, hvordan du kan bruge en sikker forbindelse til modtagelse af signerede og krypterede mails her

2. Kontakt Danmarks Akkrediteringsinstitutions databeskyttelsesrådgiver ved spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende Danmarks Akkrediteringsinstitutions behandling af dine personoplysninger, skal du rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiver Malene Hyldekrog. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

Mail: [email protected]

Se, hvordan du kan bruge en sikker forbindelse til modtagelse af signerede og krypterede mails her

Telefon: 33 92 69 00

Post: Danmarks Akkrediteringsinstitution, Bredgade 28, 1260 København K, att.: Databeskyttelsesrådgiver

3. Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Danmarks Akkrediteringsinstitution behandler personoplysninger med det formål, at vi kan udføre den nødvendige sagsbehandling.

Behandlingen af personoplysninger omhandler som oftest almindelige personoplysninger som navn, adresse og kontaktoplysninger, og behandlingen af disse er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (som omhandler behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til en opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse).

Hvis vi modtager følsomme personoplysninger, er vores behandling baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Følsomme personoplysninger er i den forbindelse oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en person, helbredsoplysninger, oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Hvis vi modtager oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2.

4. Opbevaring af personoplysninger
Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post efter offentlighedslovens regler. Danmarks Akkrediteringsinstitutions sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

5. Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen. Det sker typisk til Akkrediteringsrådet, der træffer afgørelse om akkreditering, eller til de akkrediteringspaneler, der medvirker ved akkrediteringsvurderingen, der udarbejdes af akkrediteringsinstitutionen og sendes til Akkrediteringsrådet som grundlag for deres beslutning.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i en sag, som indeholder personlige oplysninger, skal vi normalt videregive sagens akter og hermed personoplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

6. Dine rettigheder som registreret person
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personlige oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

7. Mulighed for at klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Danmarks Akkrediteringsinstitution behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontakt

Malene Hyldekrog