Certificering af moduler i den offentlige lederuddannelse (DOL)

Private og offentlige udbydere har mulighed for at ansøge om certificering af udbud af moduler eller en hel uddannelse i offentlig ledelse på diplomniveau. Når et modul i den offentlige lederuddannelse er certificeret, giver det ret til merit i forbindelse med diplomuddannelsen i ledelse. Dette gælder både for enkeltstående moduler og for moduler svarende til en hel diplomuddannelse.

Den 1. januar 2024 trådte en ny bekendtgørelse om certificering af uddannelse og uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau i kraft. Med bekendtgørelsen sker der en afbureaukratisering af certificeringsordningen. Det indebærer blandt andet, at der vil være færre kriterier, en lettere administration for udbyderne og mulighed for certificering af en hel uddannelse.

Et andet nyt element er, at det er Danmarks Akkrediteringsinstitution, som behandler ansøgninger om certificering og udarbejder en faglig indstilling. På baggrund af indstillingen træffer Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den formelle afgørelse om certificering. Der vil fortsat være fuld merit ind i diplomuddannelsen i ledelse.

Vejledning til ansøgning om certificering
Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet en vejledning til ansøgning om certificering af udbud af uddannelse i offentlig ledelse eller moduler i offentlig ledelse på diplomniveau. Vejledningen beskriver kriterier og proces for certificering. Den indeholder desuden ansøgningsskema samt beskrivelse af krav og forventninger til den indsendte dokumentation.

Udbydere af moduler eller uddannelse i offentlig ledelse på diplomniveau skal dokumentere, at de opfylder følgende kriterier for at opnå certificering til udbud af modulet eller uddannelsen.

Kriterium 1: Mål for læringsudbytte og indhold
Udbyder opfylder kriteriet, hvis:

 • Der er sammenhæng mellem modulets indhold og modulets mål for læringsudbytte (som beskrevet i bilag 2 af bekendtgørelsen) (kun for certificering af et modul).
 • Der er sammenhæng mellem indhold i uddannelsens standardmoduler og specialemodulet og disses mål for læringsudbytte samt uddannelsens samlede mål for læringsudbytte (som beskrevet i bilag 2) (kun for certificering af en hel uddannelse).
 • Ny relevant forskning og viden om centrale tendenser inden for ledelse indgår i undervisningen.

Kriterium 2: Tilrettelæggelse
Udbyder opfylder kriteriet, hvis:

 • Undervisnings- og arbejdsformer tager hensyn til deltagernes forskellige forudsætninger og erfaringer.
 • Tilrettelæggelsen understøtter den enkelte deltagers faglige progression i løbet af modulet eller uddannelsen.
 • Undervisnings- og arbejdsformer er tilrettelagt med henblik på, at deltagerne kan opnå mål for læringsudbytte.
 • Undervisnings- og arbejdsformer er tilrettelagt med henblik på, at leve op til krav til praksisnærhed i undervisningen.
 • Uddannelsen er tilrettelagt således, at valgmodulerne indgår som integrerede dele af uddannelsen og således, at læringen på valgmodulerne og læringen på standardmodulerne supplerer hinanden (kun for certificering af en uddannelse – dog ikke uddannelsesretningen Skoleledelse).
 • Arbejdsbelastningen for modulet svarer til 5 eller 10 ECTS-point, henholdsvis 15 ECTS-point for specialemodulet (kun for certificering af et modul).
 • Arbejdsbelastningen for den samlede uddannelse svarer til 60 ECTS-point (kun for certificering af en hel uddannelse).

Kriterium 3: Undervisernes faglige kvalifikationer
Udbyder opfylder kriteriet, hvis:

 • Underviserne på uddannelsen eller modulet har ledelseserfaring eller erfaring med undervisning af ledere.
 • Underviserne har et kvalifikationsniveau, der samlet set svarer til kandidatniveau. Ved kvalifikationsniveau forstås ud over pædagogisk kompetence dokumenteret teoretisk, faglig samt erhvervs- og/eller professionsmæssig kompetence.
 • Undervisere løbende bliver ajourført med den nyeste viden om relevante områder inden for offentlig ledelse på diplomniveau.

Kriterium 4: Kvalitetssikring
Udbyder opfylder kriteriet hvis:

 • Udbyder løbende arbejder systematisk med kvalitetssikring af modulet eller uddannelsen.
 • Udbyder kan redegøre for, hvor det ledelsesmæssige ansvar for arbejdet med kvalitetssikring af modulet eller uddannelsen er placeret.
 • Udbyder gennemfører evalueringer af undervisningen med deltagerne og anvender relevant information fra deltagernes evaluering.
 • Der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen på overordnet niveau med inddragelse af f.eks. aftagere og øvrige relevante interessenter (kun for certificering af en hel uddannelse).

I Akkrediteringsinstitutionens vejledning, der er under udarbejdelse, vil der være en gennemgang af certificeringskriterierne. For hvert kriterium vil der være en uddybning af de krav, der stilles, og de forventninger der er til, hvordan udbyderen redegør for og dokumenterer, at kriteriet er opfyldt.

Processen for certificering består af ni trin fra ansøgning til Akkrediteringsinstitutionen til modtagelse af bevis:

Sagsbehandlingstiden afhænger af, om der ansøges om certificering af et enkelt diplommodul eller en hel uddannelse.

Ved ansøgningen skal udbyderen betale et gebyr. Beløbet afhænger af, om der ansøges om certificering af en hel diplomuddannelse eller et enkelt modul:

 • Certificering af en hel diplomuddannelse (DOL) koster 62.640 kr. eksklusiv moms.
 • Certificering af et modul af en diplomuddannelse (MDOL) koster 15.660 kr. eksklusiv moms.

Beløbene er oplyst i 2024-priser, som årligt pris- og lønreguleres.

Der er to årlige ansøgningsfrister for ansøgninger om certificering af et eller flere moduler:

 • Den 15. februar
 • Den 15. september

Ved ansøgning om certificering af en hel uddannelse i offentlig ledelse, kan man ansøge løbende.

Ansøgningsskema og forventninger til dokumentation vil fremgå af vejledningen. Ved ansøgning i den første ansøgningsrunde i februar 2024 vil der være mulighed for at eftersende den redegørende del af ansøgningsskemaet og dokumentation frem til den 1. marts 2024.

Har du spørgsmål til certificeringsordningen og ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Hanne Maria Elsnab.

Hanne Maria Elsnab

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent