Vidensprojekter og aktiviteter

Danmarks Akkrediteringsinstitution samler og formidler viden, der kan understøtte udviklingen af kvalitetssikring og uddannelseskvalitet på tværs af de videregående uddannelser og øvrige interessenter i sektoren. Det er en opgave, der udspringer af både Akkrediteringsloven og af de europæiske standarder og guidelines for kvalitetssikring (ESG’erne), og som udmønter sig i udgivelsen af 1-2 vidensprojekter hvert år.

Temaerne for vidensprojekterne varierer fra internationale tendenser med snitflader til uddannelseskvalitet som eksempelvis student-centered learning (2017), køn og ligestilling (2020) og micro-credentials (2021) til mere kvalitetssikringsnære emner med afsæt i erfaringer fra gennemførte akkrediteringer. Eksempler herpå er casesamlinger om kvalitetssikring og –udvikling af henholdsvis videngrundlag (2019) og praktik på erhvervsakademiuddannelserne (2021) samt tematiske erfaringsopsamlinger på veje til kvalitet på decentrale udbudssteder (2022) og arbejdet med studenterevalueringer (2023).

Fælles for dem alle er, at de er udarbejdet i dialog med relevante aktører i alle faser fra afgrænsning af tema over vidensindsamling til kvalificering af indhold og form.

Tre hovedopgaver som referenceramme
I 2020 offentliggjorde vi en ny strategi for fremtidens vidensprojekter. Strategien er udformet på baggrund af en omfattende inddragelsesproces, hvor både uddannelsesinstitutioner, de studerende og arbejdsmarkedets parter har haft mulighed for at byde ind med konkrete videnbehov. På baggrund heraf indkredser strategien tre hovedopgaver, som hvert enkelt vidensprojekt vil bevæge sig inden for:

Flere forskellige formidlingsformater
I årets løb deler vi også ud af vores viden og bidrager til dialog på tværs af den videregående uddannelsessektor om temaer, der knytter sig til kvalitetssikring og uddannelseskvalitet.

Eksempelvis holder vi jævnligt oplæg for kvalitetsnetværk og andre relevante fora. Vi har i de senere år også afholdt forskellige seminarer og konferencer, hvoraf flere er udsprunget af aktuelle vidensprojekter eller dialogprocesser med vores interessenter.

I slutningen af året tager et aktuelt tema op og belyser fra forskellige vinkler gennem interviews og baggrundsartikler i vores Årsmagasin. Sidst men ikke mindst rapporterer vi også jævnligt fra vores deltagelse i internationale kvalitetssikringsfora og netværk her.

Læs mere om vores forskellige vidensaktiviteter neden for.

2023

Står udbyttet mål med indsatsen – Kvalitetsperspektiver på studenterevalueringer på de videregående uddannelser

2022

Veje til kvalitet på decentrale udbudssteder – Tematisk opsamling på kvalitetsperspektiver og initiativer på uddannelsesudbud uden for de fire største byer

2021

Praktikforløb på erhvervsakademiuddannelserne – En casesamling om arbejdet med at kvalitetsudvikle praktikken på erhvervsakademiuddannelserne

Nye fleksible uddannelsesveje gennem hele livet – Europæiske og danske perspektiver på micro-credentials på videregående uddannelsesniveau

2020

Hvor kønt ser det ud? Danske og europæiske perspektiver på snitflader mellem køn, ligestilling, uddannelseskvalitet og kvalitetssikring

Ekstern kvalitetssikring i Europa – Et tværgående blik på nationale kvalitetssikringssystemer for de videregående uddannelser

2019

Indblik: Uddannelsernes videngrundlag – en casesamling om arbejdet med videngrundlag på de videregående uddannelsesinstitutioner

Første runde med institutionsakkreditering – forskelle, fællestræk, og hvad det har ført med sig

Calculating Quality: An Overview of Indicators used in External Quality Assurance of Higher Education in the Nordics

2017

Hovedperson i egen læring – Studentercentreret læring i et dansk og europæisk perspektiv

2016

Er det træls at være lillesøster? Fordele og kvalitetsudfordringer i forbindelse med uddannelser på små campusser

MOOCs – kvalitet og perspektiver

Eksterne undervisere på videregående uddannelser – et inspirationskatalog

2015

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Se tidligere års analyser under ‘Publikationer’

Er du interesseret i et oplæg eller en trykt publikation?
Vi stiller gerne op og præsenterer vores vidensprojekter og andre publikationer i forskellige sammenhænge, der er relevante for feltet. Det kan være digitalt eller fysisk ved møder eller oplæg. Hvis et oplæg i en eller anden form har interesse for jeres institution eller organisation, så kontakt os gerne, så ser vi sammen, hvad der kan lade sig gøre. For mere information kontakt projektlederen for den relevante publikation eller områdechef Henrik Pedersen på hnr@akkr.dk eller 7231 8829.

Trykte publikationer kan rekvireres via kommunikationsansvarlig Sofie Gry Laursen på sogl@akkr.dk.