Niveauvurdering af private uddannelser m.fl.

Private uddannelser og offentlige uddannelser, der ikke er reguleret under Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Børne- og Undervisningsministeriet (herefter private uddannelser m.fl.), kan efter en ændring af Akkrediteringsloven søge Danmarks Akkrediteringsinstitution (DAI) om at få foretaget en vurdering af uddannelsens samlede mål for læringsudbytte i forhold til Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

En niveauvurdering er ikke en offentlig anerkendelse, og vil derfor ikke betyde, at uddannelsen er gradsgivende, giver retskrav på optag ved eller er automatisk meritgivende ved offentligt anerkendte uddannelser. En niveauvurdering kan dog styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurdering eller realkompetencevurdering både i Danmark og internationalt.

Vejledning til ansøgning om niveauvurdering
DAI har udarbejdet en vejledning til brug ved ansøgning om niveauvurdering. Vejledningen beskriver og uddyber, hvilke krav uddannelsen skal leve op til for at kunne blive niveauvurderet. Vejledningen indeholder også yderligere information om processen for en niveauvurdering, hvordan man ansøger samt en skabelon til selve ansøgningen.

Her kan du se et eksempel på en ansøgning om niveauvurdering. Uddannelsen, der er blevet niveauvurderet, er Forsikringsakademiets uddannelse Certificeret pensionsrådgiver, som har fået en indplacering på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Eksemplet skal læses som inspiration til, hvad en ansøgning bør indeholde.

Ansøgningstidspunkter
DAI påbegynder niveauvurderinger to gange årligt. De kommende ansøgningstidspunkter er:

 • 1. november 2024
 • 1. marts 2025
 • 1. oktober 2025

Man skal registrere sig for at kunne tilgå ansøgningsmodulet. Send en mail til Malene Hyldekrog på mahy@akkr.dk, og du vil blive tildelt et log in. Ansøgere kan tidligst få tildelt et log in en måned forud for ansøgningstidspunktet.

DAI påbegynder sagsbehandlingen på de ovenfor listede datoer. Den forventede behandlingstid af en ansøgning om niveauvurdering er tre måneder.

Informationsmøder
Forud for hvert ansøgningstidspunkt afholder DAI et virtuelt informationsmøde for interesserede ansøgere til niveauvurdering. På informationsmødet vil DAI uddybe kravene til at blive niveauvurderet, gennemgå ansøgningsprocessen samt besvare spørgsmål. Det koster 350 kr. at deltage.

Det næste informationsmøde afholdes den onsdag den 28. august 2024 kl. 10 – 12.

Du kan tilmelde dig informationsmødet ved at skrive en mail til Malene Hyldekrog på mahy@akkr.dk.

Pris
DAI udbyder niveauvurderinger som indtægtsdækket virksomhed. Det vil sige, at den ansøgende uddannelse skal dække alle DAI’s omkostninger.

Den samlede pris for en niveauvurdering er 33.000 kr. + moms. Beløbet betales i to rater. Første rate på 13.000 kr. dækker omkostningerne forbundet med at vurdere, om uddannelsen lever op til kravene for at kunne blive niveauvurderet (fase 1). Det resterende beløb på 20.000 kr. dækker omkostningerne ved selve niveauvurderingen (fase 2). Hvis uddannelsen ikke lever op til kravene i fase 1, skal der ikke betales for fase 2.

Processen for en niveauvurdering
Ansøgningsprocessen for en niveauvurdering er delt op i to faser. I fase 1 vil DAI vurdere, om den ansøgende uddannelse lever op til i alt seks krav, som der stilles for, at en uddannelse kan blive niveauvurderet.

De seks krav er:

 1. Uddannelsens formål
  Der skal være en tydelig beskrivelse af uddannelsens formål og relevans i forhold til arbejdsmarkedet og/eller kultur- og fritidsområdet. Uddannelsen må ikke være konfessionel eller politisk baseret.
 2. Læringsmål
  Der skal være en beskrivelse af uddannelsens samlede mål for læringsudbytte, beskrevet som viden, færdigheder og kompetencer. Hvis der er delelementer i uddannelsen, skal der også være en beskrivelse af deres læringsmål.
 3. Gennemløb af uddannelsen
  a) Uddannelsen skal have kørt fra start til slut mindst fem gange, og uddannelsen skal have været udbudt i minimum fem år.
  eller
  b) Uddannelsen skal have kørt fra start til slut mindst 30 gange.
 4. Undervisningsevaluering
  Der skal være en beskrivelse af, hvordan der på uddannelsen gennemføres evaluering af undervisningen. I evalueringen skal de studerende/kursisterne som minimum spørges ind til læringsudbytte og undervisningsform
 5. Vurdering
  Der skal være en vurdering af, om den studerende/kursisten ved afslutning af uddannelsen har nået de samlede mål for læringsudbytte.
 6. Udstedelse af bevis
  Uddannelsen skal udstede et bevis til den studerende/kursisten ved endt uddannelse, hvoraf vurderingen af det opnåede læringsudbytte, uddannelsens niveauindplacering i Kvalifikationsrammen samt uddannelsens studiebelastning i form af samlet antal undervisningstimer som minimum skal fremgå.

Hvis den ansøgende uddannelse lever op til de seks krav, går uddannelsen videre til fase 2. I fase 2 vil DAI, suppleret af en eller flere faglige eksperter, foretage en vurdering af, om uddannelsens samlede mål for læringsudbytte kan blive indplaceret på det ansøgte niveau i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Niveauvurderingen sker med udgangspunkt i tre vurderingspunkter:

 1. Læringsudbytte
  DAI og den eller de faglige eksperter vil sammenligne uddannelsens samlede mål for læringsudbytte beskrevet som viden, færdigheder og kompetencer med målene i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring og vurdere, om niveauet af uddannelsens samlede mål for læringsudbytte svarer til det ansøgte samt om der er sammenhæng mellem de samlede mål for læringsudbytte og uddannelsens formål.
 2. Undervisernes faglige kvalifikationer
  DAI og den eller de faglige eksperter vil vurdere, om underviserne har faglige kvalifikationer, der muliggør, at de studerende kan opnå uddannelsens samlede mål for læringsudbytte.
 3. Undervisningsevaluering
  DAI vil vurdere, om den måde uddannelsen gennemfører og anvender undervisningsevalueringer understøtter, at de studerende kan opnå uddannelsens samlede mål for læringsudbytte.

Hvis en privat uddannelse m.fl. bliver vurderet at kunne indplaceres på det ansøgte niveau, vil man som ansøger få et elektronisk bevis på, at uddannelsens samlede mål for læringsudbytte er niveauvurderet. Af beviset vil det fremgå, hvilket niveau i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring uddannelsens samlede mål for læringsudbytte er indplaceret på. Resultatet af niveauvurderingen vil desuden blive offentliggjort her på hjemmesiden. En niveauvurdering er gyldig i fire år, hvorefter det er muligt at søge om genvurdering.

Læs mere om vurderingspunkterne i vejledningen.

Resultaterne er listet alfabetisk efter uddannelsesstedets navn

En niveauvurdering er gyldig i fire år, såfremt der ikke sker større ændringer af uddannelsen i løbet af niveauvurderingens gyldighedsperiode. For at opretholde niveauvurderingen efter fire år, kan uddannelsen søge om en fornyelse af niveauvurderingen.

I god tid inden en niveauvurderings udløb bliver uddannelsen kontaktet med information om udløbsdatoen og processen for en eventuel fornyelse. Ansøgninger om fornyelse sker derfor løbende og følger ikke nogle faste tidspunkter. Ansøgningen skal blot modtages senest to måneder inden, niveauvurderingen udløber.

Ansøgning
Til ansøgningen om fornyelse skal ansøger anvende ansøgningsskemaet, der er i ansøgningsskabelonen, som kan downloades her:

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til niveauvurdering@akkr.dk

 

Dokumentation og krav ved fornyelse
Ansøger skal ved ansøgning om fornyelse af en niveauvurdering dokumentere aktiviteten på uddannelsen i den fireårige periode, hvor niveauvurderingen har været gyldig. Derudover skal ansøger for hvert af kravene, der stilles til en niveauvurdering, redegøre for og dokumentere, om der er sket nogle ændringer i løbet af gyldighedsperioden og i givet fald dokumentere disse ændringer. Kravet om gennemløb er undtaget.

En uddybning af, hvad der skal dokumenteres i ansøgningen om fornyelse fremgår af ansøgningsskabelonen.

 

Tro- og loveerklæring

Ansøger skal ved ansøgning om fornyelse af en niveauvurdering underskrive den tro- og loveerklæring, som fremgår i ansøgningsskabelonen.

 

Pris for en fornyelse af en niveauvurdering

Danmarks Akkrediteringsinstitution tilbyder fornyelse af niveauvurdering som indtægtsdækket virksomhed. Det vil sige, at ansøger skal dække alle Akkrediteringsinstitutionens omkostninger ved vurderingen.

Den samlede pris for en fornyelse af en niveauvurdering er 20.500 kr. + moms.

Proces for fornyelse

Spørgsmål til fornyelse

Hvis man som ansøger har spørgsmål til fornyelsen af niveauvurderingen, kan man kontakte den ansvarlige konsulent for niveauvurdering, der er angivet her på siden.

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er et redskab, der giver et overblik over de otte uddannelsesniveauer, vi har i Danmark – fra folkeskole til Ph.d.-uddannelse.

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring giver et overblik over det danske uddannelsessystem, og de offentligt godkendte uddannelsesbeviser og grader. Kvalifikationsrammen kan ses som en stige, hvor det samlede læringsudbytte gradvist stiger fra niveau 1 til niveau 8. Kvalifikationsrammen gør det derfor også nemmere at finde ud af, hvordan uddannelser kan bygge videre på de kvalifikationer, man allerede har.

Nedenstående oversigt viser de otte niveauer, og hvilke offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser i det danske uddannelsessystem, der er indplaceret på dem.

Klik på billedet for at forstørre

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring refererer til Den Europæiske Kvalifikationsramme, som skal gøre det lettere at sammenligne, forstå og anerkende uddannelser på tværs at de forskellige lande i Europa. Hvert niveau i den danske kvalifikationsramme og i andre landes kvalifikationsrammer refererer nemlig til et bestemt niveau i den Europæiske Kvalifikationsramme. På den måde fungerer den Europæiske Kvalifikationsramme som et slags oversættelsesværktøj til at sammenligne kvalifikationer og uddannelsesbeviser på tværs af lande.

Du kan læse mere om Kvalifikationsrammen for Livslang Læring her

Læs mere om Den Europæiske Kvalifikationsramme her

Hvis du vil læse mere om etableringen af den danske kvalifikationsramme, kan du læse mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her.

En uddannelses niveau i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er et udtryk for, hvilket niveau det samlede mål for uddannelsens læringsudbytte befinder sig på. En uddannelses samlede mål for læringsudbytte er, hvad en person med den afsluttede uddannelse forventes at vide og kunne.
Når private uddannelser m.fl. får en niveauvurdering, betyder det derfor, at uddannelsens læringsudbytte bliver vurderet i forhold til, hvilket niveau det er på i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

De samlede mål for læringsudbytte på de forskellige niveauer fremgår af niveaubeskrivelserne i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Til beskrivelse af de samlede mål for læringsudbytte anvendes begreberne viden, færdigheder og kompetencer. En konkret beskrivelse af de samlede mål for læringsudbytte for en uddannelse på eksempelvis niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livlang Læring angiver dermed den viden, de færdigheder og de kompetencer, som en person med en afsluttet uddannelse på niveau 6 forventes at have.

Viden
Viden omfatter både viden om et emne og forståelse. Dvs. om man er i stand til at sætte sin viden i sammenhæng og forklare den for andre. Viden rummer følgende aspekter:

 • Hvilken type viden der er tale om: viden om teori eller viden om praksis; viden inden for et fag, inden for et fagområde eller inden for et erhverv.
 • Hvor kompleks denne viden er: graden af kompleksitet, samt hvor forskellige og uforudsigelige situationer denne viden beherskes i.
 • Forståelse: Evnen til at sætte sin viden i sammenhæng. Forståelse kommer f.eks. til udtryk, når man skal forklare noget for andre.

Færdigheder
Færdigheder er det, en person kan gøre eller udføre. Færdigheder rummer følgende aspekter:

 • Hvilken type færdighed er der tale om: praktiske, kognitive, kreative eller kommunikative færdigheder.
 • Hvor kompleks opgaveløsningen er: hvilken opgaveløsning færdigheden skal anvendes til, og denne opgaves kompleksitet.
 • Kommunikation: hvilken kommunikation der kræves, kompleksiteten i budskabet, til hvilke målgrupper og med hvilke virkemidler.

Kompetencer
Kompetencer handler om ansvar og selvstændighed og angiver evnen til at anvende viden og færdigheder i en arbejdssituation eller i studiemæssig sammenhæng. Kompetencer rummer følgende aspekter:

 • Handlerummet: i hvilke typer af arbejds- og/eller studiemæssige sammenhænge viden og færdigheder bringes i spil, samt graden af uforudsigelighed og foranderlighed i disse sammenhænge.
 • Samarbejde og ansvar: evnen til at tage ansvar for eget og andres arbejde, samt hvor komplekse samarbejdssituationer man kan indgå i.
 • Læring: evnen til at tage ansvar for egen og andres læring.

Bagerst i vejledningen kan du læse en udfoldet beskrivelse af de otte niveauer for viden, færdigheder og kompetencer. Hvis du gerne vil se eksempler på konkrete formuleringer af samlede læringsmål, så findes der beskrivelser for alle offentligt anerkendte uddannelser i de respektive studieordningerne, hvoraf det også vil fremgå, hvilket niveau på Kvalifikationsrammen for Livlang Læring, uddannelsens samlede mål for læringsudbytte er indplaceret på.

DAI har udviklet krav og koncept for niveauvurdering af private uddannelser m.fl. i samarbejde med koordinationsudvalget for Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Udvalget består af repræsentanter for Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet, som er de ministerier, der fører tilsyn med de offentligt anerkendte uddannelser.

Retsgrundlaget for gennemførelsen af niveauvurderinger er Akkrediteringsloven under hensyntagen til Rådet for Den Europæiske Unions henstilling af 22. maj 2017 om den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring.

På et offentligt høringsmøde i april 2019 blev et forslag til krav og koncept for niveauvurdering præsenteret, og der var mulighed for at bidrage med viden, perspektiver og overvejelser fra alle interesserede parter. På baggrund af høringsmødet er det endelige koncept for niveauvurdering nu godkendt af de relevante ministerier.

Læs konceptet for niveauvurdering af private uddannelser m.fl.

Evaluering af niveauvurderingskonceptet

Da ordningen for niveauvurdering af private uddannelser m.fl. blev sat i værk i 2019, blev det samtidig aftalt, at vurderingskonceptet skulle evalueres senest tre år senere. Den evaluering blev gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i foråret 2022 på bestilling fra Koordinationsudvalget for Livslang Læring.

Læs Evaluering af niveauvurdering og indplacering af private og offentlige uddannelsesprogrammer her

Fra side 39 til 45 i Akkrediteringsinstitutionens Årsmagasin 2020 kan du læse mere om de første erfaringer med niveauvurdering af private uddannelser m.fl.. To uddannelser, der begge blev niveauindplaceret i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring i 2020 fortæller også om forløbet, og hvad de kan bruge det til.

 

 

 

 

Har du spørgsmål om niveauvurdering af private uddannelser m.fl., så kontakt:

Malene Hyldekrog

Malene Hyldekrog

Fuldmægtig

Få nyt om niveauvurdering af private uddannelser m.fl.

Ønsker du at holde dig opdateret om processen, når der er nyt om fx vejledning, informationsmøder og ansøgningsfrister, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet her:

Tilmelding til nyhedsbrev om niveauvurdering af private uddannelser m.fl.