Om Danmarks Akkrediteringsinstitution

Danmarks Akkrediteringsinstitution sikrer og udvikler kvaliteten af de videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Danmarks Akkrediteringsinstitution spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre de videregående uddannelsers kvalitet og relevans i hele landet.

Institutionen blev etableret ved lov i 2013 som en selvstændig og fagligt uafhængig institution under Uddannelses-og Forskningsministeriet.

Kerneopgaven for Danmarks Akkrediteringsinstitution er at gennemføre akkrediteringer, der medvirker til at sikre og udvikle kvaliteten af alle videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Det sker som led i Danmarks opfyldelse af det mellemstatslige europæiske samarbejde defineret af Bologna-processens standarder og retningslinjer for videregående uddannelser og kvalitetssikringen af disse.

Med akkrediteringsforløb afdækker Danmarks Akkrediteringsinstitution hver enkelt videregående uddannelsesinstitutions kvalitetssikring på basis af en række centralt fastsatte kriterier. Til hvert akkrediteringsforløb står Akkrediteringsinstitutionen for at rekruttere et panel af faglige eksperter, der samlet har stor erfaring med den videregående uddannelsessektor generelt og med international kvalitetssikring af uddannelsesinstitutioner. Panelet afdækker sammen med Danmarks Akkrediteringsinstitution, om den enkelte uddannelsesinstitution har et kvalitetssikringssystem, der er velbeskrevet, velfungerende og om kvalitetssikringsarbejdet i praksis kan sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet. Den afdækning sammenfattes i en akkrediteringsrapport.

Det danske akkrediteringssystem er todelt: Danmarks Akkrediteringsinstitution er faglig operatør på gennemførsel og metodisk udvikling af akkrediteringsopgaven. Akkrediteringsrådet er afgørelsesmyndighed.

Med en akkrediteringsrapport som beslutningsgrundlag afgør rådet, om en uddannelsesinstitutions kvalitetssikring berettiger til en positiv akkreditering, en betinget positiv akkreditering eller et afslag på akkreditering – se mere om afgørelseskategorier, kriterier og forløb her.

Alle afgørelser og akkrediteringsrapporter ligger frit tilgængeligt på Akkrediteringsrådets hjemmeside.

Ud over akkrediteringer af hele uddannelsesinstitutioner gennemfører Danmarks Akkrediteringsinstitution også i begrænset omfang akkrediteringer af enkelte eksisterende uddannelser og ansøgninger om at oprette nye uddannelser.

Institutionen har også til opgave at indsamle og formidle national og international viden og erfaringer om akkrediteringsmetoder og kvalitetssikring. Derudover udgiver Akkrediteringsinstitutionen også tværgående analyserapporter om en bred række af temaer knyttet til videregående uddannelser og kvalitetssikring i Danmark.

 

Danmarks Akkrediteringsinstitution kort fortalt – se video:

Det danske akkrediteringssystem blev indført ved lov i 2007. I de første år havde ACE Denmark ansvar for at gennemføre processer og udarbejde akkrediteringsrapporter for universitetsområdet og for at sekretariatsbetjene Akkrediteringsrådet, mens EVA – Danmarks Evalueringsinstitut havde ansvar for akkrediteringsopgaven på den professions- og erhvervsrettede del af uddannelsessektoren som faglig operatør på dette område.
Med akkrediteringsloven fra 2013 fik ACE Denmark overdraget opgaver og medarbejdere fra EVA og ændrede samtidig navn til Danmarks Akkrediteringsinstitution. Samtidig begyndte overgangen fra at akkreditere hver enkelt videregående uddannelse til i stedet at akkreditere alle samlede videregående uddannelsesinstitutioner.

Danmarks Akkrediteringsinstitution er selv positivt akkrediteret og skal løbende gennemgå akkrediteringsprocesser. Det sker for at sikre, at institutionens arbejde opfylder de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse (ESG’erne), som i 2005 blev vedtaget af undervisningsministre fra de dengang 45 europæiske lande, der samarbejdede under Bologna-processen.

Akkrediteringen af Danmarks Akkrediteringsinstitution gennemføres i regi af ENQA (European Association for Quality Assurance of Higher Education), der er en sammenslutning af europæiske kvalitetssikringsinstitutioner inden for det videregående uddannelsesområde. Der stilles i den danske akkrediteringslov krav om, at Danmarks Akkrediteringsinstitution opretholder et gyldigt medlemskab af ENQA samt er optaget i det europæiske register for kvalitetssikringsorganer (EQAR – The European Quality Assurance Register).

Se mere om kvalitetssikring af Danmarks Akkrediteringsinstitution her.

Læs mere om ESG’erne, ENQA og EQAR her.

Den samlede ledelse i Akkrediteringsinstiutionen udarbejdede i forsommeren ’19 et ledelsegrundlag, der viser, hvordan direktør og områdechefer ønsker at skabe god og tydelig ledelse både i hverdagen og i udviklingen af institutionen.

Læs ledelsesgrundlaget her