Lovgivning

Danmarks Akkrediteringsinstitutions funktion og virke er fastsat i akkrediteringsloven.
Sidst opdateret: 14.09.2018

Den aktuelle akkrediteringslov trådte i kraft den 1. januar 2018. Loven blev vedtaget af alle Folketingets partier den 30. november 2017 og omfatter en række ændringer i forhold til institutionsakkreditering. Disse vedrører blandt andet:

  • Gyldighedsperioden for en betinget positiv institutionsakkreditering
  • Processen for oprettelse af nye uddannelser og udbud, når institutionsakkrediteringen er i gang
  • Reglerne for institutioners akkrediteringsmæssige status i forbindelse med en sammenlægning
  • Fristen for, hvornår en institution senest skal have gennemgået en institutionsakkreditering

Endvidere forlænges den maksimale udpegningsperiode for studerende i Akkrediteringsrådet, mens Akkrediteringsinstitutionen får mulighed for at udføre vurderingsopgaver som indtægtsbestemt virksomhed.

Få overblik over de væsentligste ændringer i akkrediteringsloven

Baggrund
Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fra 2013 markerede en overgang til institutionsakkreditering og fastsatte en proces for prækvalifikation af ansøgninger om oprettelse af nye uddannelser og udbud. Denne er fortsat gældende med lovændringerne fra 2015 og 2018.

Om Danmarks Akkrediteringsinstitutions rolle og funktion fastslår akkrediteringsloven blandt andet:

”§ 2. Danmarks Akkrediteringsinstitution er en fagligt uafhængig myndighed inden for den statslige forvaltning, som varetager opgaver i forbindelse med akkreditering af de uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af § 1, og disses uddannelser.”

”§ 2, Stk. 2. Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejder akkrediteringsrapporter til brug for Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutionerne og uddannelserne. Akkrediteringen foretages ud fra centralt fastsatte kriterier.”

Om Akkrediteringsrådets rolle og funktion fastslår akkrediteringsloven blandt andet:

”§ 3. Akkrediteringsrådet er et fagligt uafhængigt råd. Akkrediteringsrådet fastsætter en forretningsorden.”

”§ 3, Stk. 2. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og disses uddannelser, jf. § 1, på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution, jf. dog stk. 3.”

”§ 3, Stk. 3. Akkrediteringsrådet kan af faglige grunde eller for at afprøve Danmarks Akkrediteringsinstitutions konkurrencedygtighed beslutte at anvende en anden operatør end Danmarks Akkrediteringsinstitution til at udarbejde akkrediteringsrapporter. Den valgte operatør skal være optaget i det europæiske register for kvalitetssikringsorganer.”

Gældende akkrediteringslov

Gældende lov L nr. 601 af 12/6/2013

  • LOV nr 1564 af 19/12/2017 (Justering af akkrediteringsprocesser, undtagelse af visse maritime uddannelsesinstitutioner fra institutionsakkreditering, udvidelse af Danmarks Akkrediteringsinstitutions udbud af vurderingskompetence m.v.)
  • LOV nr 274 af 25/03/2015 (ingen prækvalifikation af nye uddannelser ved sammenlægning af eksisterende uddannelser)

Lovforslaget som fremsat (LSF 137)

Gældende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser

Bekendtgøre om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet

Oprindelig akkrediteringslov, 2007

Kontakt

Henrik Pedersen