Netværk

Danmarks Akkrediteringsinstitution er medlem af en række nordiske, europæiske og globale netværk, der alle arbejder med akkreditering, evaluering og kvalitetssikring.
Sidst opdateret: 23.05.2018

Læs om de europæiske standarder forneden og se en beskrivelse af de forskellige netværk, vi indgår i.

I 2005 besluttede de europæiske undervisningsministre sig for en fælles standard for kvalitetssikring af  videregående uddannelser. Disse standarder fik betegnelsen ESG (European Standards and Guidelines).

ESG’erne indeholder tre niveauer:

 1. Intern kvalitetssikring på de videregående uddannelsesinstitutioner
 2. Ekstern kvalitetssikring af videregående uddannelser
 3. Kvalitetssikring af eksterne kvalitetssikringsorganisationer

ESG – en succes for europæisk uddannelseskvalitet

Rapporten “Mapping the Implementation and Application of the ESG” slår fast, at de europæiske standarder for kvalitetssikring af videregående uddannelser (ESG’erne) er en succes. Rapporten kortlægger implementeringen af ESG’erne siden 2005 i de 47 Bologna-lande og kommer med forslag til en række forbedringspotentialer.

Forundersøgelse til revision

Rapporten er udarbejdet af den såkaldte E4-gruppe, der består af ENQA, EUA, EURASHE og ESU. Gruppen udarbejdede også ESG’erne op til vedtagelsen i 2005.

Rapportens hensigt er at starte en diskussion af ESG’erne i deres helhed og komme med input til en forestående revision. Forslaget til en revision forventes klar til drøftelse på Bologna-ministermødet i 2015.

Positivt modtaget

Den overordnede konklusion er, at ESG’erne er en succes og er blevet positivt modtaget af de centrale interessenter. ESG’erne har vist sig at være anvendelige i forskellige nationale kontekster på tværs af det europæiske område for videregående uddannelser.

Standarderne har haft en mærkbar indflydelse på, hvordan man tænker kvalitetssikring i national lovgivning, på uddannelsesinstitutioner og hos de nationale kvalitetssikringsinstitutioner.

Forslag og potentialer

E4-gruppen kommer i rapporten med en række forslag og forbedringspotentialer i forbindelse med den kommende revision:

 • Tilpasning: I lyset af succesen er det rapportens overordnede anbefaling, at en revision skal være en tilpasning af det eksisterende dokument og ikke en komplet nytænkning af principper. Det sker blandt andet af hensyn til de lande, der stadig er ved at implementere de nuværende ESG’er.
 • Fælles referencepunkt: ESG’erne skal forblive generiske principper og ikke et dokument, der entydigt skal følges som tjekliste. På den måde bevares ESG’ernes almene relevans.
 • Link til Bologna-initiativer: ESG’erne skal tydeligere forholde sig til de andre initiativer inden for Bologna-processen og forklare sammenhængen hertil.
 • Terminologi: Der mangler klarhed i terminologi, og der bør fjernes en række tvetydigheder i sproget.
 • Standarder/retningslinjer: Nogle standarder kan læses som retningslinjer og nogle retningslinjer kan fremstå som standarder. Denne uklarhed skal løses i revisionen.
 • Forankring: Kendskabet til ESG’erne skal spredes yderligere og forankres hos de medarbejdere på fakultetsniveau, der arbejder konkret med de studerendes læringsprocesser og undervisning.

E4-gruppen: Bredt samarbejde bag rapport

Rapporten er udarbejdet af E4-gruppen, der består af de europæiske sammenslutninger af:

 • studerende (ESU),
 • universiteter (EUA),
 • professionsorienterede videregående uddannelsesinstitutioner (EURASHE) og
 • kvalitetssikringsinstitutioner som Danmarks Akkrediteringsinstitution (ENQA).

E4-gruppen anbefaler med rapporten, at den kommende revision af ESG’erne skal ske med bred inddragelse af interessenter, herunder også bl.a. Business Europe og Teaching International.

Fakta om ESG

 • ESG står for European Standards and Guidelines (de europæiske standarder og retningslinjer).
 • ESG blev vedtaget i 2005 af Bologna-processens dengang 45 undervisningsministre.
 • ESG’erne kan anvendes på alle typer af videregående uddannelser inden for samtlige videnskabelige hovedområder.

Danmarks Akkrediteringsinstitution er fuldgyldigt medlem af ENQA siden 2010 (dengang under navnet ACE Denmark – Akkrediteringsinstitutionen).

I 2016 gennemgik Danmarks Akkrediteringsinstitution igen en ENQA-akkreditering. Vi afleverede vores selvevalueringsrapport i januar 2016 og modtog den positive afgørelse om fortsat medlemskab i oktober 2016.

Læs akkrediteringsrapporten: ENQA Agency Review (oktober 2016)
Læs afgørelsesbrev fra ENQA (oktober 2016)

Læs selvevalueringsrapporten af januar 2016 her

Læs supplerende materiale her.

ENQA står for the European Association for Quality Assurance of Higher Education. ENQA er kort sagt en sammenslutning af europæiske kvalitetssikringsinstitutioner inden for videregående uddannelser.

ENQA samler information, erfaringer og god praksis for kvalitetssikring på området for videregående uddannelse. De formidler deres viden til institutioner som Danmarks Akkrediteringsinstitution, der arbejder med kvalitetssikring. Netværket henvender sig også til offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelse.

Det kræver en ekstern akkreditering af et uafhængigt internationalt panel, før man kan blive optaget i ENQA.

Danmarks Akkrediteringsinstitution er optaget i det europæiske register for kvalitetssikringsorganisationer EQAR. Det står for the European Quality Assurance Register. Det at blive optaget i registret er en international blåstempling af den danske akkrediteringsmodel.

Danmark er medlem af det nordiske netværk NOQA, der står for Nordic Quality Assurance Network in Higher Education. NOQA har til formål at skabe rammerne for en åben dialog, sparring og videndeling mellem institutioner, der arbejder med kvalitetssikring af videregående uddannelse. Det sker blandt andet gennem erfaringsudveksling og etablering af samarbejdsprojekter.

Hvert år tager NOQA initiativ til et fælles projekt med deltagere fra alle medlemsorganisationerne.

INQAAHE er en verdensomspændende sammenslutning af omkring 200 organisationer, der arbejder med teori og praksis inden for kvalitetssikring af videregående uddannelser.

Netværkets vigtigste formål er at indsamle og formidle information om nuværende teori og praksis i vurdering, forbedring og vedligeholdelse af kvaliteten af ​​de videregående uddannelser.

ECAs formål er at analysere og formidle viden, som er baseret på medlemsorganisationernes erfaring og praksis inden for kvalitetssikring. Vi har påbegyndt arbejdet med to ECA-projekter:

Qrossroads: Projektet Qrossroads (QR) giver bl.a. studerende mulighed for at søge efter information om akkrediterede uddannelser i Europa, fx i forbindelse med udvekslingsophold.

Audits og akkreditering af institutioner: Fokuserer på institutionsakkrediteringer og audits, herunder oplæring og brug af eksperter, kvalitetssikring af internationalisering, akkreditering af private universiteter og effekten af kvalitetssikring.

Dansk Evalueringsselskab (DES) er et fagligt fællesskab og netværk af professionelle og private personer. DES arbejder med evaluering, effektmåling, kvantitative og kvalitative analyser med videre.

Kontakt

Vibeke Fahlén