Netværk for kvalitetssikring

Danmarks Akkrediteringsinstitution er medlem af en række nordiske, europæiske og globale netværk, der alle arbejder med akkreditering, evaluering og kvalitetssikring.

Læs om de europæiske standarder nedenfor og se en beskrivelse af de forskellige netværk, vi indgår i.

I regi af Bologna-processen har 48 lande tiltrådt ‘Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area’ (ESG’erne), der danner en fælles referenceramme for kvalitetssikring af videregående uddannelser på tværs af Europa.

Både intern og ekstern kvalitetssikring
ESG’erne har haft en mærkbar indflydelse på, hvordan man tænker kvalitetssikring i national lovgivning, på uddannelsesinstitutioner og hos de nationale kvalitetssikringsorganisationer som Danmarks Akkrediteringsinstitution. De indeholder tre niveauer:

  1. Intern kvalitetssikring på de videregående uddannelsesinstitutioner
  2. Ekstern kvalitetssikring af videregående uddannelser
  3. Kvalitetssikring af eksterne kvalitetssikringsorganisationer

I praksis betyder det, at de enkelte lande inden for deres nationale kontekst skal sikre, at både de videregående uddannelsesinstitutioners kvalitetsarbejde og den eksterne kvalitetssikring heraf lever op til forventningerne i ESG’erne.

Udviklet i fællesskab
ESG’erne blev udviklet i et samarbejde mellem fire europæiske paraplyorganisationer for henholdsvis de eksterne kvalitetssikringsorganisationer (ENQA), universiteterne (EUA), øvrige videregående uddannelsesinstitutioner (EURASHE) og nationale studenterorganisationer (ESU).

Gruppen, der betegnes som E4, stod både bag udarbejdelsen af oplægget til den første udgave af ESG’erne, der blev vedtaget i 2005, og den gældende version, der blev vedtaget i 2015. Forud for revisionen var der en bred inddragelsesproces af alle relevante stakeholdere inklusiv Business Europe, Education International og det europæiske register for eksterne kvalitetssikringsorganisationer, EQAR.

Styrket anvendelighed og nyt fokus
Revisionen tog afsæt i rapporten ’Mapping the Implementation and Application of the ESG’, der kortlægger implementeringen af ESG’erne i Bologna-medlemslandene og indkredser en række forslag og forbedringspotentialer. Formålet var bl.a. at skabe en mere tydelig terminologi og styrke ESG’ernes anvendelighed inden for de forskellige nationale rammer fremadrettet.

I tråd med den udvikling, der var sket inden for kvalitetssikring såvel som andre områder inden for rammerne af Bologna-processen i forhold til gensidig anerkendelse, nationale kvalifikationsrammer og styrket fokus på læringsudbytte, blev der i ESG 2015 desuden tilføjet en ny standard for studentercentreret læring (SCL).

Danmarks Akkrediteringsinstitution er fuldgyldigt medlem af ENQA siden 2010 (dengang under navnet ACE Denmark – Akkrediteringsinstitutionen).

I 2016 gennemgik Danmarks Akkrediteringsinstitution igen en ENQA-akkreditering. Vi afleverede vores selvevalueringsrapport i januar 2016 og modtog den positive afgørelse om fortsat medlemskab i oktober 2016.

Læs akkrediteringsrapporten: ENQA Agency Review (oktober 2016)
Læs afgørelsesbrev fra ENQA (oktober 2016)

Læs selvevalueringsrapporten af januar 2016 her

Læs supplerende materiale her.

ENQA står for the European Association for Quality Assurance of Higher Education. ENQA er kort sagt en sammenslutning af europæiske kvalitetssikringsinstitutioner inden for videregående uddannelser.

ENQA samler information, erfaringer og god praksis for kvalitetssikring på området for videregående uddannelse. De formidler deres viden til institutioner som Danmarks Akkrediteringsinstitution, der arbejder med kvalitetssikring. Netværket henvender sig også til offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelse.

Det kræver en ekstern akkreditering af et uafhængigt internationalt panel, før man kan blive optaget i ENQA.

Danmarks Akkrediteringsinstitution er optaget i det europæiske register for kvalitetssikringsorganisationer EQAR. Det står for the European Quality Assurance Register. Det at blive optaget i registret er en international blåstempling af den danske akkrediteringsmodel.

Danmark er medlem af det nordiske netværk NOQA, der står for Nordic Quality Assurance Network in Higher Education. NOQA har til formål at skabe rammerne for en åben dialog, sparring og videndeling mellem institutioner, der arbejder med kvalitetssikring af videregående uddannelse. Det sker blandt andet gennem erfaringsudveksling og etablering af samarbejdsprojekter.

Hvert år tager NOQA initiativ til et fælles projekt med deltagere fra alle medlemsorganisationerne.

INQAAHE er en verdensomspændende sammenslutning af omkring 200 organisationer, der arbejder med teori og praksis inden for kvalitetssikring af videregående uddannelser.

Netværkets vigtigste formål er at indsamle og formidle information om nuværende teori og praksis i vurdering, forbedring og vedligeholdelse af kvaliteten af ​​de videregående uddannelser.

ECAs formål er at analysere og formidle viden, som er baseret på medlemsorganisationernes erfaring og praksis inden for kvalitetssikring. Vi har påbegyndt arbejdet med to ECA-projekter:

Qrossroads: Projektet Qrossroads (QR) giver bl.a. studerende mulighed for at søge efter information om akkrediterede uddannelser i Europa, fx i forbindelse med udvekslingsophold.

Audits og akkreditering af institutioner: Fokuserer på institutionsakkrediteringer og audits, herunder oplæring og brug af eksperter, kvalitetssikring af internationalisering, akkreditering af private universiteter og effekten af kvalitetssikring.

Dansk Evalueringsselskab (DES) er et fagligt fællesskab og netværk af professionelle og private personer. DES arbejder med evaluering, effektmåling, kvantitative og kvalitative analyser med videre.