Kvalitetssikring af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Vores kerneopgave er at gennemføre ekstern kvalitetssikring af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Men vi kvalitetssikrer også vores egne procedurer og aktiviteter – både internt og med ekstern kvalitetssikring af os.

I Danmarks Akkrediteringsinstitution udgør vores kvalitetssikringspolitik det overordnede redskab til at sikre og udvikle en høj kvalitet i vores centrale aktiviteter.

Det betyder blandt andet, at vi er transparente omkring vores arbejde, og at akkrediteringsarbejdets processer, kriterier og procedurer er klart definerede og offentliggjorte på forhånd. Vi offentliggør akkrediteringsrapporterne og sender dem til afgørelse i rådet. Rapporterne kan du finde under Afgørelsesbasen og på rådets hjemmeside akkrediteringsraadet.dk.

Positivt akkrediteret ved ENQA Agency Reviews
Danmarks Akkrediteringsinstitution har været fuldgyldigt medlem af ENQA siden 2010 (dengang under navnet ACE Denmark). Medlemskabet forudsætter, at Akkrediteringsinstitutionen med fem års mellemrum gennemgår et eksternt review, hvor et internationalt panel nedsat af ENQA vurderer, om den lever op til de internationale standarder for eksterne kvalitetssikringsinstitutioner (del 2 og 3 i ESG’erne).

Akkrediteringsinstitutionen har gennemført ENQA Agency Reviews med en positiv akkreditering i 2010, 2016 og 2021. Læs selvevalueringsrapporter samt ENQA’s rapporter, afgørelsesbreve og øvrig relevant materiale neden for.

ENQA Agency Review 2020/2021

Læs ENQA Agency Review – The Danish Accreditation Institution – 2021 (PDF)

Læs ENQA afgørelsesbrev – juni 2021 (PDF)

Læs Akkrediteringsinstitutionens selvevalueringsrapport 2020 (PDF)

ENQA Agency Review 2016
Læs ENQAs akkrediteringsrapport for Akkrediteringsinstitutionen fra 2016 her (pdf)

Læs ENQAs afgørelse fra 2016 (pdf)

Akkrediteringsinstitutionens selvevaluering 2016 (PDF)

Supplerende materiale til Akkrediteringsinstitutionens selvevaluering 2016 (PDF)

ENQA Review 2010

ENQAs evalueringsrapport 2010 (PDF)

Akkrediteringsinstitutionens selvevaluering 2010 (PDF)

Læs mere om ENQA-akkrediteringen.