– Aalborg Universitet, genakkreditering


Afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Aalborg Universitet (AAU) på rådsmødet den 21. juni 2018. Her fik AAU en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 20. - 21. juni 2018, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for genakkrediteringen af Aalborg Universitet her


Besøg

Besøg på AAU - november 2017
Akkrediteringspanelet var på besøg på AAU sammen med Danmarks Akkrediteringsinstitution den 20. – 22. november 2017. Besøget var en del af genakkrediteringen af AAU og fandt sted på dels AAU’s Campus København og dels Campus Aalborg.

Tre audit trails var udvalgt for at belyse, hvordan kvalitetssikringsarbejdet ved AAU nu fungerer i praksis på de områder, som var udgangspunkt for Akkrediteringsrådets betinget positive akkreditering:

 1. Selvevalueringsprocessen af AAU’s uddannelser
 2. Forskningsbasering af AAU’s uddannelser
 3. Det fysiske studiemiljø

Under besøget interviewede panelet rektorat, prodekaner, studieledere, institutledere, studienævnsrepræsentanter og studerende m.fl. med udgangspunkt i alle tre audit trails. Derudover gennemførte panelet interviews med eksterne faglige eksperter, som indgår i selvevalueringsprocessen af AAU’s uddannelser.

Se programmet for besøget på AAU her


Projektleder

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Team

 • Mobil:  

 • Mobil:  

 • Mobil:  

Datoer

Selvevaluering: 16. august 2017

Besøg: 20. - 22. november 2017

Høring: 1. - 22. marts 2018

Afgørelse: 20. - 21. juni 2018

Intro

I juni 2016 modtog Aalborg Universitet (AAU) en betinget positiv institutionakkreditering. På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du læse akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet fra den første institutionakkreditering af AAU.

Panel ved genakkrediteringen af AAU:

 • Formand: professor i skandinavisk lingvistik Tove Bull, tidligere rektor for UiT Norges arktiske universitet. Tove Bull har deltaget i evalueringer af kvalitetssikringssystemer på høgskoler i Norge, blandt andet Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Telemark, Diakonhjemmet Høgskole og Høgskolen i Agder, og har deltaget i akkreditering af Høgskolen i Molde. Tove Bull er også medlem af internationale grupper med ansvar for det samlede eksterne kvalitetssikringssystem i henholdsvis Island og Luxembourg, og hun har deltaget i evalueringen af Université du Luxembourg, The University of Akureyri og Iceland Academy of the Arts. I Sverige har Tove Bull for Högskole­ver­ket deltaget i evalueringen af Jönköping University, Mälardalens högskola samt Örebro universitet.
 •  Professor i kemiteknik Anders Axelsson, tidligere dekan for Lunds Tekniska Högskola ved Lunds universitet. Anders Axelsson var indtil 2015 medlem af bestyrelsen for NORDTEK (Network of the Rectors and Deans of the Technical Universities in the five Nordic countries) og har været medlem af bestyrelsen for CESAER (the Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research). Anders Axelsson har blandt andet deltaget i evalueringen af ingeniøruddannelserne i Sverige for Högskoleverket, evalueringen af ingeniøruddannelserne i Norge for NOKUT og i Danmark en international evaluering af ph.d.-uddannelserne inden for ingeniørområdet, naturvidenskab, medicin mv. på AAU. I 2016 har Anders Axelsson blandt andet studeret KTH’s (Kungliga Tekniska högskolan) uddannelsesstruktur i relation til andre tekniske universiteter og evalueret School of Education and Communication in Engineering Science vid KTH.
 • Professor i erhvervsøkonomi Anders Söderholm, generaldirektør for Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i Sverige, tidligere generalsekretær for Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF). Anders Söderholm har også tidligere været rektor for Mittuniversitetet. Han er medlem i SUHF’s kvalitetsudvalg og har i den egenskab arbejdet med SUHF’s forslag til det eksterne kvalitetssikringssystem i Sverige som indføres fra og med 2017. Anders Söderholm har i de seneste år blandt andet deltaget i kvalitetsevalueringer af University of Iceland (uddannelsesområdet), Karlstads universitet (samlet institutionsniveau) och Göteborgs universitet (administrationen).
 • Kvalitetskoordinator på Göteborgs universitet Malin Östling. Malin Östlings opgaver er en del af universitetsledelsens kontor. Malin Östling koordinerer impementering og opfølgning på universitetets kvalitetssystem og de eksterne uddannelsesevalueringer, som gennemføres af Universitetskanslerämbetet. Hun er også konsulent med hensyn til universitetets interne audits af uddannelser og administration, benchmarking mv. Malin Östling har deltaget i nationale svenske arbejdsgrupper om udvikling af den nationa-le kvalitetskonference og som rådgiver i forbindelse med ENQA’s evaluering af Universitetskanslerämbetet og er medlem af SUHF:s nationale ekspertgruppe for kvalitet (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund). Malin Östling var medlem af den gruppe, der forestod planlægningen af CBS’ program for løbende evaluering af uddannelser med eksterne eksperter, og hun deltog også som evaluator på enkeltuddannelser. Hun har tidligere været ansat i blandt andet Högskoleverket, Chalmers och Svenska Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ).
 • Læge og ph.d. Charlotte Hjort, enhedschef i Sundhedsstyrelsen Tilsyn og Rådgivning, Nord har ansvar for tilsyn af autoriserede sundhedspersoner og sundhedsvæsnets organisationer som plejehjem, sygehuse mv. i Nord- og Midtjylland. Charlotte Hjort har i seks år forud været forskningschef i Hospitalsenhed Midt. Charlotte Hjort har desuden været surveyor for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) i samme periode.  Charlotte Hjort var medlem af akkrediteringspanelet i forbindelse med institutionsakkrediteringen af Syddansk Universitet i 2014.
 • Kandidat i filosofi fra Aarhus Universitet Andreas Birch Olsen, hvor han studerede indtil sommeren 2017. Andreas Birch Olsen har deltaget i og arbejdet med kvalitetsspørgsmål i fagudvalget på filosofi og har været medlem af og senere formand for forretningsudvalget for ARTSrådet, den samlede studenterorganisation på fakultetet. Fra 2014-2016 var Andreas Birch Olsen medlem af Aarhus Universitets bestyrelse. Fra 2016 til 2017 var han næstformand og uddannelsespolitisk ordfører i Danske Studerendes Fællesråd.