– Aalborg Universitet


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Aalborg Universitet på et rådsmøde 22-23. juni 2016. Her tildelte rådet Aalborg Universitet en betinget positiv institutionsakkreditering. Det betyder, at Aalborg Universitet inden for to år skal igennem en opfølgende genakkreditering, der vil afdække, om institutionens kvalitetssikring til den tid har nået et niveau, der berettiger til en positiv institutionsakkreditering. Læs akkrediteringsrapporten og rådets afgørelse om den betinget positive institutionsakkreditering af Aalborg Universitet her.


Rapport

Afgørelsen om institutionsakkrediteringen af Aalborg Universitet træffes med afsæt i akkrediteringsrapporten udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.
Læs akkrediteringsrapporten.


2. Besøg

  • Andet besøg 5-7. oktober 2015: Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg har til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. Dette sker med afsæt i en række audit trails, der udvælges i forlængelse af det første besøg på institutionen.

Audit trails skal sikre indblik i kvalitetssikringsarbejdet i praksis på AAU

Universitetets skriftlige materiale og drøftelserne på første besøg udgjorde grundlaget for panelets valg af de seks audit trails, som dannede ramme om andet besøg på AAU. Andet besøg fandt sted 5. oktober på AAU’s campus i København og 6.-7. oktober på AAU’s campus i Aalborg. Videre deltog en række undervisere, studerende, studienævnsmedlemmer mfl. fra AAU’s campus i Esbjerg i flere interviews i løbet af andet besøg. I tilrettelæggelsen af andet besøg blev også taget hensyn til, at AAU er opdelt i fire fakulteter. Der blev ligeledes udvalgt både monofaglige og tværfaglige uddannelser og miljøer, ligesom uddannelser udbudt parallelt på flere campusser indgik.

Følgende audit trails blev på den baggrund behandlet:

  • Selvevalueringsprocessen: Formålet er at belyse, hvordan selvevalueringsprocessen sikrer og udvikler uddannelsernes kvalitet og relevans på AAU, herunder sammenhængen mellem de forskellige trin i selvevalueringsprocessen. Formålet er også at belyse de eksterne faglige eksperters rolle.
  • Forskningsbasering af uddannelser: Denne audit trail er udvalgt med det formål at belyse, hvordan procedurer og praksis for bemanding af nye og eksisterende uddannelser sikrer forskningsbaseringen af AAU’s uddannelser. Formålet er videre at belyse, hvordan AAU løbende monitorerer og følger op på forskningsbaseringen af eksisterende uddannelser og ansvarsfordelingen i dette arbejde.
  • Sikring af uddannelsernes faglige niveau: Denne audit trail fokuserer på, hvordan AAU sikrer det faglige niveau på uddannelserne. Formålet er herunder at belyse, hvordan det sikres, at alle undervisernes pædagogiske kompetencer understøtter det faglige niveau.
  • Campus: Formålet er at belyse, hvordan campusserne er forankret i AAU’s kvalitetssikringssystem, og herunder hvordan fælles kvalitetskultur på tværs af campusser understøttes.
  • Beskæftigelse og relevans: Denne audit trail skal belyse, hvordan monitoreringen af beskæftigelsessituationen sikrer relevante uddannelser. Formålet er videre at belyse, hvordan aftagerpaneler bidrager til at udvikle kvalitet og relevans på uddannelser placeret på campus København.
  • Studentercentreret læring: Semesterevalueringer og løbende studenterinddragelse: Formålet er at anskueliggøre, hvordan studenterperspektivet på læring undersøges løbende og regelmæssigt, og hvordan de studerende deltager i kvalitetsarbejdet via evaluering af undervisning og semestre, herunder i studienævn, evalueringsgrupper, styringsgrupper, forretningsudvalg, ad hoc-grupper mv . Videre er det formålet at belyse, hvordan evalueringerne anvendes i udviklingen af uddannelserne.

Se programmet for andet besøg her.


1. Besøg

  • 1. besøg:
    Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det første besøg har til formål at afdække, hvordan institutionens system og procedurer for kvalitetssikring er organiseret, samt at få uddybet og nuanceret den selvevalueringsrapport, institutionen har indsendt i begyndelsen af forløbet.

 

Akkrediteringspanelet har været på første besøg i Aalborg

Akkrediteringspanelet var sammen med Danmarks Akkrediteringsinstitution på første institutionsbesøg på AAU den 23. og 24. juni 2015. Som forberedelse til besøget havde panelet læst AAU’s dokumentationsrapport. Det var med denne som udgangspunkt, at panelet holdt en række møder på AAU. På møderne stillede panelet uddybende og opklarende spørgsmål til bestyrelsen, universitetsledelsen, undervisere, skoleledere, institutledere, studienævnsrepræsentanter, eksterne interessenter og studerende med flere.

Akkrediteringspanelet havde især fokus på AAU’s overordnede kvalitetssystem, herunder selvevaluering af egne uddannelser, der for hver uddannelse finder sted hvert tredje år. Panelet havde også fokus på andre emner som problembaseret læring (PBL), campusser, universitetets organisation og skolernes rolle.

Programmet for besøget kan findes her.


Panelet

-          Formand: Tove Bull, tidligere rektor for Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, professor i skandinavisk lingvistik. Har deltaget i evalueringer af systemer for kvalitetssikring på høgskoler i Norge, blandt andet Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Telemark, Diakonhjemmets Høgskole, Høgskolen i Agder samt deltaget i akkreditering af Høgskolen i Molde. Er ligeledes medlem af internationale grupper med ansvar for det samlede eksterne kvalitetssikringssystem i henholdsvis Island og Luxembourg, og hun har videre deltaget i evalueringen af Universitetet i Luxembourg og af Islands Universitetet i Akureyry og Iceland Academy of the arts. I Sverige har Tove Bull for Högskole­ver­ket deltaget i evalueringen af Högskolan i Jönköping, Högskolan i Mälardalen samt Örebro Universitet.

-          Anders Söderholm, rektor for Mittuniversitetet, Sverige, professor i erhvervsøkonomi. Anders Söderholm er næstformand for Sveriges Universitets- och HögskoleFörbund (SUHF).  Formand for SUHFs kvalitetsudvalg, og har som sådan arbejdet med SUHFs forslag til fremtidens eksterne kvalitetssikringssystem i Sverige (2014). Har de seneste år blandt andet deltaget i kvalitetsevalueringer af Islands Universitet (uddannelsesområdet) og Karlstads Universitet (samlet institutionsniveau).

-          Anders Axelsson, indtil december 2014 dekan for Lunds Tekniska Högskola ved Lunds Universitet, Sverige, professor i kemiteknik.  Indtil medio 2015 i bestyrelsen for NORDTEK (Association for the Technical Universities and faculties in the Nordic countries) og har siddet i bestyrelsen for CESAER (Association for Technical universities in Europe). Har blandt andet deltaget i evalueringen af ingeniøruddannelserne i Sverige for Högskoleverket, evalueringen af ingeniøruddannelserne i Norge for NOKUT, og i Danmark i en international evaluering af ph.d.-uddannelserne inden for ingeniørområdet, naturvidenskab, medicin mv. på Aalborg Universitet.

-          Malin Östling, kvalitetskoordinator på Göteborg universitet, Sverige. Koordinerer de eksterne uddannelsesevalueringer, som foretages på universitetet af Universitetskanslerämbetet.  Konsulent i forhold til universitetets interne audits af uddannelser, benchmarking mv.  Har deltaget i nationale svenske arbejdsgrupper om udvikling af den nationale kvalitetetskonference og som rådgiver i forbindelse med ENQA’s evaluering af Universitetskanslerämbetet.Deltog i den gruppe, der stod for planlægningen af CBS’ program for løbende evaluering af uddannelser med eksterne eksperter, og hun deltog også som evaluator på enkeltuddannelser.

-          Charlotte Hjort, læge, ph.d., enhedschef i Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitution Nord og tidligere forskningschef på Hospitalsenhed Midt. Surveyor for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).  Akademisk koordinator på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (en stilling på 20 %), hvor hun er bindeled mellem Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og Hospitalsenhed Midt. Medlem af panelet på institutionsakkrediteringen på Syddansk Universitet i 2014.

-          Andreas Birch Olsen, kandidatstuderende i filosofi på Aarhus Universitet. Han har deltaget i og arbejdet med kvalitetsspørgsmål i fagudvalget på filosofi, har været medlem af og senere formand for forretningsudvalget for HUMrådet/Artsrådets, den samlede studenterorganisation på fakultetet. Fra 2014 har Andreas Birch Olsen været medlem af Aarhus Universitets bestyrelse.


Selvevalueringsrapport

Aalborg Universitet har pr. 4. maj 2015 indsendt deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs selvevalueringsrapporten her.


Projektleder

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Team


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 4. maj 2015

1. besøg: 23. juni 2015 - 24. juni 2015

2. besøg: 5. oktober 2015 - 7.oktober 2015

Høring, rapport: 17. februar 2016 - 16. marts 2016

Rådsmøde: Forventet 22. - 23. juni 2016