– Aarhus Maskinmesterskole (AAMS)


Rådets afgørelse

På rådsmødet den 27. september 2023 traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Aarhus Maskinmesterskole i anden runde.

Afgørelsesbrevet og den endelige akkrediteringsrapport kan læses på Akkrediteringsrådets hjemmeside


Rapport

Aarhus Maskinmesterskole (AAMS) er indstillet til en positiv institutionsakkreditering i anden runde. Det fremgår af den offentliggjorte akkrediteringsrapport, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets behandling på rådsmødet den 27. september 2023.

I rapporten ledsages akkrediteringspanelets indstilling af panelets samlede vurdering af, hvordan AAMS arbejder med at monitorere samt sikre kvaliteten og relevansen af sine tre udbud af maskinmesteruddannelsen. Herunder hæfter panelet sig blandt andet ved, at kvalitetssikringsarbejdet på AAMS bygger på en klar ansvars- og arbejdsfordeling, hvor ledelsen arbejder systematisk med sine ansvarsområder, gennemfører vigtige beslutninger effektivt og rettidigt og følger op på identificerede problemer og udviklingsbehov.

Panelet vurderer samlet set, at AAMS’ kvalitetssikringsarbejde er systematisk og velfungerende, men at der er et udviklingspotentiale i forhold til inddragelsen af de studerende. Dette uddybes i afsnittet om ’Udviklingsperspektiv’ i akkrediteringsrapporten, hvor panelet reflekterer over styrker og udviklingsområder i kvalitetssikringsarbejdet. Her fremhæver panelet følgende fire udviklingsområder:

  • Kvalitetskultur som fundament for udvikling af underviser- og studenterinddragelse
  • Videreudvikling af status- og udviklingsplanernes kvalitet
  • Strategisk sikring af videngrundlaget
  • Udvikling af undervisningsevalueringerne

Vurderingerne og panelets indstilling om positiv institutionsakkreditering af AAMS baserer sig på skriftlig dokumentation fra AAMS og samtaler med ledelse, undervisere, studerende og aftagere i forbindelse med de to institutionsbesøg på institutionen.

Læs akkrediteringsrapporten her


2. Besøg

Akkrediteringspanelet og et team af akkrediteringskonsulenter indledte deres andet besøg på Aarhus Maskinmesterskole i slutningen af februar som led i anden runde af institutionsakkreditering for institutionen. Besøget, der startede mandag 27.februar og strakte sig over tre dage, kommer i forlængelse af panelets første besøg på maskinmesterskolen i november sidste år. På andet besøg udvælger panelet fokusområder i Aarhus Maskinmesterskoles kvalitetssikringspraksis, som de i lyset af første besøg ønsker at belyse yderligere. Forud for andet besøg havde akkrediteringspanelet udvalgt følgende to audit trails:

  1. Sikring af indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen og studerendes inddragelse i kvalitetssikring
  2. Sikring af videngrundlag

Første audit trail har til formål at afdække maskinmesterskolens systematiske praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen, herunder hvordan studerendes input, erfaringer og vurderinger bringes ind i den løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsen. Andet audit trail skal give panelet indsigt i, hvordan AAMS sikrer, at deres uddannelser er tilknyttet relevante faglige miljøer. Blandt andet med fokus på, hvordan maskinmesterskolen løbende opdaterer videngrundlaget, afsøger og prioriterer ny viden samt, hvordan mål for videngrundlag udmøntes i praksis.

  I oktober var Danmarks Akkrediteringsinstitution forbi Aarhus Maskinmesterskole med kaffe til de studerende, der samtidig kunne dele deres perspektiver på uddannelse og kvalitet 

På besøgets første dag mødtes akkrediteringspanelet med ledelsen, undervisere og medarbejdere med særlige funktioner i forhold til tilrettelæggelse af uddannelsens og dens indhold. Det første møde var med rektor, udviklings- og kvalitetschefen og uddannelsescheferne, og her blev begge audit trails drøftet. Dernæst interviewede akkrediteringspanelet undervisere og medarbejdere med særlig funktioner inden for indhold og tilrettelæggelse af Aarhus Maskinmesterskoles uddannelser, og her var især fokus på, hvordan studerende systematisk inddrages i maskinmesterskolens kvalitetssikringsarbejde.

Tirsdagens interviews, der hovedsageligt havde fokus på Aarhus Maskinmesterskoles sikring af videngrundlag, startede med, at panelet mødte studerende fra institutionen. På denne dag var panelet især interesseret i, hvordan maskinmesterskolens uddannelser er knyttet til relevante faglige miljøer, herunder hvordan institutionen afsøger og vægter relevant ny viden. Derfor spurgte panelet i løbet af dagen indtil, hvordan ledelsesansvarlige i samspil med faggrupper og fagkonsulenter får overblik over og vurderer, om uddannelsesudbuddene er baseret på opdateret og relevant viden fra professionen. Dette førte til gode dialoger med studerende, fagkonsulenter, undervisere og medarbejdere med særlige funktioner med hensyn til sikring af videngrundlag. De forskellige interviews gav akkrediteringspanelet forskellige vinkler på Aarhus Maskinmesterskoles arbejde med at sikre uddannelsens videngrundlag med relevant udviklingsviden samt viden fra professionen.

Onsdag formiddag rundede panelet og akkrediteringsteamet besøget af ved et afsluttende møde med ledelsen på Aarhus Maskinmesterskoles. Her kvitterede panelformanden for et godt besøg med mange interessante input og gode eksempler på, hvordan kvalitetssikringsarbejdet på maskinmesterskolen udmøntes i praksis.

I den kommende tid vil Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med panelet udarbejde den endelige akkrediteringsrapport, som vil være beslutningsgrundlag, når Akkrediteringsrådet til september skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering i anden runde af Aarhus Maskinmesterskole.


1. Besøg

Første besøg på Aarhus Maskinmesterskole bød på god og engageret dialog 

I begyndelsen af november besøgte akkrediteringspanelet sammen med et hold af akkrediteringskonsulenter Aarhus Maskinmesterskole (AAMS). Besøget var det første af to, hvor AAMS skal institutionsakkrediteres i anden runde. I løbet af de to dage som besøget foregik over, fik panelet gennem en række interviews med studerende, ledelse, bestyrelse og undervisere belyst maskinmesterskolens kvalitetssikringssystem.

Besøget blev indledt torsdag formiddag med en ’meet and greet’, hvor panelmedlemmerne og repræsentanter fra Aarhus Maskinmesterskole fik mulighed for hilse på hinanden i mere uformelle rammer inden interviewene begyndte. Studerende fra Aarhus Maskinmesterskole viste derefter rundt på AAMS, hvor panel og akkrediteringskonsulenter blandt andet så Makerspace, der er maskinmesterskolens innovationsrum for studerende. De studerende fremviste også forskellige værksteder og laboratorier.

Efterfølgende fulgte interviews. Først med ledelsen fra Aarhus Maskinmesterskole, hvor bestyrelsens forperson og næstforperson også sad med. Dernæst talte panelet med studerende og undervisere med særlig indsigt i kvalitetssikringsarbejdet. Gennem interviewene fik panelet indsigt i Aarhus Maskinmesterskoles kvalitetssikringssystem, herunder uddannelseschefernes og fagkonsulenternes rolle i AAMS’ kvalitetsikringssystem.

Ved besøgets afsluttende møde fredag formiddag kvitterede panelforpersonen for god, åben og engageret dialog under besøget og gav en foreløbig tilbagemelding på panelets vurdering af kvalitetssikringsarbejdet på Aarhus Maskinmesterskole. Panelet var imponeret over det store engagement på tværs af alle lag i institutionen. Ved mødet modtog panelet også input til hvilke emner, der kunne være relevante at gå i dybden med ved valg af kommende audit trails forud for panelets andet besøg i februar 2023.

Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Aarhus Maskinmesterskole i september 2023.

Se program for besøget på Aarhus Maskinmesterskole


Panelet

Torbjørn Digernes (forperson), tidligere rektor og dekan på fakultetet for marineteknik og fakultetet for ingeniørvidenskab og teknologi, nu professor emeritus ved NTNU. Desuden tidligere professor ved Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Han har derudover været ansat på Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt og i MARINETEK og European Space Agency. Torbjørn Digernes har en MA i technical physics og ph.d. i computer science. Han er nuværende formand for Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), medlem af bestyrelsen i Mälardalens högskola i Sverige. Torbjørn var forperson for akkrediteringspanelet ved institutionsakkrediteringen af MARTEC og Danmarks Tekniske Universitet.

Anna Runnemalm, docent i maskinteknik med speciale inden for automatiseret inspektion. Anna Runnemalm er assisterende professor og præfekt ved Institut for Ingeniørvidenskab ved Högskolan i Skövde. Hun har tidligere været ansat som lektor i eksperimentiel mekanik ved Högskolan Väst og som chef ved Saab Automobile AS. Hun har deltaget i en række vurderinger af uddannelser og uddannelsesinstitutioner inden for det tekniske område ved det svenske Universitets Kanslers Ämbetet (UKÄ).

Inge Mærkedahl, tidligere direktør i Forsknings- og Innovationsstyrelsen 2011-15. Inge Mærkedahl er uddannet cand.phil. i samfundsfag og har været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole, direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen samt forskningschef på SFI. Inge Mærkedahl har medvirket til en række institutionsakkrediteringerne både som forperson og panelmedlem, bl.a. IBA Erhvervsakademi Kolding, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Roskilde Universitet.

Andreas Sundby Nielsen, Sektionsleder, HOFOR. Andreas har tidligere været ansat som teamleder hos Amagerværket (HOFOR) og som konsulent hos Rambøll Boilers, Combustion and Fuel Logistics. Andreas Sundby Nielsen er uddannet fra Københavns Maskinmesterskole. Han har været adjunkt på Københavns Maskinmesterskole og er nu medlem af institutionens uddannelsesudvalg og fungerer som censor.

Magnus Schram Selvejer, studerende på Københavns Maskinmesterskoles maskinmesteruddannelse. Magnus Schram Selvejer er næstformand i studienævnet for studerende på 4.-6. semester.


Projektleder

Louise Lund Liebmann

Specialkonsulent

Team

Anna Thomine Bräuner Kristensen

Akkrediteringskonsulent

Dea Busk Sørensen (orlov)

Specialkonsulent

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent

Caroline Juul Olsen

Projektmedarbejder


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 1. september 2022

1. besøg: 3. november 2022 - 4. november 2022

2. besøg: 27. februar 2023 - 1. marts 2023

Høring, rapport: 6. juni 2023 - August 2023

Rådsmøde: 27. september 2023

Aarhus Maskinmesterskole (AAMS)

Aarhus Maskinmesterskoles (AAMS) blev grundlagt i 1896 i Aarhus som en statsfinansieret, selvejende maritim uddannelsesinstitution. I 2018 fik AAMS godkendelse til dublering af uddannelsen, og i 2021 optog AAMS studerende på udbudsstedet i Viborg.

AAMS udbyder én uddannelse; uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester (maskinmesteruddannelsen). Uddannelsen udbydes i Aarhus som både fremmøde- og fjernundervisning og i Viborg som fremmødeundervisning. Herudover varetager AAMS en række af akademiuddannelser for Erhvervsakademi Aarhus. Aarhus Maskinmesterskole er en selvejende institution med en bestyrelse på seks medlemmer, hvoraf fem er udpeget af en række organisationer, og en er medarbejderrepræsentant fra Aarhus Maskinmesterskole. Rektor er tilforordnet i bestyrelsen. Den daglige ledelse består af rektor, kvalitets- og udviklingschef, studieadministrationschef samt fire uddannelseschefer.

I 2021 havde AAMS sammenlagt 934 indskrevne studerende på maskinmesteruddannelsen, med 920 i Aarhus og 14 i Viborg. I 2022 har AAMS i alt 69 undervisere.

Hjemmeside: Aarhus Maskinmesterskole (AAMS)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk