– Aarhus Maskinmesterskole

Her kan du løbende følge processen omkring institutionsakkreditering af Aarhus Maskinmesterskole

Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Aarhus Maskinmesterskole på et rådsmøde 9. december 2015. Her fik institutionen en betinget positiv institutionsakkreditering.
Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet Akkrediteringsrådets hjemmeside her.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 25. marts 2015, er nu endeligt udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Akkrediteringsrapporten for Aarhus Maskinmesterskole kan læses her.


1. Besøg

  • Institutionsbesøg:
    Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution som udgangspunkt på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Som følge af formandsskiftet er besøgene dog i AAMS' tilfælde slået sammen til et, samlet institutionsbesøg. Besøget havde til formål at afdække, hvordan institutionens system og procedurer for kvalitetssikring er organiseret, samt at få uddybet og nuanceret den selvevalueringsrapport, institutionen har indsendt i begyndelsen af forløbet. Med afsæt i udvalgte audit trails havde besøget desuden til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerer i praksis.

Panelet har gennemført besøget på AAMS

Danmarks Akkrediteringsinstitution og akkrediteringspanelet besøgte AAMS den 23. - 25. juni 2014. Besøget bestod af en række møder, hvor panelet talte med relevante aktører såsom ledelsen, kvalitetsansvarlige medarbejdere, fagkoordinatorer, undervisere, studerende samt aftagere.

For panelet var det centralt at afdække, hvordan ansvarsfordelingen er organiseret, og hvordan ledelsen sætter mål for institutionen, følger op på målopnåelsen, samt hvordan de sikrer et godt videnflow i organisationen.

Panelet havde desuden fokus på de to audit trails, der var blevet udvalgt på baggrund af institutionens redegørelse.

De udvalgte audit trails er:

  1. Kvalitetssikringssystemets evne til at understøtte, at de studerende opnår uddannelsens læringsmål. Formålet med denne audit trail er at undersøge kvalitetssikringssystemets kapacitet til at identificere problematikker relateret til forskelle i de studerendes profiler med henblik på at understøtte, at studerende på tværs af studieoptag og studieformer opnår de fastsatte læringsmål. Desuden er målet at undersøge kvalitetssikringssystemets evne til at sikre, at institutionens videngrundlag er tilstrækkeligt til at understøtte de studerendes opnåelse af læringsmålene, samt kvalitetssikringssystemets evne til at sikre, at undervisernes pædagogiske og faglige udvikling understøtter, at de studerende kan nå uddannelsens læringsmål.
  2. Ledelsens styring af kvalitet og sikring af mål. Formålet med denne audit trail er at undersøge, på hvilken baggrund ledelsen sætter mål for institutionen og uddannelsen og formulerer politiker herfor, samt hvordan ledelsen anvender data i forbindelse hermed. Desuden skal denne audit trail afdække ledelsens fastsættelse af standarder for kvalitet på institutionen og uddannelsen, samt hvordan der arbejdes med at nå de fastsatte mål. Endelig er formålet at undersøge, hvordan ledelsen vurderer og reviderer de mål, der er sat for institutionen og uddannelsen, samt hvordan indsatser i kvalitetssiskringssystemet ændres efter nye mål.


Panelet

Ny formand for akkrediteringspanel – og dermed nye besøgsdatoer

Efter nedsættelsen af akkrediteringspanelet for Aarhus Maskinmesterskole er formand Halvor Austenå blevet syg. Han vil ikke være i stand til at gennemføre arbejdet med akkrediteringen. Derfor er der fundet en ny formand til akkrediteringsprocessen, nemlig Sven-Erik Hansén, ph.d., professor ved Åbo Akademi University og docent ved Helsinki Universitet.

Sven-Erik Hansén har tidligere arbejdet som vicerektor ved Åbo Universitet samt fungeret som rektor for Vasa Campus ved Åbo Akademi University og professor ved Oslo Universitet. Sven-Erik Hansén har deltaget i og været formand for en lang række evalueringer, akkrediteringer og udviklingsopgaver i nordisk og international sammenhæng. Sven-Erik Hansén er endvidere pt. formand for en komite til evaluering af læreruddannelsen ved Stockholms Universitet.

Den ny formand har været i høring hos AAMS.

Det resterende panel er det samme som tidligere beskrevet.

Som følge af formandsskiftet er panelets første besøg på AAMS blevet aflyst. Vi har i stedet valgt at sammenlægge første og andet besøg. Panelet vil således alene besøge AAMS 23.-25. juni 2014.

---------------

Akkrediteringspanelet for Aahus Maskinmesterskole er nedsat

Akkrediteringspanelet, som skal vurdere, om Aarhus Maskinmesterskole har et kvalitetssikringssystem, som kan sikre de studerende en høj kvalitet i deres uddannelse, er nu sammensat og klar til arbejdet med institutionsakkreditering af AAMS.

Panelet har været i høring hos AAMS.

Panelmedlemmer:

  • Formand: Halvor Austenå [UDSKIFTET GRUNDET SYGDOM, SE OVENFOR], ph.d., midlertidig fakultetsdirektør ved Handelshøyskolen og fakultet for samfundsvitenskab samt førsteemanuensis ved Institut for maritim teknologi, drift og innovasjon, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Halvor Austenå har tidligere været ansat som dekan for Avdeling for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Bergen.
  • Mogens Winther, Maskinmester, Head of Department, Quality & Environment, Grundfos. Tidligere blandt andet Quality Manager hos Vestas Control Systems og vedligeholdelsesofficer i Søværnet. Han har gennem sine ansættelser opnået erfaring med kvalitetsledelse og kvalitetsarbejde uden for uddannelsessektoren og viden om relevante arbejdsmarkedsforhold.
  • Lisbeth Haastrup, ph.d., lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Aarhus Universitet. Forsker i mødet mellem teori og praksis på professionsbacheloruddannelserne. Hun har gennem sin forskning opnået viden om at arbejde med uddannelsers niveau, indhold og pædagogiske kvalitet inden for den uddannelsessektor, som den uddannelsesinstitution, der skal vurderes, indgår i.
  • Johnny Lauridsen, studerende på maskinmesteruddannelsen ved Fredericia Maskinmesterskole, netop afgået som medlem af Uddannelsesrådet for de Maritime Uddannelser og vicepræsident i De Studerendes Landsråd (DSL) under Danmarks Maskinmesterforening samt bestyrelsen for Fredericia Maskinmesterskole.


Selvevalueringsrapport

Aarhus Maskinmesterskole har i januar 2014 indsendt deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Team


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 28-01-2014

1. besøg: 23-06-2014 - 25-06-2014

2. besøg: -

Høring, rapport: Januar 2015 -

Rådsmøde: 25-03-2015

Aarhus Maskinmesterskole

Aarhus Maskinmesterskole er en maritim uddannelsesinstitution, der udbyder én uddannelse, professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse og drift – maskinmesteruddannelsen.

Aarhus Maskinmesterskoleer en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Institutionen ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, som er repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i Aarhus samt erhvervslivet, som har tilknytning til maskinmesteruddannelsen.

Uddannelsesinstitutionen havde i 2012 569 studerende på maskinmesteruddannelsen.

Hjemmeside: Aarhus Maskinmesterskole

Sprog: Dansk