– Aarhus Universitet, genakkreditering


Afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om genakkrediteringen af Aarhus Universitet (AU) på rådsmødet den 28. november 2018. Her fik AU en positiv institutionsakkreditering.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på Akkrediteringsrådets hjemmeside


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 28. november 2018, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for genakkrediteringen af Aarhus Universitet her


Besøg

Gode samtaler med afsæt i to audit trails, da panelet besøgte AU

Som led i genakkrediteringen af Aarhus Universitet var akkrediteringspanelet på besøg i Aarhus fra den 31. maj til den 1. juni 2018. Her var der på forhånd udvalgt to audit trails på baggrund af de områder, der dannede grundlag for Akkrediteringsrådets betinget positive akkreditering i juni sidste år:

  1. Sikring af videngrundlag og de studerendes kontakt til videngrundlag
  2. De femårige uddannelsesevalueringer

På besøgets første dag mødtes panelet med universitetets rektor, prorektor og prodekaner fra universitetets fire fakulteter. Derudover var der afsat tid til gode samtaler med en række formænd og næstformænd for studienævn og uddannelsesudvalg/-nævn, institutledere, kvalitetsmedarbejdere og interne samt eksterne eksperter, der har deltaget i uddannelsesevalueringerne på AU.

I løbet af dagen kom panelet således godt omkring, hvordan AU i praksis arbejder med såvel forskningsbaseringen af universitetets uddannelser og de studerendes kontakt til forskningsaktive undervisere som evalueringer med inddragelse af eksterne eksperter. Den følgende dag var fokus primært rettet mod det første audit trail. Til det formål interviewede panelet studerende og undervisere på udvalgte uddannelser før deres afsluttende møde med rektoratet.

De mange input og indtryk fra besøget bliver nu samlet i den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om genakkreditering af AU på baggrund af ved rådets møde den 28. november i år.

Se programmet for besøget


Projektleder

  • Mobil:  

Team

  • Mobil:  

Maria Thorup Jacobsen

Akkrediteringskonsulent


Datoer

Selvevaluering: 28. februar 2018

Besøg: 31. maj - 1. juni 2018

Høring: 4. september 2018

Afgørelse: 28. november 2018

Intro

I juni 2017 modtog Aarhus Universitet (AU) en betinget positiv institutionsakkreditering. På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du læse afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten fra den første institutionsakkreditering af AU.

Panelet ved genakkrediteringen af AU er:

Formand: professor i sociologi Sigmund Grønmo, tidligere rektor ved Universitetet i Bergen, tidligere professor ved Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo. Sigmund Grønmo er tidligere formand for Selskapet til vitenskapenes fremme og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) og bestyrelsesmedlem i NOKUT. Desuden er han tidligere medlem af Nordisk forskningspolitisk råd samt forskningskomiteen i European University Association.

Adjungeret professor i strukturel botanik Lisbeth Sennerby Forsse, tidligere rektor ved Sveriges lantbruksuniversitet. Lisbeth Sennerby Forsse er tidligere generaldirektør i det svenske Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt tidligere direktør for afdelingen for naturressourcer i Naturvårdsverket og tidligere forskningschef i Skogforsk.

Professor i medicin Stefan Lindgren, tidligere prodekan for uddannelsen ved Medicinska fakulteten ved Lunds universitet. Stefan Lindgren er tidligere præsident for World Federation for Medical Education og tidligere bestyrelsesformand for medicinsk uddannelse, og han har i de senere år været ekspert for det svenske nationale agentur for evaluering af uddannelsesprogrammer på det medicinske område.

Ph.d. i quality work in small organisations Camilla Lindmark, kvalitetskoordinator for uddannelse og forskning ved Luleå tekniska universitet. Camilla Lindmark er ansvarlig for at koordinere eksterne evalueringer og audit på Luleå tekniska universitet. Hun er også iværksætter og CEO for tre selskaber.

Dr. techn. og professor i computer and information science Mads Nygård, ansat ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU), leder af Nasjonalt fagråd for informatikk. Mads Nygård er tidligere dekan ved NTNU med ansvar for udvikling, koordinering og kvalitetssikring af teknologiuddannelser. Han er blandt andet tidligere vicepræsident i CESAER, tidligere leder af uddannelseskomiteen for den nordiske universitetsorganisation Nordic Five Tech samt tidligere leder af Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Mads Nygård ledede i 2005-06 evalueringen af de danske IKT-uddannelser og deltog i 2014 i institutionsakkrediteringen af DTU.

Kandidatstuderende i socialvidenskab og psykologi på Roskilde Universitet (RUC) Drude Mie Rohde. Drude Mie Rohde er medlem af universitetsbestyrelsen på RUC og tidligere formand for studenterrådet på RUC. Hun er desuden ansat som studievejleder på RUC.

Professor i filmvidenskab Astrid Söderbergh Widding, rektor ved Stockholms universitet. Astrid Söderbergh Widding er tidligere vicerektor for humaniora og samfundsvidenskab ved Stockholms universitet og prodekan for Humanistiska fakulteten ved Stockholms universitet. Hun er desuden medlem af blandt andet styrelsen for Sveriges Universitets- och Högskoleförbund og Kungliga bibliotekets rådgivende råd og ordfører i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses Huvudmannaråd.