– Aarhus Universitet


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Aarhus Universitet på et rådsmøde den 9. juni 2017. Her fik Aarhus Universitet en betinget  positiv institutionsakkreditering. På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du finde akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 8. - 9. juni 2017, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Aarhus Universitet her


2. Besøg

Som en del af processen for institutionsakkreditering har akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution været på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg havde til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerede i praksis. Dette skete med afsæt i en række audit trails, der var udvalgt i forlængelse af det første besøg på institutionen. Besøget strakte sig fra 31. oktober til 4.november. Panelet besøgte både Aarhus Universitet i Aarhus samt de to campusser i Herning og Emdrup.

De udvalgte audit trails er som følger:

1. Årlig status

2. Sikring af videngrundlaget og de studerendes kontakt til videngrundlaget

3. Kvalitetsarbejdet i samspillet mellem studienævn og uddannelsesnævn/-udvalg på Arts og ST

4. Undervisningsevalueringer

5. De 5-årige uddannelsesevalueringer

6. Eksterne interessenter og relevanssikring

På andet besøg på AU blev der arrangeret en række møder med de grupper og interessenter, som var relevante for belysningen af de seks audit trails. Programmet for hele andet besøg kan ses her.


1. Besøg

Akkrediteringspanelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution var d. 1. og 2. juni 2016 på besøg på Aarhus Universitet i strålende solskinsvejr.  På besøget mødtes panelet og medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution med bl.a. AU’s bestyrelse, universitetsledelsen, udvalget for uddannelse, de fire fakulteters ledelse, studerende, undervisere og aftagerrepræsentanter. Forud for besøget havde panelet læst AU’s dokumentationsrapport, og på møderne var der med udgangspunkt i rapporten mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Formålet med besøget var at opnå en bedre forståelse for AU’s kvalitetssikringssystem, herunder datapakker, årlig status og uddannelsesevalueringer. Ved besøget blev de fire fakulteters forskelle og ligheder desuden præsenteret for panelet.

Programmet for besøget kan findes her.


Panelet

  • Formand: Sigmund Grønmo, tidligere rektor på Universitetet i Bergen (2005-2013). Sigmund Grønmo er professor i sociologi og har tidligere været professor ved Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo. Han har været formand for Selskapet til vitenskapens fremme, NIFU-STEP (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), og bestyrelsesmedlen i  det nationale organ for kvalitet i uddannelser (NOKUT), Universitets- og Høyskolerådet. Desuden har han været medlem af Nordisk forskningspolitisk råd samt forskningskomiteen i European University Association.
  • Astrid Söderbergh Widding, Rektor på Stockholms Universitet (2013-) og professor i filmvidenskab. Tidligere vicerektor for humaniora og samfundsviden-skab ved Stockholms universitet og prodekan for det humanistiske fakultet ved Stockholms Universitet.  Astrid Söderbergh Widding er desuden medlem af bl.a. styrelsen for Sveriges Universitets- og Högskoleförbund, det Kungliga Biblioteks rådgivende råd og styrelsen for Vetenskap och Allmänhet.
  • Mads Nygård, dr.techn. og professor i Computer Information and Science ved Norges teknisk-naturvidenskabelige  universitet (NTNU). Mads Nygård er tidligere dekan ved NTNU med ansvar for udvikling af uddannelser. Han har haft et stort antal formandsposter ved NTNU og i andre organisationer i Norge, der har ingeniøruddannelser som omdrejningspunkt. Nygård deltog i 2014 i institutionsakkrediteringen af DTU.
  • Lisbeth (Lisa) Sennerby Forsse, tidligere rektor for Sveriges landbrugsuni-versitet (SLU) 2006-2015. Lisa Sennerby Forsse er professor i strukturel botanik og har tidligere været generaldirektør i det svenske forskningsråd for miljø, jordbrugsvidenskab og fysisk planlægning samt direktør for Institut for Naturressourcer i den svenske miljøstyrelse og chef for Forskning på det svenske skovbrug Research Institute (SkogForsk).
  • Camilla Lindmark, kvalitetschef for uddannelse og forskning ved Luleå Tekniska Universitet, Sverige.  Camilla Lindmark er ansvarlig for at koordinere eksterne evalueringer og audits på Luleå Tekniske Universitet og har en Ph.d i ”Quality work in small organisations” 1996 – 1999.
  • Jeanet Hornemann Johansen, kvalitetschef og afdelingsleder i Rambøll Danmark som pt. består af 7 divisioner for Transport og Byggeri med i alt 1600 medarbejdere. Jeanet Hornemann Johansen er ansvarlig for det interne kvalitetssystem, som bruges på alle projekter ved løsning af opgaver for eksterne kunder, dvs. bygherrer af bygge- og anlægsprojekter. Hun er Rambøll Danmarks repræsentant i et internationalt kvalitetsnetværk for Rambøll Gruppen og er uddannet akademiingeniør i Bygning fra Danmarks Ingeniørakademi
  • Stefan Lindgren var i årene 1999-2005 prodekan for uddannelsen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Lunds Universitet. Stefan Lindgren har haft et mangeårigt engagement for den medicinske uddannelse. Stefan Lindgren var præsident for World Federation for Medical Education 2009-2014 og har været bestyrelsesformand for medicinsk uddannelse, og han har i de senere år været ansat som ekspert ved det nationale agentur for evaluering af uddannelsesprogrammer på det medicinske område. Det seneste år har Stefan Lindgren været en del af det panel, der uddannelsesakkrediterer medicinuddannelsen på AU.
  • Drude Mie Rohde, kandidatstuderende i socialvidenskab og kommunikation på Roskilde Universitets Center (RUC). Drude Mie Rohde sidder i universitetsbestyrelsen på RUC og har tidligere været formand for studenterrådet på RUC. Hun er desuden ansat som studievejleder på RUC.


Selvevalueringsrapport

Aarhus Universitet indsendte i april 2016 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her.


Projektleder

Sofie Gry Laursen

Kommunikationsansvarlig

Team

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering:

1. besøg: 31.maj - 2.juni

2. besøg: 31. oktober - 4. november

Høring, rapport: 2.marts 2017 - 23.marts 2017

Rådsmøde: 8.-9. juni 2017