Pressefoto: Arkitektskolen Aarhus

Pressefoto: Arkitektskolen Aarhus

– Arkitektskolen Aarhus


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Arkitektskolen Aarhus på rådsmødet den 9. juni 2020. Her fik Arkitektskolen Aarhus en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 9. juni 2020, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Arkitektskolen Aarhus her


2. Besøg

Andet besøg på Arkitektskolen Aarhus gik tæt på informationsflow og kvalitetssikring af videngrundlag

Torsdag den 21. november bød Arkitektskolen Aarhus for anden gang velkommen til det nedsatte akkrediteringspanel. Besøget forløb over to dage, hvor et veloplagt panel bl.a. fik belyst den kunstneriske uddannelsesinstitutions arbejde med at følge op på undervisningsevalueringer på begge sine uddannelser i arkitektur og at kvalitetssikre videngrundlaget for sin kandidatuddannelse fra flere vinkler.

Forud for besøget havde akkrediteringspanelet samlet op på indtrykkene fra deres første besøg i september. På det grundlag havde de udvalgt to audit trails, som skulle give dem en dybere indsigt i, hvordan den aarhusianske arkitektskolens forholdsvis nye kvalitetssikringssystem fungerer i praksis. Til hvert audit trail havde arkitektskolen indsendt en række gode praksiseksempler, som panelet havde sat sig godt ind i før ankomsten.

Med det afsæt bød besøget på åben dialog og interessante drøftelser fra start til slut. Undervejs mødtes panelet med både studerende, undervisere, programkoordinatorer, forskningskoordinatorer og kvalitetsmedarbejdere samt repræsentanter fra arkitektskolens bestyrelse og studienævn. Dertil blev besøget både indledt og rundet af i selskab med den faglige ledelse.

Med audit trail 1 havde akkrediteringspanelet fokus på informationsflowet mellem de fire niveauer i kvalitetssikringssystemet. I den forbindelse blev der blandt andet spurgt ind til, hvordan uddannelsesredegørelsen fungerer som ledelsesværktøj til systematisk at identificere, håndtere og følge op på eventuelle kvalitetsproblemstillinger. Der blev også spurgt interesseret ind til inddragelsen af forskellige grupper i arbejdet med at følge op på undervisningsevalueringer og en studiemiljøundersøgelse, der har indikeret udfordringer i forhold til kommunikation og stress blandt de studerende.

I dialogen omkring audit trail 2 havde panelet fokus på, hvordan Arkitektskolen Aarhus sikrer, at underviserne er i berøring med relevante videnmiljøer, og at undervisningen på kandidatuddannelsen i arkitektur baserer sig på relevant og opdateret viden fra både praksis, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Herunder kom de i samtalerne omkring flere temaer som fx arbejdet med bemandingsplaner, de studerendes kontakt til videngrundlaget og studienævnets godkendelse af det faglige indhold i studieplaner.

Fredag eftermiddag den 22. november kunne akkrediteringspanelet således rejse fra Aarhus med et mere detaljeret indblik i, hvordan den faglige ledelse og undervisere på Arkitektskolen Aarhus i praksis sikrer kvaliteten og relevansen af sin bachelor- og kandidatuddannelse i arkitektur. Der vil nu blive udarbejdet en akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af den aarhusianske arkitektskole på baggrund af i juni 2020.

Se programmet for andet besøg på Arkitektskolen Aarhus


1. Besøg

Første besøg på Aarkitektskolen Aarhus bød på gode samtaler og rundvisning

På to dage med gode samtaler fik medlemmerne af det panel, der er nedsat til institutionsakkrediteringen af Arkitektskolen Aarhus, en dybere indsigt i de forskellige elementer og aktører, der indgår i institutionens kvalitetssikringssystem. Det skete, da de den 11. til 12. september var på det første af to planlagte besøg som led i akkrediteringsprocessen.

Forud for besøget havde akkrediteringspanelet sat sig godt ind i det relativt nye kvalitetssikringssystem på den aarhusianske arkitektskole på baggrund af den selvevalueringsrapport, som blev indsendt i foråret. Via en række møder fordelt over begge dage fik panelet blandt andet lejlighed til at spørge ind til arbejdet med uddannelsesredegørelsen og de involveredes roller i den proces.

Under møderne med institutionsledelsen og aftagere samt administrative medarbejdere, undervisere og studerende med særlig indsigt i arkitektskolens kvalitetssikringsarbejde var der en god dialog båret frem af nysgerrige spørgsmål fra et velforberedt panel, der blev besvaret med stort engagement og åbenhed.

På besøgets anden dag blev akkrediteringspanelet og konsulenterne fra Danmarks Akkrediteringsinstitution vist rundt i Arkitektskolen Aarhus’ tegnesale og på nogle af værkstederne af uddannelseschefen og den bygningsansvarlige. Under rundvisningen blev de introduceret til nogle af de maskiner, som de studerende bruger i deres uddannelsesforløb. Fx så de både robotter, 3D-printere og skæremaskiner, som bruges til modelfremstilling og andre arbejdsprocesser i værkstederne. De fik også mulighed for selv at røre nogle af de materialer, der arbejdes med.

På baggrund af besøget og det indsendte materiale bliver der nu udvalgt audit trails, som akkrediteringspanelet vil tage afsæt i ved deres andet besøg på Arkitektskolen Aarhus. Dette besøg finder sted den 21.-22. november 2019, hvor fokus vil være på, hvordan institutionen arbejder med at sikre og udvikle kvaliteten af deres bachelor- og kandidatuddannelse i arkitektur i praksis.

Se programmet for besøget


Panelet

Formand: Cecilie Andersson, rektor for Bergen Arkitekthøgskole (BAS). Cecilie Andersson er tidligere prorektor ved BAS og har undervist på kandidatuddannelser og workshops på BAS, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og flere kinesiske universiteter og et kunstakademi. Hun har erhvervserfaring som arkitekt fra Helen og Hard arkitektkontor i Stavanger og HLM arkitektur i Bergen. Cecilie Andersson er uddannet sivilarkitekt og har en ph.d. grad i urban planning.

Christer Malmström, professor, skolchef og programledar ved Arkitektskolan ved Lunds Tekniska Högskola ved Lunds Universitet. Christer Malmström er derudover ejer af Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB i Göteborg, og har bl.a. modtaget Kaspar Sahlinpriset, der uddeles af Sveriges Arkitekter. Han er tidligere vicerektor ved Chalmers Tekniska Högskola og uddannet arkitekt.

Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF & VUC. Tue Sanderhage er tidligere institutchef på Institut for Ledelse og Forvaltning på Professionshøjskolen Metropol og tidligere praktikvejleder, uddannelsesleder og udviklingsleder på Roskilde Pædagogseminarium. Han var formand for akkrediteringspanelet for institutionsakkrediteringen af University College Lillebælt, og medlem af akkrediteringspanelet for institutionsakkrediteringen af VIA University College. Tue Sanderhage er uddannet cand.mag. i pædagogik og kommunikation.

Mikkel Nordberg, partner og administrerende direktør i Holscher Nordberg Architecture and Planning. Mikkel Nordberg har i perioden 2001-2004 undervist på Kunstakademiets Arkitektskole og gennem en årrække været censor på arkitektuddannelsen på Arkitektskolen Aarhus og på Kunstakademiets Arkitektskole. Han har erfaring med praktikanter fra arkitektuddannelsen, som Holscher Nordberg modtager to gange om året. Mikkel Nordberg har modtaget en række priser for sit arbejde, bl.a. Eckersberg medaljen i 2010 og Arkitektforeningens pris Lille Arne. Mikkel Nordberg er uddannet arkitekt.

Christine Beate Kjos-Hanssen Husøy, bachelorstuderende på designuddannelsen på Designskolen Kolding. Christine Beate Kjos-Hanssen Husøy er studenterrepræsentant i Designskolen Koldings bestyrelse, næstformand for studienævnet og formand for De studerendes råd.


Selvevalueringsrapport

Arkitektskolen Aarhus har pr. 1. april 2019 indsendt deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs selvevalueringsrapporten her


Projektleder

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Team

Birgitte Thomsen

Chefkonsulent

Grith Zickert

Akkrediteringskonsulent

Sine Himmelstrup

Akkrediteringskonsulent


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 1. april 2019

1. besøg: 11. - 12. september 2019

2. besøg: 21. - 22. november 2019

Høring, rapport: Marts - april 2020

Rådsmøde: 9. juni 2020

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der udbyder en uddannelse i arkitektur på bachelor- og kandidatniveau og en ph.d.-uddannelse. Derudover udbyder Arkitektskolen Aarhus en række videre- og efteruddannelseskurser samt en Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv (NORDMARK) i samarbejde med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Arkitekturskolan ved KTH i Stockholm og Aalto Universitetet i Helsinki. Den daglige ledelse varetages af rektor ud fra de strategiske rammer, som bestyrelsen fastsætter.

Hjemmeside: Arkitektskolen Aarhus

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk