– Cphbusiness


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Cphbusiness på rådsmødet den 21. juni 2018. Her fik Cphbusiness en betinget positiv institutionsakkreditering. Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 20. - 21. juni 2018, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Cphbusiness her


2. Besøg

Panelet tog et spadestik dybere på godt andet besøg på Cphbusiness

Der var fødselsdagssang og gode samtaler med Rundetårn som visuelt bagtæppe, da et ekspertpanel og et team af akkrediteringskonsulenter besøgte Cphbusiness på Landemærket i slutningen af juni. Fra tirsdag til torsdag i uge 43 var det tid til det andet og sidste besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af Cphbusiness.

Her fik panelet lejlighed til at besøge tre af erhvervsakademiets øvrige lokationer i henholdsvis Lyngby, Blågårdsgade og Nansensgade. Det førte til mange nye indtryk, hvor panelet blandt andet blev mødt af engagerede studerende med iværksætterdrømme i det særlige inkubationsmiljø på campus i Lyngby.

Under besøget skulle der samtidig tages et spadestik dybere i forhold til, hvordan kvalitetssikringssystemet på Cphbusiness fungerer i praksis. Til det formål var der udvalgt fem audit trails på baggrund af indtrykkene og samtalerne under det første besøg:

 1. Uddannelsesevaluering med eksterne eksperter: Hvordan arbejder Cphbusiness med at identificere og håndtere problemstillinger vedrørende kvalitet eller relevans på den enkelte uddannelse via uddannelsesevalueringsprocessen?
 2. Kvalitetssikring af undervisningens indhold og tilrettelæggelse samt pædagogiske kvalitet: Hvordan sikrer Cphbusiness i praksis, at uddannelsernes indhold afspejler deres mål, og hvordan bruger de flowplaner samt undervisningsevalueringer til at sikre undervisningens tilrettelæggelse og pædagogiske kvalitet?
 3. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag: Hvordan arbejder Cphbusiness systematisk med at identificere og følge op på eventuelle udfordringer i forhold til de enkelte uddannelsers videngrundlag og undervisernes kompetencebehov?
 4. Uddannelsesrapport og kvalitetsrapport: Hvordan identificerer og håndterer Cphbusiness kvalitets- og relevansproblemstillinger gennem uddannelsesrapporterne, og hvordan føder rapporterne fra de enkelte uddannelser ind i den samlede kvalitetsrapport?
 5. Kvalitetssikring af praktikken: Hvordan håndterer Cphbusiness kvalitetsproblemer før, under og efter de studerendes praktik, og hvordan bruges praktikken samt dialogen herom i sikringen af uddannelsernes relevans?

Afdækningen af de fem problemstillinger tog afsæt i to til fire uddannelsesudbud, der var udvalgt på forhånd. I det tætte program for det tre dage lange besøg var der sat tid af til møder med blandt andet rektor, områdechefer og programledere samt teamkoordinatorer, undervisere og studerende. Til belysningen af det femte audit trail var der desuden inviteret en række praktikvejledere, praktikværter og studerende fra både de dansksprogede og engelsksprogede uddannelsesudbud.

De mange input fra de to institutionsbesøg skal nu samles i den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Cphbusiness på baggrund af til juni 2018.

Se programmet for andet besøg på Cphbusiness (pdf)


1. Besøg

Med Rundetårn lige uden for vinduet og fødselsdagssang med nordiske understemmer var rammen sat, da Danmarks Akkrediteringsinstitution og et ekspertpanel besøgte Cphbusiness den 27. og 28. juni 2017.

Det var rektor Ole Gram-Olesens 60 års fødselsdag, da han tirsdag morgen tog imod Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere og det ekspertpanel, der er nedsat til institutionsakkrediteringen af Cphbusiness, på erhvervsakademiets lokation på Landemærket. Her blev han mødt af dagens første fødselsdagssang. Panelformanden sang for, mens panelets norske og svenske medlemmer sang med efter bedste evne.

Fødselsdagssangen var startskuddet for to dage med et tætpakket program, hvor panelet fik lejlighed til at få større indsigt i, hvordan kvalitetssikringssystemet er organiseret og fungerer i praksis på Cphbusiness. Undervejs var der planlagt interviews og møder med blandt andet rektor og kvalitetschef samt programledere og undervisere fra erhvervsakademiets fem lokationer i København, Lyngby og Hillerød. Alle lokationer var også repræsenteret ved mødet med de studerende, der engageret fortalte om deres studie. Sidst men ikke mindst var der planlagt et møde med en række praktikværter og repræsentanter fra uddannelsesudvalgene.

Forud for besøget havde panelet læst Cphbusiness’ selvevalueringsrapport. Med afsæt i denne blev der spurgt ind til den særlige teamorganisering blandt underviserne med selvstyrende lærerteams, og hvordan ansvar var placeret i organisationen. Derudover var praktik et vigtigt samtaletema under møderne, hvor panelet også hørte om erhvervsakademiets fokus på, at undervisere var up to date med nyeste viden inden for deres fagområde.

På baggrund af besøget bliver der udvalgt en række særlige områder og tematikker. Disse vil panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere dykke længere ned i som audit trails ved det andet og sidste institutionsbesøg. Det finder sted i uge 43, hvor panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere ser frem til at besøge flere af Cphbusiness’ lokationer.

Se programmet for besøget her (pdf)


Panelet

 • Sverri Hammer (formand), partner i Ledelsesrådgivningsfirmaet Mobilize Strategy Consulting A/S. Sverri Hammer er derudover lektor på DTU i Ledelse, strategi og organisation samt ekstern lektor på CBS ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Sverri Hammer er tidligere leder af Handelsgymnasiet i Køge i perioden 1997–2000 samt rektor for Haslev Seminarium i perioden 2002–2008.
 • Frode Eika Sandnes (NO), ph.d. i computer science fra University of Reading og professor i informationsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor han frem til august 2015 desuden har fungeret som prorektor for forskning og internationalisering. Frode Eika Sandnes har tidligere medvirket (både som formand og panelmedlem) ved institutionsakkrediteringer for NOKUT ved norske videregående uddannelsesinstitutioner, og har derudover været medlem af styregruppen for The International Network of Engineering Education and Research (ICEER) og International Conference on Engineering Education (ICEE).
 • Agneta Eriksson-Granskog, tidligere rektor og nu institutleder og lektor ved Högskolan på Åland (Finland). Agneta Eriksson-Granskog er ph.d. i Computer Science fra Stockholms Universitet og tidligere forsker, lektor og studieleder ved Uppsala Universitet fra 1980-1998. Hun har været rektor ved Åland Institute of Technology fra 1997 til 2002. Siden 2003 har hun været rektor for Högskolan på Åland, hvor hun har stået i spidsen for udviklingen af institutionens kvalitetsledelse og –organisation.
 • Hans Jørn Hansen, MBA i forandringsledelse og tidligere chefkonsulent og direktør i Insero Science Academy. Tidligere uddannelseschef i Insero Horsens (tidligere Energi Horsens Fonden) med ansvar for uddannelses-, udviklings- og forskningsprojekter. Hans Jørn Hansen er tidligere rektor for Ingeniørhøjskolen i Horsens, og har desuden været studierektor og medlem af direktionen på Vitus Bering Danmark med ansvar for udvikling og drift af institutionens tekniske og merkantile uddannelser.
 • Rose Olesen, professionsbachelorstuderende i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademi Aarhus. Uddannet serviceøkonom 2016. Rose Olesen er medlem af bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus de seneste 3 år, formand for Akademirådet, der er fællesorganet for de studerende samt medlem af arbejdsmiljøudvalget på institutionen.


Selvevalueringsrapport

Cphbusiness indsendte i april 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

 • Mobil:  

Team

Lars Pedersen

Chefkonsulent

 • Mobil:  

 • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: April 2017

1. besøg: 27. - 28. juni 2017

2. besøg: 24. - 26. oktober 2017

Høring, rapport: 21. marts 2018 -

Rådsmøde: 20. - 21. juni 2018

Cphbusiness

Cphbusiness er et erhvervsakademi med afdelinger i København, Lyngby og Hillerød samt aktiviteter på Bornholm. Institutionen udbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau samt efteruddannelser på akademi – og diplomniveau.

Uddannelserne er fordelt på syv fagområder: Innovation og entreprenørskab, IT og multimedie, Laboratorie og miljø, Ledelse og kommunikation, Salg og markedsføring, Service og oplevelse samt Økonomi og finans.

Cphbusiness har aktuelt ca. 5.800 fuldtidsstuderende, hvoraf ca. 800 er internationale studerende, samt ca. 7.200 deltidsstuderende (maj 2016).

Kilde: cphbusiness.dk

Hjemmeside: Cphbusiness

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk