– Copenhagen Business School


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Copenhagen Business School (CBS) i anden runde på rådsmødet den 17. marts 2022. Her fik CBS en betinget positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, der udgør beslutningsgrundlaget, når Akkrediteringsrådet den 17. marts 2022 skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af CBS i anden runde, er nu udarbejdet og offentliggjort. Rapporten kan læses her


2. Besøg

Forskningsbasering, studentercentreret læring og aftagerdialog i fokus under andet besøg på CBS

Over tre dage fra den 12. til 14. oktober besøgte akkrediteringspanelet Copenhagen Business School (CBS) for anden og sidste gang i forbindelse med anden rundes institutionsakkreditering af institutionen. Under besøget i Kilen på Frederiksberg mødtes panelet med en bred vifte af repræsentanter fra alle organisationslag på CBS såvel som studerende og aftagerrepræsentanter. Møderne bød på mange gode dialoger, der udfoldede de tre hovedtematikker, som var blevet slået an under panelets første besøg, der blev afviklet virtuelt i juni.

Forud for akkrediteringspanelets andet besøg var hovedtematikkerne og inputtene fra første besøg blevet samlet i tre audit trails:

  1. Studerendes kontakt til forskningsmiljøerne
  2. Studentercentreret læring
  3. Aftagerdialog

Efter et indledende møde med uddannelsesdekanen tirsdag morgen, hvor alle tre audit trails blev drøftet, rettede panelet deres fokus på systematikken i både udviklingen og kvalitetssikringen af de valgte tilgange til studentercentreret læring. Ved samtalerne med fagansvarlige, undervisere, studieledere, studerende fra studienævn og Quality Boards samt medarbejdere fra Teaching and Learning-enheden på CBS fik panelet belyst audit trail 2 fra flere vinkler. Herigennem fik de taget et spadestik dybere og udbygget deres indsigt i tre centrale emner i forhold til studentercentreret læring, der alle har et stærkt strategisk fokus på CBS. Nemlig øget feedback til de studerende, de pædagogiske og didaktiske aspekter af en udvidet brug af blended learning og implementeringen af Nordic Nine-kompetenceprofilen.

De studerendes læring var også i centrum den følgende dag, hvor panelet koncentrerede sig om det første audit trail. Her spurgte panelet ind til, hvordan CBS arbejder systematisk med at sikre de studerendes løbende kontakt til relevante forskningsmiljøer på et overordnet institutionsniveau såvel som på institut- og uddannelsesniveau med udgangspunkt i udvalgte uddannelser. I samtalerne med fagansvarlige, specialevejledere, studerende i studienævn og Quality Boards, studieledere og undervisningsansvarlige var panelet også interesserede i, hvilken betydning matrixorganiseringen på CBS og den relativt høje andel af eksterne undervisere, der varetager både undervisning og specialevejledning, har for forskningsbaseringen af uddannelserne.

På besøgets tredje dag mødtes panelet først med medlemmer af aftagerpanelerne for tre af uddannelserne på CBS samt medlemmer af uddannelsesdekanens Advisory Board. Her spurgte panelmedlemmerne ind til, hvordan input fra aftagerpanelerne bliver bragt i spil til at understøtte, at uddannelserne afspejler behov på arbejdsmarkedet og i samfundet. De spurgte også ind til sammensætningen af aftagerpanelerne, og hvordan CBS organiserer arbejdet med disse.

Torsdag eftermiddag rundede panelet sit besøg af ved et møde med CBS’ prorektor og uddannelsesdekan, der bød på en konstruktiv dialog, hvor trådene fra de forudgående blev samlet og yderligere belyst. I den kommende tid vil akkrediteringspanelet i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde den endelige akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse på baggrund af rapporten i marts 2022.

Se programmet for andet besøg på CBS


1. Besøg

Tre hovedtematikker i fokus for virtuelt veloverstået første besøg på CBS

Det nedsatte akkrediteringspanel gennemførte det første institutionsbesøg i anden runde af institutionsakkreditering for Copenhagen Business School (CBS) virtuelt den 1. og 2. juni. Besøget bød på interessante dialoger med rektoratet, uddannelsesdekanen, bestyrelsesformanden, institut- og studieledere, studerende og aftagerrepræsentanter, der belyste sammenhænge og systematik i kvalitetsarbejdet på CBS. Dertil var der ved besøget også et fokus på ledelsens refleksion over styrker og svagheder i kvalitetssikringsarbejdet.

CBS blev positivt institutionsakkrediteret første gang i december 2014 og indsendte i april i år den institutionsrapport, som akkrediteringsprocessen i anden runde tager afsæt i. Ved det første institutionsbesøg var drøftelserne og panelets spørgsmål centreret omkring tre hovedtematikker: Forskningsbasering af CBS’ uddannelser, matrixorganiseringen og håndtering af studenter-centreret læring. Herunder spurgte akkrediteringspanelet, der bl.a. har repræsentanter fra handelshøjskoler i Bergen, Gøteborg og Edinburgh, nysgerrigt ind til den særlige matrixorganisering på CBS. I dialogen omkring forskningsbasering var akkrediteringspanelet særligt interesserede i de studerendes kontakt til forskningsmiljøerne og håndteringen af brugen af eksterne undervisere, der bl.a. afspejler den tætte kontakt mellem CBS og erhvervslivet. Dertil var der i afdækningen af, hvordan CBS arbejder med studentercentreret læring særligt en opmærksomhed på forskellige strategiske prioriteringer i forhold til feedback til de studerende, blended learning og ikke mindst kompetenceprofilen Nordic Nine, der i den kommende tid skal implementeres på uddannelserne.

De tre hovedtematikker blev belyst fra flere vinkler via akkrediteringspanelets virtuelle møder med de forskellige repræsentanter fra CBS, der hver især havde en særlig indsigt i handelshøjskolens kvalitetssikringsarbejde. Ved det afsluttende møde med rektoratet fredag middag kvitterede akkrediteringspanelet for de gode refleksioner og input ved de forudgående møder. Som en nyt element i anden runde af institutionsakkreditering, delte de også en foreløbig vurdering af systematikken i kvalitetssikringsarbejdet på CBS. Endelig fik akkrediteringspanelet og rektoratet lejlighed til at tale om udvælgelsen af de audit trails, der danner udgangspunkt for det andet og sidste institutionsbesøg på CBS til oktober, hvorefter den endelige akkrediteringsrapport udarbejdes.

Akkrediteringsrådet forventes at træffe afgørelse om institutionsakkreditering af CBS i marts 2022.

Se programmet for første institutionsbesøg på CBS


Panelet

  • Formand Linda Nøstbakken, fra 2017 til 2020 prorektor ved Norges Handelshøyskole NHH, professor i økonomi. Linda Nøstbakken er fra 2020 forskningsdirektør ved Statistisk Sentralbyrå. Som prorektor for uddannelse ved NHH havde hun blandt andet ansvar for kvalitetssystem, akkrediteringer og internationalisering samt for fuldtidsuddannelser på bachelor- og kandidatniveau.  På NHH arbejdede hun med at revidere og udvikle institutionens ledelsesmodel samt kvalitetssystem. Linda Nøstbakken har i 2020 – 2021 for NOKUT være leder af komiteen, der evaluerede kvalitetssystemet på Højskolen i Molde i Norge og har deltaget i internationale forskningsevalueringer.
  • Per Cramér, fra 2010 dekan ved Handelshögskolan, Göteborgs universitet, professor i international ret. Per Cramér har det operative ansvar for kvalitetsudvikling, kvalitetsevaluering og kvalitetssikring af uddannelserne på Handelshögskolan. Han har fra 2015 været medlem af bestyrelsen i EQUIS Accreditation Board samt AACSB European Advisory Council. Fra 2020 har han været medlem af bestyrelsen i AACSB Continous Improvement Review Committee. Han har deltaget i og være leder af en række review-processer i EQUIS- og AACSB-regi samt haft ansvar for review-processer i andre lande.
  • Inger Seiferheld, fra 2011 Director of Quality & Accreditations, The University of Edinburgh Business School og tidligere MBA Director og lektor samme sted. Hun er uddannet med en ph.d. fra AAU. Inger Seiferheld har ansvar for udvikling af politikker for kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne på UoE Business School samt gennemførelse af interne evalueringer og tilsyn med af skolens uddannelser. Hun er videre ansvarlig for skolens arbejde med at sikre akkreditering fra EQUIS, AACSB og Association of MBA. Inger Seiferheld har også ansvar for implementering af strategier, processer og planer på UoE Business School i relation til QAA procedurer.  Hun har også ledet evaluering under The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) af programporteføljer på andre skoler ved University of Edinburgh.
  • Jan Beyer Schmidt-Sørensen var strategisk rådgiver i Erhvervshus Midtjylland i 2019-2020 og var indtil 2019 erhvervschef i Aarhus Kommune. Fra 2001 til 2004 var han rektor på Handelshøjskolen i Aarhus (nu Aarhus BSS), hvor han inden ansættelsen som rektor også var ansat som ph.d.-studerende, adjunkt, lektor, institutleder, studieleder og dekan. Jan Beyer Schmidt-Sørensen er oprindeligt uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har en ph.d.-grad fra Aarhus BSS. Endelig var han i en årrække tilknyttet European Foundation for Management Development og herunder medlem af Deans & Directors Steering Committee, ligesom han har deltaget i flere akkrediteringspanelbesøg for European Quality Improvement System (EQUIS). Jan Beyer Schmidt-Sørensen har deltaget i akkrediteringspaneler for CBS, IBA og SDU.
  • Hanna-Louise Schou Nielsen er kandidatstuderende i statskundskab, Aarhus Universitet. Hun er medlem af bestyrelsen for AU fra februar 2020. På det fakultære niveau har Hanna-Louise Schou Nielsen været medlem af Uddannelsesforum, Aarhus BSS og herigennem erfaring med det erhvervsøkonomiske område. På uddannelsesniveau har Hanna-Louise Schou Nielsen været næstformand i studienævnet på Institut for Statskundskab 2018-2020 og har herigennem erfaring med kvalitetsspørgsmål. Hun har herudover deltaget i udvalg, der beskæftiger sig med undervisnings- og uddannelseskvalitet, fx bedømmelsesudvalg, Årets Underviser på BSS og i forbindelse med Uddannelseszoom.


Projektleder

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Team

Mads Hareskov Jørgensen

Akkrediteringskonsulent


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 15. april 2021

1. besøg: 1. - 2. juni 2021

2. besøg: 12. - 14. oktober 2021

Høring, rapport: 17. december 2021 - 17. januar 2022

Rådsmøde: Marts 2022

Copenhagen Business School (CBS)

Copenhagen Business School (CBS) blev oprettet i 1917 og blev en integreret del af det danske uddannelsessystem i 1965. I dag har CBS 20.000 studerende og omkring 1500 medarbejdere inklusiv forskere, ph.d. studerende og administrativt personale fordelt på syv campusser på Frederiksberg ved København.

CBS er organiseret i en matrixstruktur med 11 institutter og fem centre. Rektor varetager den daglige ledelse af CBS inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat, og i samarbejde med direktionen, der foruden rektor består af prorektor, uddannelsesdekan, forskningsdekan og universitetsdirektøren.

CBS udbyder 22 bachelor- og 21 kandidatuddannelser inden for de samfundsfaglige og humanistiske hovedområder (2019). Derudover udbyder CBS efter- og videreuddannelse, herunder HD, master og MBA-uddannelser.

Akkrediteringsrådet tildelte første gang CBS en positiv institutionsakkreditering den 11. december 2014. Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten for første rundes institutionsakkreditering af CBS her

Hjemmeside: Copenhagen Business School (CBS)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk