– Erhvervsakademi Dania


Rådets afgørelse

På rådsmødet den 12. marts 2024 traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Erhvervsakademi Dania i anden runde.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på rådets hjemmeside


Rapport

Erhvervsakademi Dania er indstillet til en positiv institutionsakkreditering i anden runde. Det fremgår af den offentliggjorte akkrediteringsrapport, som udgør afgørelsesgrundlaget for Akkrediteringsrådets behandling på rådsmødet den 12. marts 2024.

Læs akkrediteringsrapporten for Erhvervsakademi Dania

I akkrediteringsrapporten er indstillingen ledsaget af akkrediteringspanelets samlede vurdering. Heraf fremgår det, at Dania har et systematisk og velfungerende kvalitetssikringsarbejde, som er bygget op omkring en række delpolitikker, der fastlægger kvalitetsmål for de studerendes uddannelsesforløb, fra de søger ind og uddanner sig, til de kommer i job.

Vurderingen rundes af med at opsummere, at Dania udmærker sig ved at arbejde med kvalitet og relevans på en måde, der drager fordel af institutionens vilkår. Herunder uddybes det, at Dania er en mindre uddannelsesinstitution med små fag- og uddannelsesmiljøer, hvilket institutionen har udnyttet til sin fordel ved at skabe en kvalitetssikringskultur kendetegnet ved nærvær og løbende dialog på tværs af alle niveauer.

Akkrediteringsrapporten indeholder desuden et afsluttende kapitel, der ikke indgår i Akkrediteringsrådets afgørelsesgrundlag. Kapitlet samler op på panelets refleksioner over styrker og mulige udviklingsområder ved Dania’s kvalitetssikringsarbejde.

Herunder kommer panelet blandt andet med forslag til, hvordan Dania kan arbejde med nøgletal, studenterevalueringer, evalueringer med eksterne eksperter (EEE) og kvalitetssikring af deltidsuddannelserne i den fortsatte udvikling af erhvervsakademiets arbejde med kvalitet og relevans. Dertil peger panelet på udviklingsområder i forhold til balancen mellem kvalitetskultur og kvalitetssikringssystem samt i forhold til en fortsat forenkling af kvalitetssikringsarbejdet.

Vurderinger og refleksioner i rapporten baserer sig på skriftlig dokumentation fra Dania samt dialog med ledelse, undervisere og studerende m.fl. ved de to gennemførte besøg på Dania.


2. Besøg

Akkrediteringspanelets andet besøg på Dania Erhvervsakademi gav god indsigt i deres kvalitetssikringsarbejde

I de sidste tre hverdage af september besøgte akkrediteringspanelet og akkrediteringskonsulenter Dania Erhvervsakademi for anden gang. Besøget tog udgangspunkt i to audit trails, som akkrediteringspanelet havde valgt i forlængelse af det første besøg i april. Siden det første besøg, er der også sket en udskiftning i panelet, da Magnus Nielsen er indtrådt i panelet som studerende. De to audit trails panelet havde udvalgt var:

  1. Sikring af, at uddannelsesudbuddene er baseret på opdateret viden.
  2. Sikring af tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der understøtter de studerendes læring.

På besøget havde akkrediteringspanelet gode dialoger med studerende, undervisere, studiekoordinatorer og forskellige ledelseslag som gav panelet indsigt i, hvordan Dania arbejder med kvalitetssikring i praksis. I løbet af besøget kom panelet forbi Danias campusser i Randers, Silkeborg og Grenaa.

Sikring af videngrundlag på tværs af udbud

Besøget startede den 27. september i Randers, hvor panelet havde fokus på audit trail 1. De var særligt interesserede i, hvordan Dania gennem deres kvalitetssikringsarbejde sikrer, at underviserne løbende ajourføres med viden inden for deres fagområde. I denne sammenhæng ønskede panelet blandt andet indblik i, hvordan Dania faciliterer videndeling på tværs af uddannelser og campusser, samt hvordan de sikrer videngrundlaget for henholdsvis fuldtids- og deltidsuddannelser. Repræsentanter fra Dania fortalte blandt andet, hvordan deres videnkoordinatornetværk anvendes til at drøfte relevante værktøjer og initiativer inden for uddannelsernes videngrundlag på tværs af Danias uddannelsesudbud. Dette er vigtigt, da Danias uddannelser dækker et stort geografisk område, hvilket kræver strategier for effektiv videndeling på tværs af deres campusser.

Dania var velforberedte, da panelet besøgte deres campusser i Randers, Silkeborg og Grenaa

Tilrettelæggelse af undervisning med studerende i fokus

På besøgets anden dag var panelet taget til Silkeborg for at tale med studerende, undervisere og studiekoordinatorer om tilrettelæggelse af undervisningsforløb. Her var panelets interesse blandt andet rettet mod, hvordan Dania sikrer, at undervisningsforløbene for hver enkelt uddannelse tager hensyn til de individuelle studerendes forudsætninger. Panelet indledte med at interviewe kvalitetschefen, chefen for læring og forskning samt konsulenter fra Dania Viden og Læring, som er en afdeling på Dania, der arbejder med udvikling, formidling og anvendelse af faglig viden inden for Danias fagområder. Derefter fik panelet input fra studerende, som bl.a. fortalte, om brugen af midtvejsevalueringer, evalueringstræthed overfor store spørgeskemaundersøgelser som Danmarks Studieundersøgelse og om struktureringen af fysisk og online undervisning. Her fremhævede studerende på både det fysiske og online udbud af den samme uddannelse, at optagelse af undervisningen er et godt redskab, da de på denne måde kan tilgå undervisning senere, hvis man f.eks. har været syg eller har brug for repetition. Inden panelet forlod Silkeborg, talte de med studiekoordinatorer og medlemmer af Pædagogisk Råd. Under dette interview blev der blandt andet talt om studieudviklingssamtaler, som studiekoordinatorerne afholder med hver studerende, og om den pædagogiske videndeling, der sker i Pædagogisk Råd.

Afklaring af panelets sidste spørgsmål og afrunding

Panelet afsluttede deres besøg på Dania Games i Grenaa. Fokus var forsat på audit trail 2, hvor panelet interviewede studerende og undervisere som de første på dagen. Ligesom i Silkeborg talte de med panelet om blandt andet tilrettelæggelse af undervisning, studentercentreret læring og midtvejs- og semesterevalueringer. Herefter talte panelet med campuschefer om forskellige emner relateret til arbejdet med at sikre tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der understøtter de studerendes læring. Endelig havde panelet et supplerende interview med tre udbudsansvarlige, da panelet havde behov for at få uddybet enkelte forhold ved udbuddenes arbejde med at sikre kvaliteten af videngrundlaget. Besøget blev rundet af med et afsluttende møde med Danias øverste ledelse, hvor de sidste afklarende spørgsmål blev stillet. Afslutningsvis takkede panelforpersonen Dania for et godt, interessant og givende besøg.

I den kommende tid vil Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med panelet udarbejde den endelige akkrediteringsrapport, som vil være beslutningsgrundlag, når Akkrediteringsrådet i marts 2024 skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Dania Erhvervsakademi.

Program for andet besøg


1. Besøg

Engageret dialog om kvalitetssikringsarbejdet på Erhvervsakademi Dania under akkrediteringspanelets første besøg

Akkrediteringspanelet lagde sidst i april vejen forbi Erhvervsakademi Danias campus i Randers som led i anden runde af institutionsakkreditering for erhvervsakademiet. Besøget er det første af to og kommer i forlængelse af, at Dania indleverede institutionsrapport i marts. Besøget strakte sig over to dage og var velforberedt af Dania. Fra start til slut bød besøget på engagerende dialoger om erhvervsakademiets kvalitetssikringssystem, og hvad det vil sige at være en uddannelsesinstitution med mange små lokale campusser og en mangfoldig studentersammensætning.

Besøget blev skudt i gang med en meet n’ greet torsdag den 27. april, hvor akkrediteringspanelet kunne møde repræsentanter fra erhvervsakademiet. Danias rektor bød først velkommen til akkrediteringspanelet, hvorefter han slog tonen an for besøget med en film, om hvordan Danias værdier guider dem i arbejdet med at uddanne erhvervsakademistuderende. Efterfølgende præsenterede panelformanden akkrediteringspanelet og understregede, at de glædede sig til at komme i gang. Efter velkomsterne var der afsat tid til en minglerunde, hvor panelet og konsulenter fra akkrediteringsinstitutionen havde mulighed for at møde alle de repræsentanter fra Dania, som skulle interviewes i løbet af besøget.

Med en god start indledte panelet det første interview med Danias ledelse og bestyrelsesformand, hvor panelet kom godt ud i krogene af Danias kvalitetssikringsarbejde. Herefter talte panelet med studerende fra erhvervsakademiets forskellige uddannelsesudbud om deres inddragelse i kvalitetsarbejdet på Dania. Efter panelet havde talt med studerende, fik de en rundvisning på campus af tre studerende, der også deltog i interviewet. De fortalte engageret om deres campus, da de viste akkrediteringspanelet rundt i deres hybridlokale, auditorie, værksted og klasselokaler. Rundvisningen sluttede med en frokost, inden panelet forsatte deres interviews.

Efter frokost talte panelet med undervisere, hvorefter de sluttede torsdagen af med at interviewe mellemledere og chefer for fællesfunktioner. I de to interviews fik panelet indsigt i systematikken i Danias kvalitetssikringssystem.

Fredag var besøgets sidste dag, og den gik med en afsluttende samtale sammen med den øverste ledelse. Her fik panelet svar på deres sidste spørgsmål. Efterfølgende gav panelformanden en foreløbig tilbagemelding på besøget, hvorefter der var dialog, om hvilke områder, som kunne være relevante at belyse yderligere i audit trails, når panelet vender tilbage i september. Afslutningsvis takkede panelformanden for et rigtig godt besøg, hvor de var blevet taget godt imod og havde mange gode samtaler.


Panelet

Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF og VUC. Tue Sanderhage er tidligere institutchef på Institut for Ledelse og Forvaltning på Professionshøjskolen Metropol og tidligere praktikvejleder, uddannelsesleder og udviklingsleder på Roskilde Pædagogseminarium. Tue Sanderhage er uddannet cand.mag. i pædagogik og kommunikation fra Roskilde Universitet. Han har deltaget i flere akkrediteringspaneler: som panelforperson i forbindelse med institutionsakkreditering af UC Lillebælt i 2018 og som panelmedlem i forbindelse med institutionsakkreditering af VIA University College i 2016, Aarhus Arkitektskole i 2020 og Rytmisk Musikkonservatorium i 2021.

Stine Grønvold, prorektor for uddannelse på Høgskolen i Innlandet. Sammen med rektor har hun bl.a. ansvaret for institutionens kvalitetssikringssystem. Stine Grønvold er tidligere vice-dekan på Høgskolen i Hedmark (nu en del af Høgskolen i Innlandet). Høgskolen i Innlandet er spredt ud over flere campusser i seks forskellige byer. Hun har deltaget som sagkyndig hos den norske akkrediteringsinstitution NOKUT i deres periodiske tilsyn med systematisk kvalitetsarbejde som blandt andet komiteleder for tilsynet af Forsvarets Høgskole i 2022 og komiteleder for tilsynet af Høyskolen Kristiania i 2021.

Liselott Lycke, kvalitetschef og afdelingschef ved Høgskolan Väst. Hun er ingeniør i maskinteknik og industriel økonomi, har en licentiatgrad i kvalitetsteknik og var tidligere lektor i maskinteknik og institutleder ved Institutionen för ingenjörsvetenskap på Høgskolan Väst.  Høgskolen Väst udbyder blandt andet lærer-, sygeplejerske, økonomi-, data- og ingeniøruddannelser. Liselott Lycke har deltaget i flere akkrediteringspaneler i Sverige og Danmark blandt andet som forperson i forbindelse med institutionsakkreditering af Fredericia Maskinmesterskole i 2023 og Københavns Maskinmesterskole i 2019 og som panelmedlem i forbindelse med institutionsakkreditering af Fredericia Maskinmesterskole i 2017 og af MARTEC i 2018.

Jan Beyer-Schmidt Sørensen, har som erhvervschef i Aarhus Kommune fra 2005-19 og efterfølgende som strategisk rådgiver i Erhvervshus Midtjylland i 2019-20 beskæftiget sig med erhvervsvirksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft og har i den sammenhæng haft tæt og løbende kontakt med de østjyske uddannelsesinstitutioner blandt andet gennem Erhvervskontaktudvalget i Aarhus Kommune. Fra 2001 til 2004 var han rektor på Handelshøjskolen i Aarhus, hvor han også har været studieleder og dekan. Jan Beyer Schmidt-Sørensen er cand.oecon. og har en ph.d.-grad fra Aarhus BSS. Han har deltaget i flere akkrediteringspaneler: som panelmedlem i forbindelse med institutionsakkrediteringen af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i 2023, CBS i 2022 og 2014, SDU i 2021 og IBA Erhvervsakademi Kolding i 2018.

Magnus Nielsen, studerer på professionsbacheloruddannelsen i web-udvikling (top-up) på Københavns Erhvervsakademi (KEA) og er uddannet multimediedesigner. Magnus er næstforperson i de studerendes råd på KEA og desuden medlem af Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation (DESO). Magnus afslutter efter planen sin uddannelse i sommeren 2024.


Projektleder

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Team

Frederik Kolind

Specialkonsulent


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 10 . marts 2023

1. besøg: 27. april - 28. april 2023

2. besøg: 27. - 29. september 2023

Høring, rapport: 13. december 2023 - 11. januar 2024

Rådsmøde: 12. marts 2024

Erhvervsakademi Dania

Dania Erhvervsakademi blev etableret i 2009. Danias uddannelsesudbud dækker en større del af Midt- og Østjylland med campusser i Grenaa, Hobro, Horsens, Randers, Skive, Silkeborg og Viborg. Størstedelen af Danias studerende læser i Randers, hvor administrationen også har hjemme.

Dania udbyder 24 professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser inden for it, sundhed, samfund, teknik, kommunikation samt det økonomisk-merkantile område på tværs af deres syv campusser. Derudover udbyder de også 13 akademi- og diplomuddannelser.

Dania Erhvervsakademi havde i 2021 omkring 2.200 fuldtidsstuderende og 3.300 studerende på deres efter- og videreuddannelser og har ca. 200 fuldtidsansatte medarbejdere.

Hjemmeside: Erhvervsakademi Dania

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk