Pressefoto: Designskolen Kolding

Pressefoto: Designskolen Kolding

– Designskolen Kolding


Rådets afgørelse

På rådsmødet den 9. juni 2020 traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Designskolen Kolding.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på Akkrediteringsrådets hjemmeside


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 9. juni 2020, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Designskolen Kolding her


2. Besøg

Videngrundlag og kvalitetsikringssystem i fokus for godt andet besøg på Designskolen Kolding

Onsdag den 13. november ankom akkrediteringspanelet til deres andet besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af Designskolen Kolding. Besøget forløb over to dage, hvor møder var planlagt med såvel rektoratet som udvalgte studieretningsansvarlige, lab-ledere, værkstedsansvarlige, undervisere, studerende og repræsentanter fra institutionens studienævn samt Råd for Viden og Uddannelse.

Fra start til slut bar besøget præg af en god dialog, hvor både akkrediteringspanelet og Designskolen Kolding var velforberedt. Forinden var der blevet udvalgt to nedslagspunkter i kvalitetssikringsarbejdet på den kunstneriske uddannelsesinstitution:

  1. Sammenhæng, informationsflow og beslutningsgrundlag
  2. Kvalitetssikring af videngrundlag

I relation til det første audit trail var akkrediteringspanelet særligt optagede af sammenhænge imellem de uddannelsesberetninger, mødefora, nøgletal og andre informationskilder, som Designskolen Kolding benytter til at identificere og håndtere eventuelle kvalitetsproblematikker på uddannelserne og studieretningerne. De spurgte også nysgerrigt ind til organiseringen af kvalitetssikringsarbejdet, og hvordan viden fra de forskellige informationskilder når fra uddannelses- og studieretningsniveau til den øverste ledelse og omvendt.

Ved afdækningen af, hvordan Designskolen Kolding kvalitetssikrer videngrundlaget for sine uddannelser i procedurer og praksis, var akkrediteringspanelet særligt interesserede i kvalitetsarbejdet i praksis. Et af de temaer, der blev berørt i den forbindelse var blandt andet, hvordan der arbejdes med at sikre, at underviserne inddrager viden fra deres kontakt med relevante videnmiljøer og aftagere i undervisningen. Et andet tema var, hvordan designskolen sikrer det rette videndækningsmæssige match mellem underviser og de konkrete fag i deres bemanding.

Besøget blev både indledt og rundet af med et møde med rektoratet. Her fik akkrediteringspanelet lejlighed til at møde designskolens kommende rektor, professor Lene Tangaard, som officielt tiltræder ved årsskiftet. Designskolens afgående rektor, Elsebeth Gerner Nielsen, deltog også ved det afsluttende møde. Ind imellem de øvrige møder var der desuden sat tid af til en rundvisning, hvor akkrediteringspanelet blev introduceret for forskellige videnprojekter. Det skete ved, at to repræsentanter fra rektoratet og to studerende førte panelmedlemmerne rundt mellem en række ’stationer’, hvor ansatte og studerende præsenterede projekter, de selv var involveret i.

Akkrediteringspanelet vil i løbet af den næste tid med bistand fra Danmarks Akkrediteringsinstitution samle op på de mange indtryk og input fra begge besøg i Kolding og oplysningerne i det indsendte materiale fra designskolen. På det grundlag vil der blive udarbejdet den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe sin afgørelse om institutionsakkreditering på baggrund af i juni 2020. Forinden vil rapporten have været i høring på Designskolen Kolding.

Se programmet for andet besøg på Designskolen Kolding


1. Besøg

Første besøg på Designskolen Kolding bød på afgangsudstilling og gode dialoger

Den 5. og 6. september 2019 besøgte det nedsatte akkrediteringspanel Designskolen Kolding. Besøget var det første af to planlagte besøg som led i institutionsakkrediteringen af den kunstneriske uddannelsesinstitution.

Fra start til slut bød besøget på gode samtaler, hvor et velforberedt akkrediteringspanel fik mulighed for at spørge nysgerrigt ind til, hvordan kvalitetssikringssystemet på Designskolen Kolding er bygget op, og hvem der gør hvad og hvornår i praksis. Til det formål var der arrangeret møder med rektoratet og centrale kvalitetsmedarbejdere samt repræsentanter fra institutionens bestyrelse og aftagerfelt torsdag eftermiddag. Den følgende dag mødtes panelet med fire studerende med særlig indsigt i kvalitetsarbejdet på den koldingensiske designskole og tre studieretningsansvarlige undervisere før et afsluttende møde med rektoratet.

Ved møderne fik akkrediteringspanelet lejlighed til at bygge videre på den indsigt i kvalitetssikringssystemet, som institutionens selvevalueringsrapport har givet. Fra rektorat og bestyrelsesformand til de studerende svarede mødedeltagerne engageret og åbent på panelmedlemmernes spørgsmål. De mundtlige input blev suppleret af plancher på væggene, der illustrerede kvalitetssikringsarbejdets forløb og elementer. Dertil indledte designskolens rektor det første møde med akkrediteringspanelet med at præsentere systemet og de overvejelser, der ligger bag dets opbygning.

Som afslutning på besøgets første dag besøgte akkrediteringspanelet Designskolen Koldings afgangsudstilling på Museet på Koldinghus. Guidet af en kurator fik de lejlighed til at se nærmere på de mere end 50 værker, der er udstillet under overskriften ’United Diversity’ og fik et indblik i den proces som årets dimittender har været igennem i udarbejdelsen af deres afgangsprojekter.

På baggrund af de input, som akkrediteringspanelet fik under besøget, bliver der nu udvalgt en række fokuspunkter i form af audit trails. Disse vil danne udgangspunkt for panelets andet besøg i midten af november med henblik på at skabe et mere detaljeret indtryk af praksis i kvalitetssikringsarbejdet på Designskolen Kolding.

Se programmet for første besøg på Designskolen Kolding her


Panelet

- Formand Ulrika Herlofsen, diplomøkonom og arbejder som studiechef ved Arkitektur- og Designhøjskolen i Oslo, hvor hun også sidder i Undervisningsudvalget. Ulrika Herlofsen har i perioden 2003-2016 været daglig leder af studieforbundet samt afdelingsleder for salg og marked i AOF, som er et landsdækkende studieforbund. Ulrika Herlofsen har også tidligere været studieleder på Norwegian School of Management, afdelingschef for Forbrugerserviceafdelingen i Skeidar Living Group samt direktør for Markedshøjskolen i Kristiania og Gateway College. Ulrika Herlofsen har desuden været panelmedlem i institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi Sydvest.

- Ulf Dalnäs, prefekt, Göteborgs Universitet på Högskolan för design och konsthantverk og uddannet kandidat i musik fra Göteborgs Universitet. Ulf Dalnäs har tidligere været chef for Konstnärliga fakultetskansliet, Göteborgs Universitet samt uddannelsesleder på Konstnärliga fakulteten, Göteborgs Universitet. Ulf Dalnäs har desuden været vicepræsident for European League of Institutes of the Arts i perioden 2006-2014 og været repræsentant i den svenske bolognaekspertgruppe. Ulf Dalnäs har også fungeret som ekspert for Universitets Kansler Ämbetet, UKÄ, der er den svenske kvalitetssikringsinstitution.

- Clemens Thornquist, professor i Fashion Design, Department of Design, Swedish School of Textiles, Borås Universitet. Clemens Thorquist er desuden adjunkt professor ved School of Fashion and Textiles, RMIT University i Australien og gæsteprofessor på Bunka Fashion Graduate University i Japan. Clemens Thorquist har mere end 10 års erfaring som fagkoordinator/fagleder på Swedish School of Textiles, Borås Universitet.

- Carsten Nguyen Henriksen, Design Director hos Designit med det daglige ledelsesansvar for 12 designere. Han er uddannet M.Sc. i industrielt design fra Aalborg Universitet. Carsten Nguyen Henriksen har tidligere arbejdet som designer med speciale i branding både som selvstændig og som ansat hos SWE DES og FurtureBrand i Hong Kong. Carsten Nguyen Henriksen er desuden udpeget af Dansk Erhverv som medlem af uddannelsesudvalget for Københavns Erhvervsakademis designuddannelser.

- Mathias Aaboe Mikkelsen, studerende på 6. semester ved Aarhus Arkitektskole og arbejder som studievejleder samme sted. Mathias Aaboe Mikkelsen er udpeget som studenterrepræsentant i studienævnet og er desuden medlem af de arkitektstuderendes råd.


Selvevalueringsrapport

Designskolen Kolding har pr. 1. april 2019 indsendt deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs selvevalueringsrapporten her


Projektleder

  • Mobil:  

Team

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 1. april 2019

1. besøg: 5. - 6. september 2019

2. besøg: 13. - 14. november 2019

Høring, rapport: Marts 2020 -

Rådsmøde: 9. juni 2020

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding er en selvejende kunstnerisk uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den daglige ledelse varetages af rektor i samarbejde med rektoratet. Rektor er ansat af og refererer til designskolens bestyrelse, som er valgt af et repræsentantskab bestående af designere og erhvervsfolk.

Designskolen Kolding udbyder en videregående designuddannelse på bachelor- og kandidatniveau. Bacheloruddannelsen kan tages inden for industrielt design, mode og tekstil, kommunikationsdesign eller accessory design, mens der på kandidatuddannelsen er tre tværgående studieretninger: Design for People, Design for Planet og Design for Play. Herudover udbydes en kandidatuddannelse i designledelse i samarbejde med Syddansk Universitet.

Hjemmeside: Designskolen Kolding

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk