– Det Jyske Musikkonservatorium


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Det Jyske Musikkonservatorium på et rådsmøde den 17. marts 2022. Her fik institutionen en betinget positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, der udgør beslutningsgrundlaget, når Akkrediteringsrådet den 17. marts 2022 skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Det Jyske Musikkonservatorium, er nu udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Det Jyske Musikkonservatorium her


2. Besøg

Andet besøg på Det Jyske Musikkonservatorium bød på gode samtaler i både Aalborg og Aarhus

Mandag eftermiddag den 30. august indledte akkrediteringspanelet sit andet besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af Det Jyske Musikkonservatorium (DJM). I modsætning til det første besøg, der blev gennemført digitalt i slutningen af maj på grund af coronarestriktioner, var det til stor glæde for panelet og teamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution denne gang muligt at besøge musikkonservatoriets to campusser i Aarhus og Aalborg. Her mødtes de med både rektorat, studieledere, undervisere, studerende og repræsentanter fra Uddannelsesrådet samt relevante udvalg.

Over de næste to dage forløb besøget med en god og åben dialog, hvorigennem panelet opnåede en dybere indsigt i, hvordan kvalitetssikringsarbejdet fungerer i praksis på DJM eksemplificeret gennem to udvalgte audit trails:

  1. Informationsflow og beslutningsgrundlag i kvalitetssikringssystemet
  2. Kvalitetssikring af videngrundlag

De to audit trails er udvalgt på baggrund af input fra det første besøg og den selvevalueringsrapport, som DJM har indsendt tidligere på året.

I behandlingen af det første audit trail var panelet særligt interesserede i, hvordan DJM systematisk identificerer, behandler og følger op på eventuelle kvalitetsproblemstillinger på uddannelsesretningerne som led i arbejdet med de uddannelsesanalyser, der gennemføres hvert andet år. Herunder var der særligt fokus på arbejdet med de studerendes forskellige typer af evalueringer af undervisningskvaliteten, og på hvilket flow, der er af information mellem de forskellige niveauer i organisationen i den forbindelse. Dette blev belyst gennem samtaler med ledergruppen, to grupper af studerende, en gruppe af undervisere samt medlemmer af Uddannelsesrådet på besøgets første og anden dag i Aarhus, der alle bød engageret ind.

I behandlingen af det andet audit trail rettede panelet fokus mod forskellige tematikker i forhold til, hvordan DJM sikrer, at alle uddannelsesretninger er baseret på et relevant og opdateret videngrundlag. Dette var særligt i fokus på besøgets sidste dag, der foregik på campus i Aalborg, hvor panelet mødtes med både undervisere og studerende og havde møder med medlemmer af henholdsvis Uddannelsesrådet, Forskningsudvalget og Samarbejdsudvalget i Aarhus dagen forinden. Panel spurgte blandt andet nysgerrigt ind til, hvordan det sikres, at både fastansatte og timelærere har opdaterede faglige kvalifikationer, der løbende udvikles inden for deres respektive fagområder. Det spurgte også ind til undervisernes muligheder for kompetenceudvikling, deres viden fra kunstnerisk praksis samt processen omkring projektansøgninger i Forskningsudvalget, der er af flere blev fremhævet som gennemsigtig og god.

Efter det afsluttende møde med rektoratet onsdag eftermiddag, kunne panelet og akkrediteringsteamet rejse fra Aalborg med et mere detaljeret indblik i, hvordan kvalitetssikringssystemet på DJM fungerer i praksis. Derudover havde medlemmer af panelet og teamet haft lejlighed til at se studerende fra konservatoriet optræde ved Aarhus Festuge. Panelet vil nu i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe sin afgørelse om institutionsakkreditering på baggrund af på sit møde i marts 2022.

Se programmet fra andet besøg på DJM


1. Besøg

Åben dialog under første besøg på Det Jyske Musikkonservatorium

Fra torsdag den 27. til fredag den 28. maj gennemførte det nedsatte akkrediteringspanel sit første besøg som led i institutionsakkrediteringen af Det Jyske Musikkonservatorium (DJM). Under hele besøget var der en engageret og åben dialog, som bar præg af en stor nysgerrighed og spørgelyst i akkrediteringspanelet samt stor åbenhed blandt mødedeltagerne fra DJM.

Dialogen tog afsæt i den selvevalueringsrapport, som DJM indsendte i marts i år og spændte bredt og havde til formål at give akkrediteringspanelet et dybere indblik i kvalitetssikringsarbejdet på musikkonservatoriet. Herunder spurgte panelmedlemmerne blandt andet ind til tilrettelæggelsen af arbejdet med at sikre kvalitet og relevans på deres uddannelser. Derudover var akkrediteringspanelets særligt interesserede i kvalitetssystemets mål og delpolitikker, og hvordan systemet dækker de to campusser i Aarhus og Aalborg. Blandt andre centrale samtaletemaer, der kom op ved flere af møderne, var samspillet mellem konservatoriets råd og nævn, og hvordan der i kvalitetssikringsarbejdet tages højde for, at omkring en fjerdedel af studerende har en international baggrund.

På besøgets første dag mødte akkrediteringspanelet en bred vifte af repræsentanter fra DJM. De spændte fra rektoratet over studieledere og undervisere til studerende, der er organiseret i eksempelvis konservatorieråd eller studienævn. Besøgets anden dag startede med et eksternt fokus. Her mødtes akkrediteringspanelet med repræsentanter fra DJM’s aftagerpanel og en praktikvært. Mødet gav anledning til en god dialog med særligt fokus på, hvordan musikkonservatoriet forbereder de studerende til de forskellige arbejdsmarkeder i kunst- og kulturlivet. Mødet med de eksterne interessenter blev fulgt op af et afsluttende møde med rektoratet, før akkrediteringspanelet rundede besøget af fredag eftermiddag.

På baggrund af besøget har akkrediteringspanelet udvalgt to tematikker som audit trails, der danner udgangspunkt for den videre akkrediteringsproces frem mod, at Akkrediteringsrådet forventes at træffe afgørelse om institutionsakkreditering af DJM på sit møde i marts 2022. Forinden vil akkrediteringspanelet gennemføre et andet og sidste institutionsbesøg i slutningen af august, der vil blive afholdt på DJM, hvis coronasituationen tillader det.

Se programmet fra første besøg på Det Jyske Musikkonservatorium


Panelet

Formand: Ingrid Maria Hanken, professor emeritus i musikpædagogik ved Norges Musikkhøgskole (NMH). Hun er tidligere prorektor på NMH, hvor hun havde særligt ansvar for uddannelsesprogrammer, uddannelseskvalitet og kompetenceudvikling. Fra 2014-2016 var hun direktør for Senter for fremragende utdanning i musikkutøving. Ingrid Maria Hanken er uddannet cand.polit., dr.philos. i pædagogik fra Universitetet i Oslo. Hun har omfattende undervisnings- og vejledningserfaring fra kandidat- og masteruddannelsen i musikpædagogik på NMH og har ledet og deltaget i arbejdet med studie- og læreplaner både på NMH og i nationale arbejdsgrupper. Hun er næstformand for det nationale fagråd for musikuddannelse, og har udgivet flere publikationer om bl.a. undervisningsevaluering. Hun er medforfatter på en bog om musikundervisningens didaktik, som blev udgivet i 2013. Ingrid Maria Hanken har været medlem af ekspertpaneler, bl.a. ved akkreditering af musikuddannelser i Polen, Nederland og Sverige.

Inge Mærkedahl, tidligere chefkonsulent i Styrelsen for Videregående Uddannelser. Hun er uddannet cand.phil. i samfundsfag og tidligere direktør i Forsknings- og Innovationsstyrelsen 2011-15. Inge Mærkedahl har blandt andet også været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole og direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen samt forskningschef på SFI. Hun har medvirket til institutionsakkrediteringerne af Kunstakademiets Billedkunstskoler, IBA Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt og RUC.

Ola Bengtsson, studierektor og lektor ved Akademiet for folkemusik, jazz og musik- og medieproduktion ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, hvor han også er stedfortrædende akademichef. Ola Bengtsson er uddannet musiker ved Berklee College og Music i Boston og er udøvende musiker. Ola Bengtsson underviser i jazzguitar, improvisation, ensemble, harmonilære, komposition, arrangement og hørelære. Tidligere har Ola Bengtsson været prefekt for institut for jazz ved Kungliga Musikhögskolan. Ola Bengtsson har desuden deltaget i et akkrediteringspanel for Musikkonservatoriet i Haag.

Andreas Vetö, direktør for Danmarks Underholdningsorkester. Andreas Vetö er uddannet i musikledelse fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2011. Han er uddannet bachelor i trompet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2009. Han har som dirigent især arbejdet med populær-, musical- og bigbandgenren og har igennem årene arbejdet med en lang række anerkendte kunstnere som bl.a. Oh Land, Cæcilie Norby, Safri Duo, Mads Langer, Pernille Rosendahl, Sinne Eeg og Burhan G. Han har for Danmarks Underholdningsorkester endvidere dirigeret koncerter med DR Big Bandet, Tivoli Copenhagen Phil og Odense Symfoniorkester. Andres Vetö har igennem mange år undervist i trompet, sammenspil og rytmik på musikskoler, og har siden 2011 været tilknyttet Danmarks Tekniske Universitet som kunstnerisk konsulent.

Malte Nordtorp Pedersen, Studerende på andet år på kandidatuddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium (sangskriver og trompetist). Malte Nordtorp Pedersen har taget sin bacheloruddannelse på Syddansk Musikkonservatorium. Han er medlem af de studerendes råd på Rytmisk Musikkonservatorim, tidligere forperson for rådet og desuden tidligere medlem af konservatorieråd og studienævn.


Selvevalueringsrapport

Det Jyske Musikkonservatorium har i marts 2021 indsendt deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs selvevalueringsrapporten her


Projektleder

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent

Team

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: Marts 2021

1. besøg: 27. - 28. maj 2021

2. besøg: 30. august - 1. september 2021

Høring, rapport: 7. januar 2022 -

Rådsmøde: 17. marts 2022

Det Jyske Musikkonservatorium

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet med afdelinger i Aarhus og Aalborg. DJM udbyder en treårig bacheloruddannelse og tre toårige kandidatuddannelser som henholdsvis 'Musiker', 'Musikpædagog' eller 'Komponist'. På både bachelor- og kandidatniveau udbydes en række uddannelseslinjer inden for både klassisk, rytmisk og elektronisk musik.

DJM udbyder også to internationale uddannelser på kandidatniveau (master) i henholdsvis opera i samarbejde med Peking University Opera Academy og jazz i samarbejde med to nordiske konservatorier. En tredje international kandidatuddannelse i global musik er aktuelt under revidering. Derudover udbyder DJM en solistuddannelse, to diplomuddannelser, to masteruddannelser og en række øvrige efteruddannelsesaktiviteter.

DJM blev etableret i januar 2010 efter en fusion af de tidligere separate institutioner, Nordjysk Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium. Konservatoriet bidrager løbende til at fremme musikkulturen i Danmark gennem blandt andet forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde, koncertvirksomhed samt regionale, nationale og internationale samarbejder.

Hjemmeside: Det Jyske Musikkonservatorium

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk