– Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler


Rådets afgørelse

På et rådsmøde 2. oktober 2020 traf Akkrediteringsrådet afgørelse om at tildele Det Kongelige Danske Kunstakademi – Billedkunstskolerne (Kunstakademiet) en betinget positiv institutionsakkreditering.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på Akkrediteringsrådets hjemmeside


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 1. oktober 2020, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Det Kongelige Danske Kunstakademi – Billedkunstskolerne (pdf)  her


2. Besøg

Andet besøg på Kunstakademiet bød på åben dialog med afsæt i to audit trails

Torsdag den 16. januar bød Kunstakademiets Billedkunstskoler for anden gang velkommen til det akkrediteringspanel, der er nedsat til institutionsakkrediteringen af den kunstneriske uddannelsesinstitution ved Kongens Nytorv. Besøget forløb over halvanden dag med en åben og engageret dialog mellem panelet og repræsentanter fra Kunstakademiets ledelse, undervisere og studerende.

Samtalerne tog afsæt i to audit trails, som akkrediteringspanelet havde udvalgt på baggrund af indsigterne fra deres første besøg i september sidste år og den indsendte dokumentation. De to audit trails er:

  1. Informationsflow i sikringen af undervisningens tilrettelæggelse
  2. Kvalitetssikring af videngrundlag

Det første audit trail var i fokus for panelets møde med en bred gruppe af studerende fra både bachelor- og kandidatuddannelsen. Torsdag eftermiddag zoomede panelet ind på kvalitetssikringen af uddannelsernes videngrundlag ved et møde med Kunstakademiets KUV- og Forskningsudvalg. De øvrige møder med ledelsen, professorer og undervisere fra bacheloruddannelsen, laboratorierne og instituttet belyste begge audit trails fra flere vinkler.

I dialogen om undervisningens tilrettelæggelse var akkrediteringspanelet særligt optagede af, hvordan Kunstakademiet kvalitetssikrer semesterplaner på uddannelserne samt identificerer eventuelle udfordringer med den pædagogiske kvalitet og tilrettelæggelsen af undervisningen. Herunder var de årlige undervisningsevalueringer et særligt fokusområde. I den forbindelse spurgte panelet blandt andet ind til, hvordan der bliver fulgt op på resultaterne af undervisningsevalueringer, og hvordan informationsflowet i behandlingen af dem fungerer i praksis.

I afdækningen af audit trail 2 om videngrundlag var akkrediteringspanelet blandt andet interesseret i at få belyst, hvordan ledelse og relevante medarbejdere får viden om uddannelsernes videnbehov, og sikrer at undervisernes faglige kvalifikationer løbende bliver opdateret og udviklet. Akkrediteringspanelet spurgte også ind til, hvordan de studerende møder videngrundlaget på uddannelserne.

Fredag middag forlod akkrediteringspanelet Kunstakademiet med et mere detaljeret indblik i, hvordan kvalitetssikringssystemet på den kunstneriske uddannelsesinstitution fungerer i praksis. Panelet vil nu i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe sin afgørelse om institutionsakkreditering på baggrund af på sit møde i oktober 2020.

Se program for andet besøg på Kunstakademiets Billedkunstskoler (pdf)


1. Besøg

Veloverstået første besøg på Billedkunstskolerne med god og åben dialog

Akkrediteringspanelet blev mødt af en velforberedt og engageret rektor, administrationschef og studieadministrativ medarbejder, da de ankom til Det Kongelige Danske Kunstakademi tirsdag den 11. september. Forude ventede halvanden dag, hvor panelet gennem samtaler med ledelse, undervisere, studerende og aftagere, fik lejlighed til at få en dybere indsigt i kvalitetssikringssystemet og –arbejdet på den kunstneriske uddannelsesinstitution i hjertet af København.

Besøget var det første af to planlagte besøg som led i institutionsakkrediteringen af Kunstakademiets Billedkunstskoler. Foruden det indledende og afsluttende møde med rektor og de medarbejdere, der internt står i spidsen for akkrediteringsprocessen, var der sammensat et program, som bragte panelet i dialog med repræsentanter fra alle lag i organisationen. På første dag var der sat tid af til møder med fem professorer, som er medlemmer af skolerådet og uddannelsesledelsen, samt formand og et medlem fra institutionens aftagerpanel. Den følgende dag mødtes akkrediteringspanelet med både undervisere og studerende med særlig indsigt i kvalitetssikringsarbejdet.

Under hele besøget bar samtalerne præg af stort engagement og åbenhed såvel som nysgerrighed og stor spørgelyst blandt de fem medlemmer af akkrediteringspanelet. Onsdag eftermiddag var der desuden afsat tid til, at fire studerende kunne vise kunstakademiets laboratorier og atelierpladserne, hvor undervisere og studerende kan fordybe sig i de kunstneriske processer tilbagetrukket fra byens larm på Kongens Nytorv.

På baggrund af besøget og den selvevalueringsrapport, som Kunstakademiets Billedkunstskoler indsendte i juni, vil akkrediteringspanelet nu udvælge en række audit trails. Disse vil fungere som fokusområder i den videre akkrediteringsproces. Blandt andet vil panelet under sit andet besøg tage udgangspunkt i de valgte audit trails for derigennem at få en dybere indsigt i, hvordan Billedkunstskolerne arbejder med at sikre og udvikle kvaliteten af deres uddannelser i praksis. Dette besøg finder sted den 15. til 17. januar 2020.

Se program fra besøget her (pdf)


Panelet

Formand Inge Mærkedahl er uddannet cand.phil. i samfundsfag og tidligere direktør i Forsknings- og Innovationsstyrelsen 2011-15. Inge Mærkedahl har blandt andet også været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole og direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen samt forskningschef på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Hun har tidligere medvirket til institutionsakkrediteringerne af IBA Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt og Roskilde Universitet.

Helene Nyborg Bay er uddannet cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling og har desuden en diplomuddannelse i ledelse. Helene Nyborg Bay har siden 2016 været kunstnerisk leder af Nikolaj Kunsthal i København. Hun har i en årrække siddet som bestyrelsesmedlem i Foreningen af Kunsthaller i Danmark og er desuden medlem af bestyrelsen for Nordens Hus på Færøerne. Helene er tidligere leder af Viborg Kunsthal, og i årene 2006-2011 drev hun desuden sit eget galleri, Helene Nyborg Contemporary, i København.

Jørn Mortensen er norsk musiker og akademiker. Han er uddannet i medievidenskab ved Universitet i Oslo i 1993. I 2011 blev Jørn Mortensen ansat som dekan for afdelingen Kunst og Håndværk på Kunsthøgskolen i Oslo, og i perioden 2015 – august 2019 har han været  rektor samme sted. Jørn Mortensen har i perioden 2009 – 2016 desuden været formand for i Kunsthall Oslo.

Gertrud Sandqvist er professor i teori og historie indenfor billedkunst. Siden 2011 har hun været rektor for Malmö Art Academy, hvor hun fra 1995-2007 var prefekt. Siden 1983 har hun desuden arbejdet i forskellige nordiske sammenhænge som kunstkritiker og kurater, og hun har bl.a. været direktør på Galleri F15, der er beliggende i Moss, været redaktør for Nordisk Kunstcentrum i Helsinki og startet kunstbladet Siski op.

William Lippert-Rasmussen studerer Dramatisk Skrivekunst på Den Danske Scenekunstskole i Aarhus. Han har gennem et længere forløb på Scenekunstskolen beskæftiget sig med akkreditering. Derudover er han aktiv på sit studie, hvor han har deltaget i skolerådsmøder.


Selvevalueringsrapport

Billedkunstskolerne indsendte i juni 2019 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her (pdf)


Projektleder

Sofie Bjerg Kirketerp

Chefkonsulent

Team

Maria Thorup Jacobsen

Akkrediteringskonsulent

  • Mobil:  

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 17. juni 2019

1. besøg: 10. - 11. september 2019

2. besøg: 16. - 17. januar 2020

Høring, rapport: 2. - 22. juni 2020

Rådsmøde: 1. oktober 2020

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, der har til opgave at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for billedkunsten, samt drive kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot. Den daglige og øverste ledelse varetages af rektoratet.

Billedkunstskolerne udbyder en treårig Bachelor of Fine Arts (BFA) på BFA-skolen og en treårig Master of Fine Arts (MFA), hvor studerende er tilknyttet en af de fire MFA-skoler: Skolen for maleri og billedbaserede praksisser, Skolen for konceptuelle og kontekstuelle praksisser, Skolen for Mediekunst og Billedhuggerskolen Charlottenborg. Der gennemføres desuden forskning og undervisning ved Institut for Kunst, Skrift og Forskning samt tre superlaboratorier.

Hjemmeside: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk