Pressefoto: KADK

Pressefoto: KADK

– Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) på rådsmødet den 9. juni 2020.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på Akkrediteringsrådets hjemmeside


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 9. juni 2020, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) her


2. Besøg

Andet besøg på KADK gav nye indsigter om videngrundlag, informationsflow og undervisningsevalueringer

Over tre dage fra den 27. – 29. november besøgte det nedsatte akkrediteringspanel for anden gang Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) på Holmen i København. Her dannede tre på forhånd udvalgte audit trails afsæt for mange gode drøftelser, der gav akkrediteringspanelet en dybere indsigt i, hvordan KADK’s kvalitetssikringssystem fungerer i praksis.

Under besøget fik akkrediteringspanelet lejlighed til at møde en bredere gruppe af studerende, undervisere og ledelse end ved sit første besøg tidligere på året. De indledte besøget med at dykke ned i audit trail 3 om undervisningsevalueringer gennem møder med henholdsvis studerende og undervisere i studienævn og institutråd samt udvalgte programansvarlige og institutledere. Omdrejningspunktet for drøftelserne var, hvordan KADK identificerer eventuelle problemstillinger med niveau og indhold af deres uddannelser og programmer gennem såvel digitale som mundtlige undervisningsevalueringer samt uformelle drøftelser.

Senere på dagen og på besøgets anden dag rykkede fokus til audit trail 1 og 2 om KADK’s kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag samt informationsflow i kvalitetsarbejdet. Til det formål var der afsat tid til møder med studerende, undervisere, fagansvarlige, programansvarlige og institutledere.

I samtalerne om audit trail 1 spurgte akkrediteringspanelet blandt andet nysgerrigt ind til, hvordan KADK sikrer den rette balance mellem viden fra praksis, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning på tværs af deres uddannelser og programmer. De var også særligt interesserede i de studerendes kontakt til videngrundlaget gennem undervisning, vejledning og projekter samt planlægning af bemandingen på de enkelte uddannelser og programmer på Arkitekt-, Design- og Konservatorskolerne.

De mange gode input fra møderne blev suppleret af en præsentation af udstillingen, WORKS+WORDS 2019. Her fortalte arkitektuddannelsens fagleder om, hvordan udstillingen giver et aktuelt indblik i kunstnerisk udvikling inden for arkitektur i Europa gennem konkrete værker og refleksioner over disse.

Dertil fik akkrediteringspanelet gennem drøftelserne om audit trail 2 indblik i, hvordan KADK identificerer og håndterer udfordringer med uddannelsernes arbejdsmarkedsrelevans, og hvordan der er et informationsflow i organisationen om dette.

Mens efterårsdisen hvilede over Holmen på besøgets sidste dag samlede akkrediteringspanelet op på de indsigter, som de forudgående to dages møder og samtaler havde givet dem i alle tre audit trails. Foruden panelets egne drøftelser var der også afsat en time i selskab med KADK’s rektorat. Med bistand fra Danmarks Akkrediteringsinstitution vil der nu blive udarbejdet den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af KADK på baggrund af i juni 2020.

Se programmet for andet besøg på KADK her


1. Besøg

Første besøg på KADK bød på rundvisning, afgangsudstilling og gode samtaler

Det nedsatte akkrediteringspanel var den 25. til 26. juni på det første af to besøg på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Det skete som led i institutionsakkrediteringen af den kunstneriske uddannelsesinstitution, der fordeler sig over tre skoler på Esplanaden og Holmen i København samt en campus i Nexø på Bornholm.

I løbet de to dage fik akkrediteringspanelet lejlighed til at tage et spadestik dybere ned i, hvordan kvalitetsarbejdet er organiseret på KADK, i forhold til det indblik de har fået fra institutionens selvevalueringsrapport og kvalitetshåndbog.

Ved samtalerne med KADK’s bestyrelse, rektorat, fagledere, institutledere, programansvarlige, undervisere og studerende interesserede akkrediteringspanelet sig blandt andet for, hvordan forskning, praksis og kunstnerisk udviklingsvirksomhed indgår i uddannelsernes videngrundlag samt hvordan de forskellige videnstyper integreres i de studerendes møde med videngrundlaget. Panelet interesserede sig også for, hvordan KADK i dialog med omverdenen sikrer viden om det aktuelle og fremtidige arbejdsmarked for dimittender fra dens uddannelser. Til det formål mødtes panelet også med en række aftagere.

Under hele besøget summede de historiske bygninger på Holmen af liv i forbindelse med åbningen af årets afgangsudstilling blot få dage forinden. Mens Meldahls Smedie rummede en række innovative arkitektur- og designløsninger fra pakketransport via metroen til tøj af bioplast, fejrede grupper af nyslåede designere, arkitekter og konservatorer deres veloverstående afgangsprojekter uden for. Nogle af dem fik også lejlighed til at præsentere tankerne og processen bag netop deres projekt, da akkrediteringspanelet rundede besøgets første dag af med en rundvisning på afgangsudstillingen. Tidligere på dagen havde to studerende engageret vist deres studiemiljø og værksteder frem for panelet.

I forlængelse af besøget vil akkrediteringspanelet nu udvælge en række fokuspunkter (audit trails), som de vil gå i dybden med ved det andet og sidste besøg på KADK for derigennem at få en endnu dybere indsigt i KADK’s kvalitetsarbejde i praksis. Dette besøg finder sted den 27. til 29. november.

Se programmet for første besøg på KADK


Panelet

  • Formand: Dr. Ing. Tore Haugen er professor i bygningsadministrasjon ved Institutt for arkitektur og planlegging, Fakultet for arkitektur og design, NTNU i Trondheim, Norge. Tore Haugen var dekan på fakultetet i perioden 2005-2013 og har i den forbindelse arbejdet med at udvikle fakultetets kvalitetsarbejdet. Han var tidligere institutleder på Institut for bygningsteknologi. Tore Haugen har ledet flere store forsknings- og udviklingsprojekter, og deltaget i en række forsknings- og uddannelsesevalueringer inden for det arkitektoniske område i blandt andet Norge og Finland.
  • Maria Göransdotter, vicerektor i perioden 2015 – 2018 og prefekt i perioden 2009-2014 ved Designhögskolan, Umeå Universitet med ansvar for blandt andet skolens kvalitetssikringsarbejde. Maria Göransdotter har blandt andet erfaring med selvevaluering af phd-uddannelsen i design i 2018 i forbindelse med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nationale evaluering af designområdet og selvevaluering af uddannelser på grund- og avanceret niveau i 2017-2018. Maria Göransdotter er universitetsadjunkt i designhistorie på Designhögskolan, uddannet kandidat i idéhistorie og pt. ved at afslutte ph.d.-studier i idéhistorie og industridesign ved Designhögskolan.
  • Ulla Winther Koch er tidligere rektor for University College Sjælland (i dag Absalon). Ulla Koch er bestyrelsesformand for VUC Vestsjælland Syd og formand for VUC Bestyrelsesforeningen. Derudover er hun formand for Certificeringsrådet. Før det var hun gennem en årrække uddannelsesleder. Hun har tidligere været formand for flere udvalg under Danske Professionshøjskoler, bl.a. for det uddannelsespolitiske udvalg og det forskningspolitiske udvalg. Derudover har Ulla Koch været medlem af Vækstforum Sjælland. Hun har været panelformand i forbindelse med institutionsakkrediteringen af EA Midtvest og panelmedlem i forbindelse med institutionsakkrediteringen af SIMAC. UIla Koch er uddannet cand.scient. i biologi og geografi.
  • Ulrik Jungersen, kommerciel chef, BRANDTS, Museum for Kunst og Visuel Kultur fra 2018, og tidligere blandt andet designchef i Kolding Kommune 2012-2018 samt leder af House of Design, Business Kolding i 2008 – 2012. Ulrik Jungersen var institutleder ved Institut for Form & Teori, Designskolen Kolding i 2003 – 2008 og før det leder af afdelingen for industrielt design og teoretisk koordinator samme sted. Ulrik Jungersen er uddannet Master i Design, KADK 2007 og oprindeligt uddannet som smykkedesigner.
  • Marianne Noer, kandidatstuderende på Designskolen Kolding (DSKD). Siden 2015 har Marianne Noer været medlem af studienævnet på DSKD. Arbejdet i studienævenet omfatter blandt andet faglige diskussioner om skolens fremtidige fokus, kvalitetssikring og uddannelsen i forhold til arbejdsmarkedets behov. Marianne Noer studerer med speciale i tekstildesign.
  • Marianne Skjulhaug, institutleder på Institut for Urbanisme og Landskab på AHO, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo fra 2012. Marianne Skjulhaug er uddannet arkitekt og er førsteamanuensis med specialisering i byplanlægning og urban design. Hun er tidligere rektor på Bergen Arkitekthøgskole 2007-2011. Marianne Skjulhaug har ledelseserfaring og erfaring med kvalitetsarbejde fra såvel tidligere position på Bergen Arkitekthøgskole som nuværende på AHO.


Selvevalueringsrapport

KADK indsendte i marts 2019 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs selvevalueringsrapporten her


Projektleder

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Team

  • Mobil:  

  • Mobil:  

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 1. april 2019

1. besøg: 25. - 26. juni 2019

2. besøg: 27. - 29. november 2019

Høring, rapport: 13. marts - 3. april 2020

Rådsmøde: 9. juni 2020

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. KADK blev dannet i 2011 på baggrund af en fusion mellem Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole og udbyder nu tre hoveduddannelser på bachelor- og kandidatniveau: arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen. Under hver hoveduddannelse er der en række uddannelsesprogrammer fordelt på syv institutter i København. Derudover udbyder KADK en professionsbachelor i glas og keramik på Bornholm. Den daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat.

Hjemmeside: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk