– Danmarks Tekniske Universitet

Her kan du løbende følge processen omkring institutionsakkreditering af DTU

Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Danmarks Tekniske Universitet på et rådsmøde 11. december 2014. Her fik DTU en positiv institutionsakkreditering.
Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet Akkrediteringsrådets hjemmeside her.


Rapport

Rapporten for DTU er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs rapporten her.


2. Besøg

 • 2. besøg:
  Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg har til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. Dette sker med afsæt i en række audit trails, der udvælges i forlængelse af det første besøg på institutionen.

Panelet har været på andet og sidste besøg på DTU

Akkrediteringsprocessens andet og sidste besøg på DTU blev gennemført d. 2.-4. juni 2014. Besøget gik i dybden med DTU’s kvalitetssikringssystem og belyste organisationens praksis yderligere på grundlag af de syv audit trails, der blev identificeret og afgrænset af panelet efter det første institutionsbesøg. De udvalgte audit trails:

 1. Et instituts arbejde med kvalitetssikring af uddannelser og kurser
  Denne audit trail undersøger, hvordan et institut håndterer ansvaret for forskellige kurser i lyset af institutionens matrix-struktur. Her er særligt fokus på, hvilke kvalitetssikringsmekanismer der indgår i arbejdet, hvordan de bruges, samt hvordan sammenhængen er mellem DTU's overordnede strategi og den undervisning, de studerende modtager. Denne audit trail tager udgangspunkt i instituttet DTU Compute, da dette institut udbyder nogle af de helt fundamentale kurser for hovedparten af DTU's uddannelser, såsom MAT 1 og MAT 2.
 2. Sikring af kvalitet i uddannelser (ses i tæt sammenhæng til audit trail 1)
  Formålet med denne audit trail er at belyse uddannelsernes/studieledernes rammer og kår i matrix-strukturen, herunder hvilke kvalitetssikringsredskaber studielederne har til rådighed: Hvordan og i hvilket omfang anvendes de? Endvidere skal det belyse, hvilken opfølgning der er sket på baggrund af den eksterne akkreditering, og hvordan denne er anvendt som et element i kvalitetsudviklingen af uddannelsen. Panelet ønsker at tage udgangspunkt i uddannelsen Netværksteknologi og IT samt fire øvrige uddannelser.
 3. Ledelsesinformation/-politikopfølgning
  Denne audit trail tager udgangspunkt i, at styringen af uddannelsen bygger på en kombination af indsamling af data og ledelsesansvar defineret i ”one point of responsibility”. Den har derfor til formål at undersøge, hvordan forskellige niveauer i organisationen opfatter deres ansvar i forhold til dette skøn, og i hvilket omfang vurderingerne har sammenhæng til den vedtagne uddannelsespolitik.
 4. Følgegrupper og aftagerinvolvering
  Denne audit trail har til formål at belyse omfanget af og systematikken i aftagerinvolvering, specielt med fokus på følgegrupper, men også på Advisory Boards. Panelet ønsker at se på, hvordan aftagerne involveres, og hvordan aftagernes input i følgegrupperne spiller samme med andre input, særligt fra Advisory Boards, men også fra aftagerpanelet.
 5. Proces for DTU’s interne evaluering af uddannelser
  Formålet med denne audit trail er at undersøge DTU’s hidtidige arbejde med og planer i forhold til tilrettelæggelsen af interne evalueringer af uddannelser med eksterne interessenter.
 6. Kvalitetssikring af pædagogiske kompetencer
  Formålet med denne audit trail er at se på DTU’s metoder til sikring af pædagogisk/didaktisk kvalitet i undervisningen. Panelets fokus vil være på, hvilke tiltag der tages i forhold til at sikre et højt pædagogisk niveau i undervisningen, og i hvilket omfang underviserne benytter sig af de forskellige tilbud fra eksempelvis Learning Lab.
 7. Arbejdet med fusion af DTU og IH
  Denne audit trail har til formål at belyse arbejdet med at samle diplomingeniøruddannelserne og fusionere Campus Ballerup (det tidligere IHK) ind i DTU’s samlede kvalitetssikringssystem. Det skal afdække, i hvilket omfang der på sigt vil være tale om et samlet kvalitetssikringssystem omfattende alle DTU’s uddannelser.

På andet besøg på institutionen blev der arrangeret en lang række møder med de grupper og interessenter, som var relevante for belysningen af de syv audit trails. Panelet ønskede særligt at belyse forholdet mellem institutstudienævn og studieledere såvel som organisationens sikring af kvalitet og progression i undervisningsforløb samt i hele uddannelser.

Programmet for hele andet besøg kan ses her.


1. Besøg

 • 1. besøg.
  Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det første besøg har til formål at afdække, hvordan institutionens system og procedurer for kvalitetssikring er organiseret samt at få uddybet og nuanceret den selvevalueringsrapport, institutionen har indsendt i begyndelsen af forløbet.

Panelet har været på første besøg på DTU

Akkrediteringspanelet var sammen med Danmarks Akkrediteringsinstitution på første institutionsbesøg på DTU den 27. og 28. marts 2014. Som forberedelse til besøget havde panelet læst DTU’s selvevalueringsrapport med bilag. Det var med denne som udgangspunkt, at panelet sammen med medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution afholdt en række møder på DTU.

På møderne stillede panelet uddybende og opklarende spørgsmål til de relevante grupper herunder universitetsledelsen, undervisere, studieledere, institutstudienævnsformænd, aftagerrepræsentanter og studerende med flere. Institutionens kvalitetssikringssystem og dets anvendelse og opfølgning var blandt de emner, som en række af de gennemførte interviews centrerede omkring.

Programmet for besøget kan findes her.


Panelet

Akkrediteringspanelets sammensætning

Der er nedsat et akkrediteringspanel, som skal vurdere, hvorvidt DTU som samlet institution lever op til kriterierne for kvalitetssikring jf. akkrediteringsloven. Danmarks Akkrediteringsinstitution bistår dem i dette arbejde.

Panelets sammensætning blev sendt i høring på DTU, førend det blev endeligt nedsat.

Panelmedlemmer:

 • Formand: Alice Ingegerd Palmér, fil. dr. i matematik fra Stockholms Universitet. Hun er tidligere rektor for Luleå Universitet og senere Mälardalens Högskola indtil 2011.
 • Andreas Mortensen, professor, Institut des matériaux, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Schweiz. Han har sin ph.d.-grad fra MIT, hvor han i 1995 blev full professor. Andreas Mortensen har i perioden 2006-2012 været leder af Institut des matériaux ved EPFL.
 • Dr.Techn. Mads Nygård, professor, Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Han er professor i Computer Information and Science. Mads Nygård var indtil for nylig dekan på NTNU med ansvar for udvikling af uddannelser.
 • Mads Søndergaard, Executive Director, NIRAS A/S med ansvar for Byggeri & Industri. Han er blandt andet bestyrelsesmedlem i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Videnrådgiverne under Dansk Industri. Han er uddannet ingeniør med speciale i bygningskonstruktion fra Aalborg Universitet.
 • Daniel Neupart Hansen, stud.scient. i informatik, Aalborg Universitet. Daniel Neupart Hansen er på sidste del af kandidatuddannelsen. Han er næstformand i Studienævnet for Datalogi, som omfatter uddannelserne i informatik, datalogi, software og informationsteknologi.


Selvevalueringsrapport

DTU indsendte i januar 2014 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her.


Projektleder

 • Mobil:  

Team

David Metz

Chefkonsulent


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 28-01-2014

1. besøg: 27-03-2014 - 28-03-2014

2. besøg: 02-06-2014 - 04-06-2014

Høring, rapport: 10-10-2014 - 31-10-2014

Rådsmøde: 11. december 2014

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et monofakultært og selvejende universitet, hvis mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab.

Universitetet udbyder inden for rammerne af Bolognamodellen følgende selvstændige og afsluttende uddannelser samt efter- og videreuddannelser:

 • 17 professionsbacheloruddannelser i ingeniørvirksomhed (diplomingeniør),
 • 16 bacheloruddannelser i teknisk videnskab,
 • 28 to-årige kandidatuddannelser i ingeniørvidenskab (cand.polyt.; civilingeniør),
 • forskeruddannelsen (ph.d.).
 • to diplomuddannelser
 • fire masteruddannelser

Den 1. januar 2013 fusionerede DTU med Ingeniørhøjskolen i København beliggende i Ballerup, som havde 10 diplomingeniøruddannelser. I forbindelse med fusionen mellem DTU og Ingeniørhøjskolen i København (IHK) omlægges de oprindelige i alt 21 diplomingeniørretninger til 17 nye retninger, der har første optag i sommeren 2014.

DTU er organiseret som en koncern med en bestyrelse, en direktion bestående af rektor, prorektor, universitetsdirektør samt to funktionsdekaner og to koncerndirektører. Herudover er der 19 institutter og en række centre og datterselskaber, hver med en direktør.

Alle uddannelser på DTU er forankret i direktionen hos DTU’s to dekaner, som har det overordnede procesansvar for DTU’s uddannelser. Institutterne er leverandører af undervisning og vejledning til de enkelte uddannelser – men uddannelserne er ikke hjemhørende på et enkelt institut. Dekanerne har ansat en studieleder tilknyttet hver uddannelse.

Der er indskrevet 9.990 studerende (2013) fordelt på to campusser i Lyngby og Ballerup.

Hjemmeside: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk