– Erhvervsakademi Aarhus


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi Aarhus på et rådsmøde 14. januar 2016. Her fik Erhvervsakademi Aarhus en positiv institutionsakkreditering.
Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du finde akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 14. januar 2016, er nu endeligt udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Akkrediteringsrapporten for Erhvervsakademi Aarhus kan læses her.


2. Besøg

  • 2. besøg:

Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg har til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. Dette sker med afsæt i en række audit trails, der udvælges i forlængelse af det første besøg på institutionen.

Audit trails gav bredt indblik i kvalitetssikringsarbejdet på Erhvervsakademi Aarhus

Akkrediteringspanelet og medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution besøgte Erhvervsakademi Aarhus for anden gang d. 8.-10. juni 2015.

I forlængelse af første institutionsbesøg udvalgte akkrediteringspanelet fire audit trails:

  • Audit trail 1 skabte indblik i, hvordan Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssikrer de enkelte uddannelsers videngrundlag.
  • Audit trail 2 belyste, hvordan studenterevalueringer planlægges, gennemføres og anvendes på institutionen.
  • Audit trail 3 belyste, hvordan Erhvervsakademi Aarhus arbejder med kvalitetssikring af uddannelserne med hensyn til frafald og gennemførelse, samt hvordan der arbejdes med nøgletal.
  • Audit trail 4 skabte indblik i, hvordan institutionen arbejder med sikring af uddannelsernes relevans bl.a. gennem monitorering af beskæftigelse og dialog med aftagere og dimittender.

Under besøget mødtes akkrediteringspanelet med undervisere og studerende fra både grund- og deltidsuddannelser samt uddannelseschefer fra de kompetencecentre med uddannelser, som var udvalgt til audit trails. Derudover mødtes panelet med ledere og medarbejdere fra kvalitetsenheden, Det internationale kontor, studievejledningen samt Forskning og innovation. Indlednings- og afslutningsvist mødtes panelet også med erhvervsakademiets ledelse.

Udover temaerne i de fire audit trails, fik akkrediteringspanelet et nærmere indblik i erhvervsakademiets overordnede kvalitetsarbejde og kvalitetskultur.

Programmet for det andet besøg på Erhvervsakademi Aarhus kan ses her.


1. Besøg

  • 1. besøg.
    Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det første besøg har til formål at afdække, hvordan institutionens system og procedurer for kvalitetssikring er organiseret samt at få uddybet og nuanceret den selvevalueringsrapport, institutionen har indsendt i begyndelsen af forløbet.

Første besøg på EA Aarhus gennemført

Det nedsatte akkrediteringspanel og medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution besøgte Erhvervsakademi Aarhus 16. og 17. marts 2015.

På besøget mødte akkrediteringspanelet de interessenter, som er involveret i erhvervsakademiets kvalitetssikringsarbejde. Panelet interviewede erhvervsakademiets rektor, uddannelseschef og bestyrelsesformand. Desuden interviewede panelet kvalitetschefen og medarbejdere fra kvalitetsenheden, udviklingschefen, lederen af business relations, aftagere, praktikværter, administrationschefen, studievejledere, undervisere og studerende.

Derved fik panelet indblik i de forskellige aktørers roller i kvalitetssikringsarbejdet på både det strategiske og det praktiske plan.

Akkrediteringspanelet havde fokus på en række temaer på besøget, blandt andet omkring uddannelsesinstitutionens overvejelser bag organiseringen af kvalitetssikringsarbejdet, overvejelser om kvalitetssystemets styrker og svagheder samt overvejelser om systemets videre udvikling.

Panelet fokuserede også på kvalitetsberetninger og deres udarbejdelse og anvendelse, ligesom der blev fokuseret på handlingsplaner for erhvervsakademiets kompetencecentre, de studerendes evaluering af undervisningen og inddragelsen af eksterne interessenter i kvalitetsarbejdet.

Programmet for akkrediteringspanelets første besøg på Erhvervsakademi Aarhus kan ses her.


Panelet

Akkrediteringspanelets sammensætning

Der er nedsat et akkrediteringspanel, som skal vurdere, hvorvidt Erhvervsakademi Aarhus som samlet institution lever op til kriterierne for kvalitetssikring jf. akkrediteringsloven. Danmarks Akkrediteringsinstitution bistår dem i arbejdet. Panelets sammensætning blev sendt i høring på Erhvervsakademi Aarhus, før det blev endeligt nedsat.

Panelmedlemmer:

Formand: Torben Kornbech Rasmussen, tidligere ansat i Undervisningsministeriet som direktør for universitetsafdelingen og afdelingschef for de videregående uddannelser. Cand. mag. i engelsk og fransk fra Københavns Universitet. Torben Kornbech Rasmussen har været aktiv i internationalt samarbejde på uddannelsesområdet i regi af EU og Nordisk Ministerråd, samt været med til at udforme Bologna-deklarationen og siden medlem af Bolognaprocessens opfølgningsgruppe. Han er desuden tidligere formand for OECD’s udvalg for uddannelsespolitik og medlem af OECD’s Center for Uddannelsesforskning og Innovation.

Solfrid Lind, administrerende direktør for Høyskolen Campus Kristiania i Oslo, hvor hun blandt andet har ansvar for kvalitetssikringsarbejdet ved institutionen. Høyskolen Campus Kristiania er Norges største fagskole og udbyder to-årige fagskoleuddannelser, uddannelser på bachelorniveau og masteruddannelser. Tidligere har Solfrid været direktør for Norges Markedshøyskole (NMH).

Marita Hilliges, Ph.d., rektor på Högskolan Dalarna, hvor hun er involveret i udviklingen af institutionens kvalitetssikringssystem. Tidligere prorektor på Högskolan Halmstad, hvor hun var ansvarlig for at opbygge institutionens kvalitetssikringssystem. Har beskæftiget sig med institutionsakkreditering som tidligere formand for Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds ekspertgruppe for kvalitetsspørgsmål.

Hans Jørn Hansen, EMBA i change management og direktør for Insero Science Academy A/S, som tilbyder rådgivning og uddannelse inden for energi, innovation, entreprenørskab og teknik-naturvidenskab og understøtter samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Sideløbende uddannelseschef i Insero Horsens (tidligere Energi Horsens Fonden) med ansvar for uddannelses-, udviklings- og forskningsprojekter.

Camilla Balder, studerende på fjerde semester af markedsføringsøkonomuddannelsen på IBA – Erhvervsakademi Kolding. Camilla har været studenterrepræsentant i IBA’s bestyrelse og medlem af studenterrådet siden 2013.


Selvevalueringsrapport

EAAA indsendte i januar 2015 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering. Læs selvevalueringsrapporten her.


Projektleder

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent

Team

Sofie Bjerg Kirketerp

Chefkonsulent


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 28.01.2015

1. besøg: 16.03.2015 - 17.03.2015

2. besøg: 08.06.2015 - 10.06.2015

Høring, rapport: Uge 46 - Uge 49

Rådsmøde: 14-01-16

Erhvervsakademiet Aarhus (EAAA)

Erhvervsakademi Aarhus, forkortet EAAA, blev etableret i 1.januar 2009 og fik ved oprettelsen overført videregående uddannelser fra Aarhus Købmandsskole, Aarhus Tech og Jordbrugets UddannelsesCenter. Erhvervsakademi Aarhus er en selvejende uddannelsesinstitution, der fokuserer på at udbyde og udvikle videregående uddannelse på det tekniske og merkantile fagområde samt at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Institutionen udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse.

Organisatorisk ledes erhvervsakademiet af en bestyrelse med 13 medlemmer. Erhvervsakademiets rektor har det øverste daglige ledelsesansvar for erhvervsakademiet. Under rektoren er institutionen inddelt i fire områder med en overordnet leder for hvert område: a) Økonomi og ressourcer, b) Uddannelser, c) Udvikling, d) Business Relations.

Herudover er uddannelserne på erhvervsakademiet organiseret i otte kompetencecentre. Hvert kompetencecenter ledes af en uddannelseschef.

Institutionen udbyder 24 forskellige erhvervsakademi-, professionsbachelor-, diplom- og akademiuddannelser, og har aktuelt ca. 4.500 fuldtidsstuderende, 3.400 deltidsstuderende samt ca. 350 ansatte.

Hjemmeside: Erhvervsakademiet Aarhus (EAAA)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk