– Erhvervsakademi MidtVest


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) på rådsmødet den 21. juni 2018. Her fik EAMV en betinget positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 20. - 21. juni 2018, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Erhvervsakademi MidtVest her


2. Besøg

Fire audit trails i fokus for veloverstået andet besøg på EAMV

I slutningen af oktober var akkrediteringspanelet og konsulenterne fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på det sidste besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi MidtVest (EAMV). På tre dage fra den 25. til den 27. oktober dykkede de ned i fire områder af kvalitetssikringsarbejdet på det midtjyske erhvervsakademi. Formålet var at tage et spadestik dybere end første besøg tidligere på året og blive klogere på, hvordan systemet fungerer i praksis med afsæt i de udvalgte audit trails:

  • Audit trail 1: Sammenhæng i kvalitetssikringssystemet med udgangspunkt i kvalitetsrapporterne
  • Audit trail 2: Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag
  • Audit trail 3: Kvalitetssikring af praktikken
  • Audit trail 4: Kvalitetssikring af uddannelsernes tilrettelæggelse og indhold

Forud for besøget var der lagt et tætpakket program, der bragte panelet og akkrediteringskonsulenterne to dage til Herning med en enkelt dag i Holstebro ind imellem. Det var første gang, at de besøgte erhvervsakademiets campus i Holstebro. Derfor var der lagt en rundvisning ind midt på dagen, hvor en engagerede studerende viste sit uddannelsessted frem.

På baggrund af de udvalgte audit trails var der planlagt en lang række møder under besøget. Her fik panelet lejlighed til at interviewe blandt andet rektor, uddannelseschefer, uddannelsesledere, undervisere og studerende fra flere uddannelser ved EAMV. Da praktikforløb ved erhvervsakademiet er i fokus for tredje audit trail, var der også aftalt møder med praktikkoordinatorer, praktikvejledere og praktiksteder for studerende på uddannelserne til procesteknolog og markedsføringsøkonom.

Indtrykkene fra de to besøg på EAMV suppleret af erhvervsakademiets indsendte materiale danner grundlag for den samlede akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering på baggrund af i juni 2018.

Se programmet for andet institutionsbesøg på EAMV (pdf)


1. Besøg

Den 13. og 14. juni 2017  var akkrediteringspanelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution på første besøg på Erhvervsakademi MidtVest. Her bød en velforberedt rektor og kvalitetschef velkommen, og på en rundvisning kunne oplagte studerende fortælle interessante historier om de mange kunstværker, der pryder erhvervsakademiets campus i Herning. Trods eksamenstravlhed var besøget præget af god stemning, engagement og dialog.

Formålet med besøget var at opnå en bedre forståelse for kvalitetssikringssystemet på EAMV. Derfor mødtes panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere med både bestyrelse, rektor, kvalitetschef og fire uddannelseschefer samt øvrige repræsentanter fra erhvervsakademiets ledelse. Derudover var der indlagt møder med bl.a. studerende, undervisere og eksterne interessenter. Under møderne var der mulighed for at stille uddybende spørgsmål til EAMV’s selvevalueringsrapport.

Se programmet for besøget her


Panelet

  • Formand: Ulla Koch, tidligere rektor for University College Sjælland. Ulla Koch er bestyrelsesformand for VUC Vestsjælland Syd og formand for certificeringsrådet, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som står for at certificere uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau (den offentlige lederuddannelse). Hun har tidligere været formand for flere udvalg under Danske Professionshøj-skoler, bl.a. det uddannelsespolitiske udvalg og det forskningspolitiske udvalg. Derudover har Ulla Koch været medlem af Vækstforum Sjælland. Ulla Koch er uddannet cand.scient. i biologi og geografi fra Københavns Universitet. Ulla Koch var medlem af det akkrediteringspanel, der var tilknyttet akkrediteringen af SIMAC.
  • Kari Nordskogen, rektor på Fagskolen Innlandet, Norges største offentlige fagskole, der tilbyder uddannelser indenfor bygge og anlæg, helse og forplejning, teknik og produktion, datateknik, elektro, landbrug, logistik samt økonomi og ledelse. Kari Nordskogen er uddannet civilingeniør.
  • Karina Mernøe, Head of Training and Development hos Nordea. Parallelt med sit arbejde hos Nordea sidder Karina Mernøe i uddannelsesudvalget for programområdet Økonomi og Finans på Cphbusiness. Derudover Sidder hun i kompetenceudvalget hos Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Udvalget er et forberedende og konsultativt organ for FA’s bestyrelse, og behandler praktiske og operationelle problemstillinger på det uddannelsespolitiske område for hele finanssektoren.
  • Camilla Lindmark, kvalitetskoordinator for uddannelse og forskning ved Luleå Tekniska Universitet i Sverige. Camilla Lindmark er ansvarlig for at koordinere eksterne evalueringer og audits på Luleå Tekniske Universitet. Hun er derudover CEO for tre Aktiebolag og bestyrelsesformand for Expandera i Norrbotten AB, som er et ventureselskab. Camilla Lindmark har en master i Industriel økonomi og Ph.d. i “Quality work in small organisations”. Camilla Lindmark var medlem af det akkrediteringspanel, der var tilknyttet akkrediteringen af Aarhus Universitet.
  • Alexander Ipsen, studerende på datamatikeruddannelsen ved Erhvervsakademi Sydvest (EASV) i Sønderborg. Studenterrepræsentant i EASV’s bestyrelse og tidligere medlem af VUC Syds bestyrelse.


Selvevalueringsrapport

Erhvervsakademi MidtVest indsendte i april 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

  • Mobil:  

Team

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: April 2017

1. besøg: 12. - 14. juni 2017

2. besøg: 25. - 27. oktober 2017

Høring, rapport: 14. marts - 12. april 2018

Rådsmøde: 20. - 21. juni 2018

Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)

EAMV er udbyder 14 videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau inden for områder som installation, teknologi, byggeri, salg, markedsføring, kommunikation og IT samt 19 efteruddannelser på akademiniveau inden for blandt andet administration, økonomi, ledelse, markedsføring, it og transport. Erhvervsakademiet er grundlagt i 2009 og har siden 2011 været en selvejende institution, der i dag har over 1300 studerende og 70 ansatte fordelt på to afdelinger i henholdsvis Herning og Holstebro.

(Kilde: eamv.dk)

Hjemmeside: Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk