– Erhvervsakademi Midtvest, genakkreditering


Afgørelse

Akkrediteringsrådet traf på rådsmødet den 3. juni 2021 afgørelse om afslag på institutionsakkreditering i første runde.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 3. juni 2021, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for genakkrediteringen af Erhvervsakademi Midtvest


Besøg

God dialog med afsæt i to audit trails ved virtuelt besøg på EAMV

Fra onsdag den 2. december til fredag den 4. december gennemførte et akkrediteringspanel et virtuelt institutionsbesøg som led i genakkrediteringen af Erhvervsakademi Midtvest (EAMV). Med undtagelse af studenterrepræsentanten var der tale om en genbesøg for de øvrige panelmedlemmer, der alle deltog i den ordinære institutionsakkreditering for tre år siden. Under besøget kom de godt omkring en række temaer med afsæt i to audit trails. Besøget bød også på gode drøftelser om frafald og digitalisering og kvalitetssikring af videngrundlaget.

De to audit trails, der var omdrejningspunkt for besøget, var udvalgt på baggrund af de problemstillinger, der var udslagsgivende for Akkrediteringsrådet afgørelse om en betinget positiv institutionsakkreditering, og af EAMV’s selvevalueringsrapport. Audit trailsene er:

  1. Systematisk og løbende indsamling og afrapportering af informationer vedrørende uddannelsesudbuddene
  2. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag

På den første dag mødte akkrediteringspanelet erhvervsakademiets rektor og bestyrelsesformand samt repræsentanter fra kvalitetsafdelingen. De mødtes også med uddannelsescheferne for de to uddannelser, som var udvalgt i behandlingen af de første audit trail. Samtalerne fortsatte dagen efter ved møder med uddannelseschefer, uddannelsesledere, undervisere og studerende, hvor akkrediteringspanelet kom omkring begge audit trails. Fredag rundede akkrediteringspanelet af med et afsluttende møde med rektoratet og forskellige ledelsesrepræsentanter.

Igennem de ni møder med repræsentanter fra det midtvestjyske erhvervsakademi fik akkrediteringspanelet et indblik i en uddannelsesinstitution med nærvær og kort fra rektorat til den enkelte studerende. De fik desuden et dybere indblik i forskellige tematikker under hvert af de to audit trails. Herunder spurgte de fx nysgerrigt ind til sammenhænge i kvalitetssikringssystemet samt beslutningsgrundlag på både uddannelses- og institutionsniveau. De spurgte også ind til, hvordan informationer bevæger sig frem og tilbage på tværs af niveauer i organisationen og om forskellige dele af videngrundlagsarbejdet i strategi og praksis.

Inputtene fra det virtuelle institutionsbesøg vil nu blive samlet i den akkrediteringsrapport, som bliver forelagt Akkrediteringsrådet, når det skal behandle genakkrediteringen af EAMV i juni 2021. Forinden vil erhvervsakademiet have haft mulighed for at kommentere rapporten og Akkrediteringspanelets indstilling.

Se program for besøget på EAMV her


Projektleder

  • Mobil:  

Team

Sofie Bjerg Kirketerp

Chefkonsulent

  • Mobil:  

Datoer

Selvevaluering: 5. august 2020

Besøg: 2.- 4. december 2020

Høring: 15. marts - 13. april 2021

Afgørelse: 3. juni 2021

Intro

I juni 2018 modtog Erhvervsakademi Midtvest (EAMV) en betinget positiv institutionsakkreditering. Ved genakkrediteringen er der fokus på de udfordringer, der blev identificeret i den første akkrediteringsproces, og om institutionen har imødekommet dem i tilfredsstillende grad. Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet fra institutionsakkrediteringen af EAMV på Akkrediteringsrådets hjemmeside.

Ved genakkrediteringen af EAMV består panelet af:

Formand: Ulla Koch, tidligere rektor for University College Sjælland. Ulla Koch er bestyrelsesformand for VUC Vestsjælland Syd og formand for certificeringsrådet, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som står for at certificere uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau (den offentlige lederuddannelse). Hun har tidligere været formand for flere udvalg under Danske Professionshøjskoler, bl.a. det uddannelsespolitiske udvalg og det forskningspolitiske udvalg. Derudover har Ulla Koch været medlem af Vækstforum Sjælland. Ulla Koch er uddannet cand.scient. i biologi og geografi fra Københavns Universitet. Ulla Koch er medlem af det akkrediteringspanel, der er tilknyttet den igangværende akkreditering af KADK.

Kari Nordskogen, lektor på Nord-Østerdal videregående skole. Kari Nordskogen er tidligere rektor for Brumunddal ungdomsskole, og tidligere rektor på Fagskolen Innlandet, Norges største offentlige fagskole, der tilbyder uddannelser indenfor bygge og anlæg, helse og forplejning, teknik og produktion, datateknik, elektro, landbrug, logistik samt økonomi og ledelse. Kari Nordskogen er uddannet civilingeniør.

Camilla Lindmark, tidligere kvalitetskoordinator for uddannelse og forskning ved Luleå Tekniska Universitet i Sverige. Camilla Lindmark var ansvarlig for at koordinere eksterne evalueringer og audits på Luleå Tekniske Universitet. Hun er derudover iværksætter og bestyrelsesformand for Expandera i Norrbotten, som er et ventureselskab, der investerer i små og mellemstore virksomheder. Camilla Lindmark har en masteruddannelse i industriel økonomi og er ph.d. i kvalitetssikringsarbejde i små organisationer.

Karina Mernøe, Head of Training and Development hos Nordea. Parallelt med sit arbejde hos Nordea sidder Karina Mernøe i uddannelsesudvalget for programområdet Økonomi og Finans på Cphbusiness. Derudover sidder hun i kompetenceudvalget hos Finanssektorens arbejdsgiverforening (FA).

Rasmus Overgaard Danielsen, Projektleder ved Per Aarsleff A/S. Tidligere studerende ved Københavns Erhvervsakademi, bygningskonstruktør, medlem af KEA's bestyrelse, Studenterrådgivningens bestyrelse, studenterrepræsentant i uddannelsesudvalget og formand for De Studerendes Råd.