– Erhvervsakademi Sjælland

Her kan du løbende følge processen omkring institutionsakkreditering af EASJ.

Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi Sjælland på et rådsmøde 22-23. juni 2016. Her tildelte rådet EA Sjælland en betinget positiv institutionsakkreditering. Det betyder, at EA Sjælland inden for to år skal igennem en opfølgende genakkreditering, der vil afdække, om institutionens kvalitetssikring til den tid har nået et niveau, der berettiger til en positiv institutionsakkreditering. Læs akkrediteringsrapporten og rådets afgørelse om den betinget positive institutionsakkreditering af EA Sjælland her.


Rapport

Afgørelsen om institutionsakkrediteringen af EA Sjælland træffes med afsæt i akkrediteringsrapporten udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.
Læs akkrediteringsrapporten.


2. Besøg

  • Andet besøg d. 21. til 23. oktober 2015:
    Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg har til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. Dette sker med afsæt i en række audit trails, der udvælges i forlængelse af det første besøg på institutionen.

Fire audit trails skal sikre indblik i kvalitetssikringsarbejdet på EA Sjælland

Erhvervsakademiets skriftlige materiale og drøftelserne på første besøg udgjorde grundlaget for panelets valg af de fire audit trails, som dannede ramme om andet besøg på EASJ. Under hvert audit trail blev der stillet skarpt på to uddannelser. I tilrettelæggelsen af andet besøg blev også taget hensyn til, at EASJ geografisk strækker sig over fire campusser. Heraf besøgte panelet tre i forbindelse med andet besøg: d. 21. oktober EASJ’s campus i Slagelse, d. 22. oktober campus i Roskilde og d. 23. oktober campus i Næstved. På campusserne deltog et bredt udsnit af institutionens ledelse, undervisere og studerende, og herudover deltog også fire repræsentanter for bestyrelsen og repræsentanter for forskellige uddannelsesudvalg.

Følgende audit trails blev udvalgt og behandlet:

  • Audit trail 1: Sammenhæng i kvalitetssikringssystemet: Formålet er at belyse sammenhængen i kvalitetssikringssystemet med udgangspunkt i kvalitetssikringsværktøjet ’Hånd i Hanke’.
  • Audit trail 2: Kvalitetssikring af videngrundlag: At belyse, hvordan EASJ kvalitetssikrer de enkelte uddannelsers videngrundlag, herunder hvordan institutionen skaber overblik over de enkelte uddannelsers videnbehov.
  • Audit trail 3: Gennemførelse og frafald på grunduddannelserne: Formålet er at belyse, hvordan EASJ arbejder med nøgletal som en del af kvalitets-sikringssystemet, herunder at tydeliggøre informationsflowet i systemet. Dette tema belyses ved at undersøge, hvordan EASJ registrerer, behandler og kommunikerer viden om årsagerne til frafald og studietidsforlængelse på grunduddannelserne, og hvordan institutionen iværksætter indsatser mod frafald og studietidsforlængelse på baggrund af årsagerne.
  • Audit trail 4: Kvalitetssikring af uddannelsernes relevans:  At belyse, hvordan institutionen arbejder med at sikre uddannelsernes relevans, herunder hvordan institutionen indgår i løbende dialog med relevante aftagere om uddannelsernes relevans på arbejdsmarkedet og hvordan institutionen anvender den viden om uddannelsernes relevans, som institutionen får gennem dialogen med bl.a. uddannelsesudvalg, ekspertudvalg og dimittender.

Programmet for det andet besøg på EASJ kan ses her.


1. Besøg

  • 1. besøg. Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det første besøg har til formål at afdække, hvordan institutionens system og procedurer for kvalitetssikring er organiseret samt at få uddybet og nuanceret den selvevalueringsrapport, institutionen har indsendt i begyndelsen af forløbet.

Første besøg på EASJ gennemført

Danmarks Akkrediteringsinstitution og akkrediteringspanelet besøgte EASJ d. 23. og 24. juni 2015. Under besøget mødtes panelet med en række relevante personer i organisationen, bl.a. direktionen, campuschefer, studieledere, kvalitetsmedarbejdere og undervisere. Derudover mødtes panelet med studerende, der er aktive i uddannelsesudvalg, De Studerendes Råd eller som fungerer som studentervejledere. Panelet mødtes også med en række eksterne interessenter såsom praktikværter og deltagere i uddannelsesudvalg. Under møderne fik akkrediteringspanelet mulighed for at spørge dybere ind til sammenhænge og processer i erhvervsakademiets kvalitetssikringssystem, herunder ansvarsfordeling og opfølgning på de forskellige kvalitetssikringsaktiviteter.

Besøgsprogrammet for første besøg kan læses her.


Panelet

Akkrediteringspanel nedsat til institutionsakkrediteringen af EASJ         

Akkrediteringspanelet, der skal forestår institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi Sjælland, består af seks personer, som er udvalgt på baggrund af deres erfaringer med planlægning, gennemførelse og opfølgning på kvalitetssikringsarbejde både i og uden for uddannelsessektoren. EASJ har haft lejlighed til at kommentere på sammensætningen, inden panelet blev endeligt nedsat.

Formand: Örjan Andersson

Örjan Andersson er rektor ved Yrkehögskolan Novia i Finland (Novia University of Applied Sciences), som udbyder uddannelser på bachelorog masterniveau. Örjan Andersson har tidligere været panelformand ved auditeringen af Högskolan i Åland, som blev gennemført af den finske auditeringsmyndighed, FINHEEC. Örjan Andersson har desuden været medlem af en arbejdsgruppe under FINHEEC, som har udarbejdet en ny model for institutionsauditering. Örjan Andersson er uddannet ph.d. inden for teknologi.

Henrik Pedersen

Henrik Pedersen er vicedirektør på Erhvervsskolen Nordsjælland. Henrik Pedersen er tidligere prorektor og grunduddannelsesdirektør på Professionshøjskolen UCC, hvor han både har haft ansvar for både grunduddannelser og videreuddannelser i en periode med sammenlægninger og fusioner. Henrik Pedersen har også været konstitueret direktør på Campus Bornholm. Henrik Pedersen har tidligere været kontorchef i Undervisningsministeriets afdeling for videregående uddannelser og i afdelingen for folkeskolen samt konsulent i Statsministeriet og Kommunernes Landsforening. Henrik er uddannet cand. jur. og har en master i ledelse.

Tine Widerøe

Tine Widerøe er administrationsdirektør ved Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology i Norge. Tine Widerøe er tidligere dekan og rektor ved Norges Kreative Høyskole, som udbyder erhvervsrettede videregående uddannelser på et halvt til to år og bacheloruddannelser på tre år. Tine Widerøe har også tidligere været medlem af Nasjonalt Fagskoleråd under det norske Kunnskapsdepartement. Tine Widerøe er økonom og har en master i uddannelsesledelse.

John Hermansen

John Hermansen er administrerende direktør i SKB Scandinavia, som rådgiver små og mellemstore virksomheder om ledelse og udvikling, herunder markedsopbygning, finanskapital og økonomistyring. John Hermansen er medlem af Professionshøjskolen VIA’s efter- og videreuddannelsesudvalg samt VIA’s uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration. John Hermansen er bl.a. også medlem af det Regionale Arbejdsmarkedsudvalg i Vestjylland, Vækstforum Midtjylland og VEU Centerråd Østjylland. John Hermansen er uddannet cand. mag i historie og engelsk.

Eric Lindesjöö

Eric Lindesjöö er senior advisor ved det Tekniske Fakultet ved Linköping Universitet. Eric Lindesjöö har tidligere været ansat ved det svenske Högskoleverkets ”utvärderingsafdeling” med ansvar for programevalueringer samt en række andre kvalitetsanliggender. Eric Lindesjöö har deltaget i European Association for Quality Assurance international ekspertgruppe til revision af European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Eric Lindesjöö er ph.d. i morfologisk zoologi og udviklingsbiologi.

Katrine Bjerg

Katrine Bjerg er studerende på Erhvervsakademi MidtVest på erhvervsakademiuddannelsen til serviceøkonom. Katrine Bjerg er medlem af bestyrelsen ved Erhvervsakademi MidtVest, medlem af uddannelsesudvalget for serviceøkonomuddannelsen samt medlem af De Studerendes Råd.


Selvevalueringsrapport

EASJ indsendte i maj 2015 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering. Læs selvevalueringsrapporten her.


Projektleder

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Team

Grith Zickert

Akkrediteringskonsulent

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: Mandag d. 4. maj 2015

1. besøg: 23-06-2015 - 24-06-2015

2. besøg: 21-10-2015 - 23-10-2015

Høring, rapport: -

Rådsmøde: Juni 2016

Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) blev etableret i 2009 i en såkaldt ’light' konstruktion, der samlede erhvervsrettede videregående uddannelser fra ni erhvervsskoler. 1. januar 2012 overgik erhvervsakademiet til en ’classic’ konstruktion, og erhvervsakademiet overtog dermed alle de videregående uddannelser fra erhvervsskolerne. De ni erhvervsskoler var: CELF (tidligere CEUS) i Nykøbing F, ZBC (tidligere Handelsskolen Sjælland Syd) i Næstved og Vordingborg, EUC Sjælland i Næstved, Køge og Haslev, SOSU Sjælland i Ringsted og Næstved, Køge Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole, Slagteriskolen UCR i Roskilde, Selandia i Slagelse.

EASJ har ca. 3000 fuldtidsstuderende, en række deltidsstuderende og ca. 240 medarbejdere. Institutionen udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse for voksne.

EASJ udbyder 25 fuldtidsuddannelser, heraf 18 erhvervsakademiuddannelser og 7 professionsbacheloruddannelser. Af de 7 professionsbacheloruddannelser er fem af dem såkaldte top-up uddannelser, som bygger ovenpå en erhvervsakademiuddannelse. EASJ udbyder desuden deltidsuddannelser, heraf en lang række akademiuddannelser og to diplomuddannelser.

EASJ har campusser i 5 byer på tilsammen 8 udbudsadresser.

Hjemmeside: Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

Sprog: Akkrediteringen foretages på dansk