– Erhvervsakademi Sjælland, genakkreditering


Afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om genakkrediteringen af Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) på rådsmødet den 5. oktober 2018. Her fik EASJ en positiv institutionsakkreditering.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 5. oktober 2018, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Erhvervsakademi Sjælland her


Besøg

Besøg ved Erhvervsakademi Sjælland – November 2017

Fra onsdag den 22. november til fredag den 24. november besøgte et ekspertpanel EASJ i Roskilde og Næstved sammen med et team af medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Besøget var et led i genakkrediteringen af det sjællandske erhvervsakademi og tog afsæt i tre audit trails, der var udvalgt på forhånd til at belyse, hvordan EASJ arbejder med kvalitetssikring af sine uddannelser i praksis.

De tre audit trails ved genakkrediteringen af EASJ er:

  • Audit trail 1: Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag
  • Audit trail 2: Evaluering af uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter
  • Audit trail 3: Kvalitetssikring af uddannelsernes relevans

På besøgets første dag interviewede akkrediteringspanelet direktion og bestyrelsesformand ved EASJ samt medarbejdere fra kvalitetsenheden med afsæt i alle tre audit trails. Sidst på dagen blev der dykket ned i kvalitetssikringen af uddannelsernes videngrundlag ved en samtale med chefen for efter- og videreuddannelse ved EASJ samt den uddannelses- og kvalitetsansvarlige for akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring.

De to følgende dage talte akkrediteringspanelet med akademichefer, studieledere, undervisere og studerende såvel som udviklingschefen og enkelte udviklingskonsulenter fra EASJ. Derudover var der inviteret en række eksterne medlemmer af to uddannelsesudvalg samt en række eksperter, der har deltaget i paneler for ekstern evaluering ved erhvervsakademiet.

Der var således grundlag for mange interessante samtaler med afsæt i et eller flere af de udvalgte audit trails, før akkrediteringspanelet havde at afsluttende møde med chefgruppen og kvalitetslederen ved EASJ fredag eftermiddag. De mange indtryk og input bliver nu samlet i den akkrediteringsrapport, der skal danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om genakkreditering af EASJ i juni 2018.

Se programmet for besøget her


Projektleder

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Team

  • Mobil:  

Datoer

Selvevaluering: 5. september 2017

Besøg: 22. – 24. november 2017

Høring: 9. marts - 9. april 2018

Afgørelse: 5. oktober 2018

Intro

Genakkreditering af Erhvervsakademi Sjælland

I juni 2016 modtog Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) en betinget positiv institutionakkreditering. Ved genakkrediteringen afgøres det, om institutionen i tilfredsstillende grad har imødekommet de udfordringer, der blev identificeret i akkrediteringsprocessen. Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten fra den første institutionsakkreditering af EASJ på Akkrediteringsrådets hjemmeside.

Panelet ved genakkrediteringen af EASJ består af:

Formand: Örjan Andersson er rektor ved Yrkehögskolan Novia i Finland (Novia University of Applied Sciences), som udbyder uddannelser på bachelor- og masterniveau. Örjan Andersson har tidligere været panelformand ved auditeringen af Högskolan i Åland, som blev gennemført af den finske auditeringsmyndighed, FINHEEC. Örjan Andersson har desuden været medlem af en arbejdsgruppe under FINHEEC, som har udarbejdet en ny model for institutionsauditering. Örjan Andersson er uddannet ph.d. inden for teknologi.

Lars Mortensen er tidligere afdelingschef i Undervisningsministeriets departement og tidligere styrelseschef i Undervisningsministeriets Institutionsstyrelse og i Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Lars Mortensen er formand for Friluftsrådet og medlem af Det Miljøøkonomiske Råd. Lars Mortensen er uddannet cand.scient.pol.

Tine Widerøe er rektor ved Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology i Norge. Tine Widerøe er tidligere dekan og rektor ved Norges Kreative Høyskole, som udbyder erhvervsrettede videregående uddannelser på et halvt til to år og bacheloruddannelser på tre år. Tine Widerøe har også tidligere været medlem af Nasjonalt Fagskoleråd under det norske Kunnskapsdepartement. Tine Widerøe er uddannet pædagog og økonom og har en master i uddannelsesledelse.

John Hermansen er administrerende direktør i SBK Scandinavia, som rådgiver små og mellemstore virksomheder om ledelse og udvikling, herunder markedsopbygning, finanskapital og økonomistyring. John Hermansen er medlem af Professionshøjskolen VIA’s efter- og videreuddannelsesudvalg samt VIA’s uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration. John Hermansen er bl.a. også medlem af det Regionale Arbejdsmarkedsudvalg i Vestjylland, Vækstforum Midtjylland og Det Midtjyske Kompetenceråd samt formand for Vestergadeforeningen Aarhus. Han er tidligere medlem af VEU-centerrådet i Østjylland. John Hermansen er uddannet cand. mag i historie og dansk.

Eric Lindesjöö er tidligere senior advisor ved det Tekniske Fakultet ved Linköping Universitet. Eric Lindesjöö har tidligere været ansat ved det svenske Högskoleverkets ”utvärderingsafdeling” med ansvar for programevalueringer samt en række andre kvalitetsanliggender. Eric Lindesjöö har deltaget i European Association for Quality Assurance internationale ekspertgruppe til revision af European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Eric Lindesjöö er ph.d. i morfologisk zoologi og udviklingsbiologi.

Asbjørn Høj Olesen, dimittend fra serviceøkonomuddannelsen ved Erhvervsakademi Dania (Dania) i Skive i september 2017. Asbjørn Høj Olesen er medlem af Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, tidligere medlem af Danias bestyrelse, tidligere formand for De Studerendes Fællesråd (FSR) og tidligere formand for det lokale DSR i Skive.