– Erhvervsakademi SydVest


Rådets afgørelse

På rådsmødet den 30. september 2021 traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Erhvervsakademi SydVest.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på rådets hjemmeside


Rapport

Akkrediteringsrapporten, der vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 30. september 2021, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Erhvervsakademi SydVest


2. Besøg

Gode dialoger med afsæt i tre audit trails under virtuelt 2. besøg på EASV

Over tre dage fra den 3. til den 5. februar gennemførte akkrediteringspanelet sit andet institutionsbesøg som led i institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi SydVest (EASV). Lige som ved det første besøg i november, blev dette besøg gennemført som en række virtuelle møder, der bød på gode dialoger med direktion og campusledelse samt uddannelseschefer, undervisere og studerende fra udvalgte uddannelser.

Det virtuelle institutionsbesøg tog afsæt i tre audit trails, som akkrediteringspanelet havde udvalgt på forhånd. Formålet med disse var at give panelet en dybere indsigt i, hvordan kvalitetssikringsarbejdet på EASV fungerer i praksis inden for de tre audit trails:

  1. Afrapportering og opfølgning
  2. Sikring af uddannelsernes videngrundlag
  3. Systematikken i arbejdet med lektionsplaner

Efter et indledende møde med direktionen på EASV onsdag eftermiddag, der gik på tværs af alle tre audit trails, rettede akkrediteringspanelet torsdag fokus mod de to første tematikker. Ved den første var formålet at undersøge, hvordan kvalitetssikringssystemet bidrager til, at kvalitetsproblemer løbende bliver identificeret af direktion og uddannelseschefer, der derefter træffer beslutning om indsatser og følger op på disse. Herunder var akkrediteringspanelet særligt interesserede i brugen af statusrapporter, kvalitetsrapporter og kvalitetsårsrapporter med dertilhørende opfølgningsplaner. Panelmedlemmerne spurgte også ind til, hvordan underviserne bliver involveret i både udarbejdelsen af status- og kvalitetsrapporterne samt opfølgningsarbejdet på tværs af uddannelser og lokalitet. Dette blev belyst gennem møder med uddannelseschefer, campusledelse og to grupper af henholdsvis undervisere og studerende.

Ved de virtuelle møder med de to ledelseslag og den ene gruppe af undervisere rettede akkrediteringspanelet også fokus mod, hvordan kvalitetssystemet bidrager til at sikre, at ledelse og relevante medarbejdere kan vurdere uddannelsernes behov for ny viden på baggrund af et overblik over undervisernes videnaktiviteter. Dertil var panelet interesserede i, hvordan dette overblik indgår i kvalitetshandleplanerne og bidrager til arbejdet med udviklingsplaner for uddannelsernes videngrundlag.

Før akkrediteringspanelet rundede det virtuelle besøg af med et møde med direktionen på EASV fredag eftermiddag, var systematikken i arbejdet med lektionsplaner omdrejningspunktet for formiddagens møder med uddannelseschefer og undervisere fra to uddannelser med udbud på begge erhvervsakademiets campusser i Esbjerg og Sønderborg. Formålet var her at få belyst, hvordan EASV understøtter de studerende opnåelse af læringsmålene gennem systematisk arbejde med udarbejdelsen af lektionsplaner i tilrettelæggelsen af undervisningen. Herunder var der også fokus på systematikken i arbejdet med udvikling af studieordningernes institutionsspecifikke del.

På baggrund af inputtene fra besøget vil akkrediteringspanelet nu i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet forventes at træffe afgørelse om institutionsakkreditering af EASV på baggrund af i september 2021.

Se programmet for andet besøg på EASV


1. Besøg

Virtuel rundvisning og god dialog under første besøg på Erhvervsakademi SydVest

Akkrediteringspanelet var den 4. og 5. november på det første af to besøg som led i institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi SydVest. Besøget blev gennemført som en række virtuelle møder, hvor akkrediteringspanelet talte med en bred vifte af repræsentanter på tværs af alle niveauer af institutionen. Møderne bød på en god og åben dialog, hvorigennem akkrediteringspanelet fik en dybere indsigt i kvalitetssikringsarbejdet på erhvervsakademiet.

På første dag mødte akkrediteringspanelet erhvervsakademiets direktion, uddannelseschefer og medarbejdere i Kvalitetsenheden. Dialogen tog afsæt i den selvevalueringsrapport, som Erhvervsakademi SydVest indsendte i september, og dialogen fortsatte på besøgets anden dag. Her mødte panelet repræsentanter for erhvervsakademiets bestyrelse samt afdelingen ’Viden og Erhverv’ og campusledelsen i Sønderborg. Panelet mødte desuden undervisere og studerende med indsigt i kvalitetssikringsarbejdet fra eksempelvis deltagelse i bestyrelsen eller uddannelsesudvalg.

Under møderne spurgte akkrediteringspanelet bl.a. nysgerrigt ind til sammenhænge i kvalitetssikringssystemet. Herunder var der særligt fokus på, hvordan der i kvalitetssikringsarbejdet favner erhvervsakademiets relativt brede uddannelsesportefølje fordelt på de to campusser i Sønderborg og Esbjerg. Akkrediteringspanelet fik også en virtuel rundvisning. Det skete via en film, der var produceret af en studerende på erhvervsakademiet, og som viste faciliteterne frem på begge campusser.

På baggrund af besøget har akkrediteringspanelet nu udvalgt en række audit trails, der danner udgangspunkt for den videre akkrediteringsproces. Panelet vil besøge Erhvervsakademi SydVest igen i februar 2021 før udarbejdelsen af den endelige akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse på baggrund af den 30. september 2021. Det sydvestjyske erhvervsakademi vil forinden have haft mulighed for at kommentere rapporten og panelets indstilling ved en høring.

Se program for besøget


Panelet

Formand: Inge Mærkedahl er tidligere direktør i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Inge Mærkedahl har også været direktør for Styrelsen for Videregående uddannelse og uddannelsesstøtte, direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole og direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen, foruden forskningschef på SFI. Inge Mærkedahl har bl.a. siddet i Erhvervsakademirådet og været formand for Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. Inge Mærkedahl er oprindeligt uddannet cand.phil. i samfundsfag. Hun har medvirket til institutionsakkrediteringerne af IBA Erhvervsakademi Kolding (formand), Erhvervsakademi Lillebælt (formand), RUC og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (formand).

Bo Sejer Frandsen er administrerende direktør i den danske klynge for digitale teknologier, DigitalLead. Bo Sejer Frandsen er bl.a. medlem af bestyrelsen for den europæiske alliance for Internet of Things Innovation (AIoTI), bestyrelsesformand for erhvervsskolen Aarhus Tech og aftagerrepræsentant i Uddannelsesudvalget for it og softwareudvikling på Erhvervsakademi Aarhus. Han har tidligere været medlem af IKT-rådet, der rådgav videnskabsministeriet om udvikling og anvendelse af it i perioden 2006-2011. Derudover har Bo Sejer Frandsen bl.a. beskæftiget sig med e-læring som direktør for Elearningforce International og Key2Know Competence & Learning. Bo Sejer Frandsen er oprindeligt uddannet civilingeniør.

Sander Sværi er prorektor ved Høyskolen Kristiania, hvor han bl.a. har ansvaret for kvalitetssikringen af uddannelserne. Sander Sværi er tidligere prorektor og institutleder på Markedshøyskolen. Han har undervist i markedsføring på Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Finnmark og OMH Business School. Derudover har han arbejdet med ekstern kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, bl.a. som medlem af et uddannelsesarbejdsudvalg under Universitets- og Høgskolerådet (UHR) og som formand for et ekspertpanel i regi af NOKUT. Sander Sværi har hovedfag i markedsføring. Han er førsteamanuensis i tjenestemarkedsføring og undervejs med et ph.d.-studie ved Universitetet i Karlstad.

Mikkel Bo Vinther Pedersen er studerende på første semester af overbygningsuddannelsen i Produktudvikling og teknisk integration (PB) på UCN, hvor han blev færdiguddannet som produktionsteknolog (EA) i juni 2020. Mikkel Bo Vinther Pedersen har siden maj 2020 været medlem af UCN’s bestyrelse. Han er medlem af UCN’s bedømmelsesudvalg og repræsenterer UCN i de danske professionshøjskolers nationale studenterforening, Studenterforum UC. Mikkel Bo Vinther Pedersen arbejder desuden som studentermedhjælper hos virksomheden Jeld-Wen Danmark.


Selvevalueringsrapport

Erhvervsakademi SydVest indsendte i september 2020 sin selvevaluering og dermed sin ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs selvevalueringsrapporten her


Projektleder

Grith Zickert

Akkrediteringskonsulent

Team

Sine Himmelstrup (orlov)

Akkrediteringskonsulent


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 18. september 2020

1. besøg: 3. - 5. november 2020

2. besøg: 3. - 5. februar 2021

Høring, rapport: 7. - 25. juni 2021

Rådsmøde: 30. september 2021

Erhvervsakademi SydVest

Erhvervsakademi SydVest, EASV, udbyder korte og mellemlange videregående uddannelse samt efteruddannelse på akademi – og diplomniveau i Esbjerg og Sønderborg. Derudover udbyder erhvervsakademiet enkelte MBA-moduler samt en række kurser og skræddersyede forløb i regi af Smart Academy.

EASV udbyder uddannelser inden for otte uddannelsesområder: Byggeri & Teknologi; IT & medier; Finans & Service; Salg & Marketing; Design og Smart Academy. I efteråret 2020 har erhvervsakademiet ca. 2500 studerende fordelt på 17 videregående uddannelser og 16 aktuelle efteruddannelse (kilde: easv.dk).

Hjemmeside: Erhvervsakademi SydVest

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk