– Erhvervsakademi Sydvest


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi SydVest (EASV) på rådsmødet den 21. juni 2018. Her fik EASV afslag på institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 20. - 21. juni 2018, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Erhvervsakademi SydVest her


2. Besøg

Indsigtsrigt andet besøg på Erhvervsakademi SydVest 

Indsigtsrigt andet besøg på Erhvervsakademi SydVest Der blev taget godt imod panelet og teamet af medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution, da de besøgte EASV i uge 46. Besøget var det andet og sidste i forbindelse med institutionsakkrediteringen af det sydvestjyske erhvervsakademi.

Fra tirsdag den 14. november til torsdag den 16. november nåede panelet bredt omkring. Med møder fra tidlig morgen til sen eftermiddag fik de ikke alene lejlighed til at tale med et bredere udsnit af undervisere og studerende fra flere uddanneler end ved første besøg før sommerferien. De kom også forbi begge campusser i henholdsvis Esbjerg og Sønderborg, hvor de foruden undervisere og studerende talte med repræsentanter fra direktionen, kvalitetsafdelingen, klyngechefer, uddannelseskoordinatorer og udviklingsafdelingen samt udvalgte eksterne aktører. Det førte til et indsigtsrigt besøg med mange konkrete eksempler på, hvordan kvalitetsarbejdet på EASV er organiseret og fungerer i praksis.

Under besøget blev der taget afsæt i fire tematikker, der var udvalgt som audit trails på baggrund af samtalerne under panelets første besøg i Esbjerg før sommerferien:

 • Sammenhæng i kvalitetssikringssystem: Hvordan understøtter klyngernes årlige interne 360 evaluering af uddannelserne, at problemer identificeres, og hvordan bliver der iværksat indsatser samt fulgt op på disse?
 • Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag: Hvordan bliver de enkelte uddannelsers videngrundlag og undervisernes kompetencer kvalitetssikret via henholdsvis de årlige kvalitetshandleplaner og uddannelsernes praksis?
 • Håndtering af frafald og gennemførelse: Hvordan bliver der fulgt op på nøgletal for frafald og gennemførelse, og hvordan identificerer EASV årsager til frafald samt iværksætter indsatser til at sikre, at de studerende gennemfører deres uddannelse?
 • Studenterevalueringer: Hvordan planlægger og gennemfører EASV undervisningsevalueringer samt den årlige elektroniske studietilfredshedsmåling (Ennova), og hvordan bliver resultaterne behandlet og fulgt op på?

De to første dage i Esbjerg blev der dykket ned i to audit trails per dag dag, mens alle fire audit trails var i fokus på den sidste dag på campus i Sønderborg. Her fik panelet og akkrediteringskonsulenterne desuden lejlighed til se Alsion, der deles med Syddansk Universitet, for første gang. Det blev en begivenhedsrig dag, der foruden en række møder også bød på en rundvisning. Her viste rektor og campuschefen blandt andet rammerne for et kommende iværksættersætterhjørne for de studerende og værksteder med både 3D printere og symaskiner. Under rundvisningen blev der holdt behørig afstand til uddannelses- og forskningsministeren, der gæstede Alsion samme dag i selskab med en lokal borgmesterkandidat.

Efter dagens sidste møde kunne panelet og teamet af akkrediteringskonsulenter samle op på indtrykkene fra det tre dage lange besøg sidst på eftermiddagen. I de kommende måneder bliver der arbejdet på den rapport og indstilling, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af EASV på baggrund af ved rådsmødet i juni 2018.

Se programmet for besøget her


1. Besøg

Den 7.-8. juni blev det første institutionsbesøg gennemført på EA Sydvest i forbindelse med erhvervsakademiets proces med institutionsakkreditering. Her blev der taget godt imod medarbejderne fra Danmarks Akkrediteringsinstitution og det akkrediteringspanel af eksperter, der er blevet nedsat specifikt til institutionsakkrediteringen af EA Sydvest.

Panelet mødtes over to dage med en lang række af persongrupper for at interviewe dem om EA Sydvests kvalitetssikring, -procedurer og kvalitetsarbejdet i praksis. Programmet bød på møder med institutionens direktion, bestyrelse, undervisere, chefer for institutionens fem uddannelsesklynger samt med de studerende. Også de eksterne samarbejdspartnere i form af praktikværter og medlemmer af uddannelsesudvalg blev interviewet af panelet. Endelig bød besøget på en interessant rundvisning på EA Sydvest – herunder en tur i kælderen, hvor deres selvbyggede hot box til måling af vægges energieffektivitet holder til.

Tidligere i processen har EA Sydvest indsendt en selvevalueringsrapport, og med besøget fik panelet lejlighed til at gå i dybden med den og få et fyldigere overblik over, hvordan kvalitetsarbejdet på EA Sydvest er organiseret og se eksempler på, hvordan det udføres i praksis.

Panelet havde blandt andet fokus på, hvordan institutionens kvalitetssikring er organiseret i forhold til at sikre kvaliteten på både hovedcampus i Esbjerg, der huser ca. 75 procent af de studerende, og campusset i Sønderborg, hvor ca. 25 procent af de studerende holder til. Alle møderne foregik på dette besøg på institutionens hovedcampus i Esbjerg, men studerende, undervisere og campuschefen fra campus i Sønderborg havde taget turen til Esbjerg for at mødes med panelet. Via Skype kunne Akkrediteringspanelet desuden interviewe nogle af de eksterne interessenter, der samarbejder med EA Sydvest i Sønderborg.

Det andet og sidste institutionsbesøg vil finde sted i uge 46 2017. Her vil akkrediteringspanelet og Akkrediteringsinstitutionen fokusere på de særlige områder og tematikker, der efter første besøg bliver udvalgt som audit trails, og som akkrediteringsprocessen derfor vil dykke længere ned i. På næste besøg ser det nedsatte akkrediteringspanel og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere frem til at besøge begge EA Sydvests campusser i hhv. Esbjerg og Sønderborg.

Se programmet for første besøg på EA Sydvest her (pdf).


Panelet

 • Formand: Torben Kornbech Rasmussen, cand.mag. i engelsk og fransk. Han er tidligere afdelingschef for Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde i Undervisningsministeriet. Han var bl.a. chef, da professionsbacheloruddannelserne og erhvervsakademierne blev udviklet og blev senere udnævnt til vicedirektør for Den Internationale enhed. Torben Kornbech Rasmussen er desuden tidligere direktør for universitetsafdelingen under Undervisningsministeriet. Han er tidligere formand for OECD’s udvalg for uddannelsespolitik samt medlem af Center for Uddannelsesforskning og Innovation. Torben Kornbech Rasmussen har deltaget i en række internationale samarbejder på uddannelsesområdet i forbindelse med EU, Nordisk Ministerråd, udformningen af Bolognadeklarationen og senest i en evaluering af det indonesiske uddannelsessystem. Han har deltaget som panelformand ved institutionsakkrediteringen af EAAA.
 • Ulrika Herlofsen, diplomøkonom og arbejder som studieleder ved Arkitektur- og Designhøjskolen i Oslo, hvor hun også sidder i Undervisningsudvalget. Ulrika Herlofsen har i perioden 2003-2016 været daglig leder af studieforbundet samt afdelingsleder for salg og marked i AOF, som er et landsdækkende studieforbund. Ulrika Herlofsen har desuden tidligere været studieleder på Norwegian School of Management, afdelingschef for Forburgerserviceafdelingen i Skeidar Living Group samt direktør for Markedshøjskolen i Kristiania og Gateway College.
 • Nina Waaler har en Ph.d. i idrætvidenskab og er ansat som prorektor ved Højskolen i Oslo og Akershus, hvor hun er ansvarlig for kvalitetssikring af uddannelserne. Nina Waaler har desuden det strategiske ansvar for højskolens professionsrettede studier. Hun er tidligere dekan på fakultet for helsefag på Højskolen ved Oslo og Akershus, hvor hun bl.a. har udarbejdet strategiplanen. Nina Waaler har været ansat som professor ved Norwegian School of Sport Sciences. Ydermere er hun leder af studieudvalget ved Højskolen i Oslo og Akershus og medlem af National Fagstrategisk Enhed for Helse- og Socialfag ved Universitet og Højskolerådet. Nina Waaler deltog som panelmedlem ved institutionsakkrediteringen af VIA University College.
 • Henrik Akto er uddannelsesdesigner hos Alfa Laval Aalborg A/S, hvor han har ansvaret for at designe, udvikle, implementere og gennemføre uddannelses- og kursusforløb for virksomhedens ansatte. Henrik Akto er uddannet elektronikmekaniker, og han har derudover en bachelorgrad i business administration samt en læreruddannelse med erhvervspædagogisk profil fra Aalborg Universitet. Henrik Akto har tidligere været ansat som HR Manager samt uddannelsesrådgiver hos Alfa Laval Aalborg A/S og Aalborg Industries. Han har desuden undervist Tech College Aalborg inden for fagområderne elektronik og IT. Henrik Akto har deltaget som panelmedlem ved institutionsakkrediteringen af SIMAC i 2016.
 • Josefine Devantier Larsen dimitterede fra bacheloruddannelsen Digital Concept Development på KEA i januar 2017. Hun deltog som studerende i panelet ved akkrediteringen af erhvervsakademiuddannelsen global entrepreneurship og virksomhedslogik på EA Kolding i 2015. Josefine Devantier Larsen har været studententerrepræsentant i KEA’s bestyrelse, hvor hun var i bestyrelsens strategiske udvalg.


Selvevalueringsrapport

Erhvervsakademi Sydvest indsendte i april 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

 • Mobil:  

Team

 • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 10. april 2017

1. besøg: 7. - 8. juni 2017

2. besøg: 14. - 16. november 2017

Høring, rapport: 26. februar - 19. marts 2018

Rådsmøde: 20. - 21. juni 2018

Erhvervsakademi SydVest (EASV)

Erhvervsakademi SydVest, EASV, udbyder korte og mellemlange videregående uddannelse samt efteruddannelse på akademi – og diplomniveau i Esbjerg og Sønderborg. Derudover udbyder erhvervsakademiet enkelte MBA-moduler samt en række kurser og skræddersyede forløb i Center for Efteruddannelse.

EASV udbyder videregående uddannelser inden for fire områder: IT & Design, Business, Teknik og Ledelse. Erhvervsakademiets uddannelser, forskning og udvikling foregår i afdelinger, centre og andre faglige enheder inden for otte videnklynger: Bygge & anlæg, Industri & offshore, Finans, IT, Salg, marketing & service, Design & medier, Innovation samt Ledelse & kompetenceløft.

Kilde: easv.dk

Hjemmeside: Erhvervsakademi SydVest (EASV)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk