– Fredericia Maskinmesterskole


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Fredericia Maskinmesterskole (FMS) i anden runde på rådsmødet den 21. februar 2023. Her fik FMS en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Fredericia Maskinmesterskole (FMS) er indstillet til en positiv institutionsakkreditering i anden runde. Det fremgår af den offentliggjorte akkrediteringsrapport, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets behandling på rådsmødet den 21. februar 2023.

I rapporten ledsages akkrediteringspanelets indstilling af panelets samlede vurdering af, hvordan FMS arbejder med at monitorere og sikre kvaliteten og relevansen af sine uddannelser. Panelet hæfter sig blandt andet ved, at FMS’ kvalitetssikringsarbejde er systematisk og involverende og bygger på en udførlig kvalitetspolitik, hvilket også afspejler sig i kvalitetskulturen, der tilskynder medarbejdere, studerende og eksterne interessenter til at deltage i at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsesudbuddene. Panelet pointerer, at kvalitet og relevans monitoreres løbende gennem registrering og udveksling af information for de to uddannelsesudbud i Fredericia og Esbjerg via kvalitetsrapporter. Derudover sikrer FMS’ kvalitetsgruppe med deltagelse af rektor, at der iværksættes relevante aktiviteter og følges op på, om de fører til de ønskede resultater.

Afslutningsvist vurderer panelet, at både studerende, undervisere og ledelsen indgår i kvalitetssikringsarbejdet, da FMS systematisk modtager og anvender vurderinger fra aftagere, dimittender og censorer i kvalitetssikringsarbejdet. Panelet vurderer dog blandt andet, at FMS har et udviklingspotentiale i vurderingen af de studerendes kontakt til videngrundlaget. Dette uddybes i afsnittet om ’Udviklingsperspektiv’ i akkrediteringsrapporten, hvor panelet reflekterer over styrker og udviklingsområder i kvalitetssikringsarbejdet. Her fremhæver panelet følgende seks udviklingsområder:

  1. Stærk kvalitetskultur som fundament for videreudvikling
  2. Videngrundlag: underviserkvalifikationer og de studerendes kontakt til omverdenen
  3. Opfølgning på evalueringer: kollegial supervision, samt inddragelse af faggrupperne og de studerende
  4. Kvalitetsrapportens funktion og fokus på udbud
  5. Nøgletal og standarder
  6. Afvigelser og forbedringsforslag: rapportering og opfølgning

Panelets vurderinger baserer sig på skriftlig dokumentation fra FMS og samtaler med ledelse, undervisere, studerende og aftagere i forbindelse med panelets to institutionsbesøg på FMS.

Læs akkrediteringsrapporten her


2. Besøg

Andet besøg på Fredericia Maskinmesterskole havde fokus på studentercentreret læring og sikring af videngrundlag

Akkrediteringspanelet tog hul på sit andet og sidste institutionsbesøg på Fredericia Maskinmesterskole onsdag den 7. september. Besøget forløb over tre dage, hvor panelet besøgte begge maskinmesterskolens campusser i henholdsvis Esbjerg og Fredericia ledsaget af et team fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Fokus for besøget var to audit trails, som panelet havde valgt efter sit første besøg med henblik på at afdække, hvordan maskinmesterskolens kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbejde fungerer i praksis. De to audit trails, som panelet havde valgt, var:

  1. Sammenhænge i kvalitetssystemet belyst igennem videngrundlaget
  2. Studentercentreret læring (SCL)

På besøgets første dag gæstede panelet Fredericia Maskinmesterskoles afdeling i Esbjerg, hvor de mødtes med rektor og kvalitetskoordinator. Her spurgte panelet ind til kvalitetssikring af underviserenes løbende ajourføring af videngrundlaget samt studentercentreret læring og fik indsigt i indretningen af Fredericia Maskinmesterskoles kvalitetssikringssystem. Næste møde var med studerende fra Fredericia Maskinmesterskoles afdeling i Esbjerg, hvor panelet talte med dem, om deres erfaringer med Fredericia Maskinmesterskoles implementering af portfolio-eksamen, som er en del af studentercentreret læring.  Senere på dagen fik panelet en rundvisning på det lokale campus af studierådsformanden, hvorefter de rejste mod Fredericia.

Rundvisning på Fredericia Maskinmesterskoles afdeling i Esbjerg

På anden dagen havde panelet først på dagen fokus på sikring af videngrundlag. I denne sammenhæng talte de med fagkoordinatorer fra ledelse, økonomi og sikkerhed og valgfagslinjer for at få indsigt i kvalitetssikring af underviserenes løbende ajourføring af videngrundlaget på uddannelserne. Efterfølgende mødte panelet undervisere fra ledelse, økonomi og sikkerhed og valgfagslinjer, hvor de fik yderligere indblik i, hvordan videngrundlaget ajourføres og undervisernes erfaringer med frivillig kollegial supervision. Om eftermiddagen mødtes panelet først med uddannelseschefen og studiechefen, hvor de fik mulighed for at spørge ind til deres arbejde med at kvalitetssikre studentercentreret læring, herunder hvordan man motiverer undervisere til at gøre brug af kollegial supervision, og hvordan ledelsen sikrer, at underviseres videngrundlag ajourføres. Derefter mødtes panelet med pædagogisk udvalg og studiechefen, hvor de fik indsigt i overvejelserne bag implementeringen af studentercentreret læring, og hvordan det fungerer i praksis. Dagen afsluttedes med videre drøftelse af studentercentreret læring med studerende fra Fredericia Maskinmesterskoles lokale afdeling. Besøget blev rundet af fredag, hvor panelet vendte deres umiddelbare refleksioner med maskinmesterskolens ledelse ved et afsluttende møde.

I den kommende tid vil Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med akkrediteringspanelet udarbejde den endelige akkrediteringsrapport. Det er den rapport, som Akkrediteringsrådet vil træffe sin afgørelse om institutionsakkreditering af Fredericia Maskinmesterskole i anden runde på baggrund af i februar 2023.

Se programmet for andet institutionsbesøg på Fredericia Maskinmesterskole


1. Besøg

Første besøg bød på god dialog og et indblik i kvalitetskulturen på Fredericia Maskinmesterskole

I sidste uge af april besøgte det nedsatte akkrediteringspanel og et team fra Danmarks Akkrediteringsinstitution Fredericia Maskinmesterskole. Besøget var det første af to i forbindelse med anden runde af institutionsakkreditering for maskinmesterskolen. Undervejs fik panelet gennem en række interviews et uddybet indblik i kvalitetssikringsarbejdet, som Fredericia Maskinmesterskole havde beskrevet i sin institutionsrapport. Panelet fik også lejlighed til at lykønske maskinmesterskolen, der på besøgets første dag fik nyheden om, at den havde fået grønt lys til at starte endnu en afdeling op i Sønderborg i tillæg til de nuværende afdelinger i Fredericia og Esbjerg.

Besøget blev indledt torsdag formiddag med en ’Meet and greet’. Her fik akkrediteringspanelet og repræsentanter fra Fredericia Maskinmesterskole ikke alene lejlighed til at hilse på hinanden i uformelle rammer forud for interviewene. Skolens kvalitetskoordinator gav også en introduktion til maskinmesterskolens kvalitetsstyringssystem, Improve.

Foto: Fredericia Maskinmesterskole

Herefter fulgte interviews med ledelsen på Fredericia Maskinmesterskole samt studerende og undervisere med særlig indsigt i kvalitetssikringsarbejdet fra eksempelvis studieråd og forskellige nøglefunktioner i forhold til kvalitetssikring. Panelet sluttede dagens interview med en opsamling på indtryk og input ved et internt møde. På tværs af interviewene havde panelet blandt andet fået et indblik i maskinmesterskolens arbejde med studentercentreret læring. Panelet havde også fået et indtryk af en kvalitetskultur, som alle maskinmesterskolens medarbejdere og studerende bidrager til.

Panelets forperson kvitterede for den gode og åbne dialog under det afsluttende møde med maskinmesterskolens ledelse fredag formiddag og gav en foreløbig tilbagemelding på panelets vurdering af kvalitetssikringsarbejdet på Fredericia Maskinmesterskole. Ved mødet modtog panelet også input til hvilke emner, der kunne være relevante for panelet at gå i dybden med i forbindelse med valg af audit trails forud for panelets andet besøg senere på året.

Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Fredericia Maskinmesterskole i februar 2023.

Se program for besøget på Fredericia Maskinmesterskole 


Panelet

Forperson Liselott Lycke, ingeniør i maskinteknik og industriel økonomi og har en licentiatgrad i kvalitetsteknik, kvalitetschef ved Høgskolan Väst, som udbyder professionsrettede uddannelser bl.a. inden for teknik og videnskab, eksempelvis uddannelserne til elektroingeniør og maskiningeniør. Liselott Lycke er lektor i maskinteknik og tidligere institutleder ved Institutionen för ingenjörsvetenskap på Høgskolan Väst. Hun har været medlem af akkrediteringspanelerne tilknyttet akkrediteringerne af Fredericia Maskinmesterskole i 2017 og MARTEC i 2018. Derudover var hun forperson for akkrediteringspanelet tilknyttet akkrediteringen af Københavns Maskinmesterskole i 2018.

Sofia Ritzen, civilingeniør fra KHT, og har en Ph.D. i organisation og ledelse af teknologisk udviklingsarbejde, prodekan og professor ved KTH Royal Institute of Technology. Her leder hun KTH's arbejde med kvalitetssikring af undervisning. Hun er også viceforperson for Fakultetsrådet på KTH, som rådgiver rektor i kvalitets- og etikspørgsmål, har ansvar for kvalitetssystemet og for kollegial forankring af ledningsspørgsmål blandt undervisere og forskere på KTH. Hun forsker og underviser på Institutionen för Maskinkonstruktion på KTH. Hun er tidligere Head of Department for Machine Design, og afdelingsleder for Integreret produktudvikling. I perioden 2007-2013 var hun direktør for Product Innovation Engineering program. Sofia har også erfaring som panelmedlem ved to uddannelsesakkrediteringer for UKÄ.

Marianne Synnes Emblemsvåg, uddannet bioingeniør og cand.scient. i cellebiologi og har en doktorgrad i molekylær cellebiologi fra Universitetet i Oslo. Nu førsteamanuensis ved NTNU og førsteamanuensis II ved Høyskolen Kristiania. Bestyrelsesmedlem ved Olympic Subsea ASA og Brisk Kompetensesenter AS. Hun er tidligere vicerektor for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og var i perioden 2011-15 rektor for Høgskolen i Ålesund. Marianne Synnes har frem til 2017 været medlem af hovedbestyrelsen for Norges forskningsråd. Derudover er hun tidligere bestyrelsesforperson for Senter for internasjonalisering av utdanning og har været medlem af styregruppen for den maritime erhvervsklynge Global Centre of Expertise (GCE) og medlem af bestyrelsen for den norske medlemsorganisation Maritimt Forum. Marianne har også været forperson i akkrediteringspanelet tilknyttet akkrediteringen af SIMAC i 2019.

Jørgen Prosper Sørensen, cand. scient. pol. i offentlig forvaltning, uddannelsespolitisk konsulent ved TEKNIQ Arbejdsgiverne, hvor han primært arbejder med det videregående uddannelsesområde – især de tekniske uddannelser. Før dette var han i en årrække chefkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet, bl.a. i sekretariatet for RUVU (Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser), hvor han har beskæftiget sig med prækvalifikation (vurdering af behov og relevans) for alle nye uddannelser og nye uddannelsesudbud på de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Endvidere har han i flere år arbejdet med implementering af VEU-trepartaftaler på det videregående område.

Aske Brunhøj Sigurdson, studerende på 6. semester af maskinmesteruddannelsen på Københavns Maskinmesterskole. Aske er repræsentant i Maskinmesterstuderendes Landsråd, med i De Studerendes Akkrediteringsråd – STAR (et forum for dialog mellem studerende og Danmarks Akkrediteringsinstitution om kvalitetssikring og –udvikling) samt medlem af studieforeningen på Københavns Maskinmesterskole.


Projektleder

David Metz

Chefkonsulent

Team

Mads Hareskov Jørgensen

Akkrediteringskonsulent

Amanda Lund Hansen

Bachelorfuldmægtig


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 1. marts 2022

1. besøg: 28. - 29. april 2022

2. besøg: 7. - 9. september 2022

Høring, rapport: 9. december 2022 - 6. januar 2023

Rådsmøde: 21. februar 2023

Fredericia Maskinmesterskole

Fredericia Maskinmesterskole (FMS) blev grundlagt i 1911 og var frem til flytningen til sin nuværende adresse i Fredericia i 1975 placeret i Horsens. Siden 2014 har FMS desuden haft en afdeling i Esbjerg og forventes at åbne en afdeling i Sønderborg i efteråret 2022.

FMS er selvejende maritim uddannelsesinstitution og udbyder en professionsbacheloruddannelse i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (maskinmesteruddannelsen) samt kurser og efteruddannelse gennem deres Videncenter for Drift og Vedligehold. Den daglige ledelse af FMS varetages af rektor, uddannelseschef, studiechef, regnskabschef og driftschef, mens rektor varetager den overordnede og strategiske ledelse af institutionen med reference til bestyrelsen.

I 2020 havde FMS sammenlagt 509 indskrevne studerende på uddannelsen, med 307 i Fredericia, og 202 i Esbjerg. I 2022 har FMS i alt 39 undervisere.

Hjemmeside: Fredericia Maskinmesterskole

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk