– Fredericia Maskinmesterskole


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Fredericia Maskinmesterskole på et rådsmødet den 8. juni 2017. Her fik Fredericia Maskinmesterskole en positiv institutionsakkreditering. På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du finde akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 8. - 9. juni 2017, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Fredericia Maskinmesterskole her.


2. Besøg

Andet besøg på Fredericia Maskinmesterskole 1-3. november ’16:

2. besøg:
Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg har til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. Dette sker med afsæt i en række audit trails, der udvælges i forlængelse af det første besøg på institutionen.

I begyndelsen af november besøgte akkrediteringspanelet og teamet af medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution igen Fredericia Maskinmesterskole. Det var det andet og dermed sidste institutionsbesøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af uddannelsesinstitutionen.

I forlængelse af første besøg var der blevet udvalgt to audit trails, som panelet gerne ville dykke ned i og afdække yderligere med særligt fokus på kvalitetssikringen i praksis. Centralt for andet besøg var derfor:

- Audit trail 1: Kvalitetssikring af videngrundlag

- Audit trail 2: Sammenhæng og praksis i kvalitetssikringssystemet: undervisningsevaluering, praktik og uddannelsesudvalg

Med afsæt i de valgte audit trails interviewede panelet Fredericia Maskinmesterskoles ledelse, fagkoordinatorer, undervisere, medarbejdere fra maskinmesterskolens Videncenter for Drift og Vedligehold, studerende samt dimittender, der netop havde afsluttet uddannelsen.

Panelet havde også fokus på de studerendes praktikforløb og talte derfor også med praktikkoordinatorer, studerende, der aktuelt var i praktik samt repræsentanter for nogle af de virksomheder, som typisk har Fredericia Maskinmesterskoles studerende i praktikforløb.

I løbet af de tre dages institutionsbesøg fik panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere mulighed for at besøge begge maskinmesterskolens campusser, først i Fredericia og afslutningsvist i Esbjerg.

Læs programmet for andet besøg på maskinesterskolen her (pdf).


1. Besøg

Akkrediteringspanelet har været på første besøg på Fredericia Maskinmesterskole

Akkrediteringspanelet var sammen med Danmarks Akkrediteringsinstitution på første institutionsbesøg på Fredericia Maskinmesterskole den 6. og 7. september 2016. Som forberedelse til besøget havde panelet læst skolens selvevalueringsrapport. Med rapporten som udgangspunkt holdt panelet en række møder på skolen. På møderne stillede panelet uddybende og opklarende spørgsmål til bestyrelsen, ledelsen, kvalitetskoordinatoren, fagkoordinatorer, undervisere samt studerende, eksterne interessenter med flere.

Akkrediteringspanelet havde fokus på skolens overordnede kvalitetssystem, herunder organiseringen af kvalitetsarbejdet og anvendelsen af det i praksis blandt alle de forskellige deltagere på og udenfor skolen.

Panelet havde også fokus på, hvordan Fredericia Maskinmesterskole arbejder med at sikre videngrundlaget for maskinmesteruddannelsen og med at indlemme et nyere campus i Esbjerg i sit kvalitetssikringssystem.

Programmet for besøget kan findes her.


Panelet

Formand: Maria Knutson Wedel
Maria Knutson Wedel er vicerektor og professor ved Chalmers University of Technology, som udbyder uddannelser på bachelor-,  master- og doktorniveau. Maria Knutson er ansvarlig for universitetets uddannelser på bachelor- og masterniveau. Dette gælder også pædagogik, samarbejde med erhvervslivet og andre processer koblet til uddannelserne. Maria Knutson Wedel har tidligere været panelmedlem ved akkrediteringen af Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet og ved akkrediteringen af Høyskolen Campus Kristiania i Oslo samt höyskolen i Lillehammer, som begge blev gennemført af den norske akkrediteringsinstitution, NOKUT.
Maria Knutson Wedel er uddannet civilingeniør i teknisk fysik og har en doktorgrad i fysik.

Liselott Lycke
Liselott Lycke er kvalitetschef ved Institutionen for Ingeniørvidenskab på Høyskolen Vest i Trollhättan. Institutionen udbyder professionsrettede uddannelser bl.a. inden for teknik og videnskab, eksempelvis uddannelserne til elektroingeniør og maskiningeniør.
Liselott Lycke er uddannet ingeniør inden for økonomi og har en licentiatgrad i kvalitetsteknik.

Mads Kofod
Mads Kofod er direktør for Campus Bornholm, som udbyder ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser. Mads Kofod er tidligere administrerende direktør for Færgen A/S. Mads Kofod har også tidligere været uddannelseschef i Rederiet J. Lauritzen og lektor på Søværnets Officerskole.
Mads Kofod er uddannet maskinmester og styrmand fra Maskinmesterskolen København og navigatør fra Danmarks Tekniske universitet.
 
Michel Bendix Birkmose
Michel Bendix Birkmose dimitterede fra Maskinmesterskolen København i januar 2016. Michel Bendix Birkmose er tidligere medlem af Maskinmesterstuderendes Landsråd, og har siden marts 2016 været ansat som maskinmester og projektingeniør i M&E Engineering A/S.


Selvevalueringsrapport

Fredericia Maskinmesterskole indsendte i 2016 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

David Metz

Chefkonsulent

Team

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering:

1. besøg: 6. september - 7. september

2. besøg: 1. november - 3. november

Høring, rapport: Fra 24. marts 2017 -

Rådsmøde: 8.-9. juni 2017