– IBA Erhvervsakademi Kolding


Rådets afgørelse

På rådsmødet den 12. marts 2024 traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af IBA Erhvervsakademi Kolding i anden runde.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på rådets hjemmeside


Rapport

IBA Erhvervsakademi Kolding er indstillet til en positiv institutionsakkreditering i anden runde. Det fremgår af den offentliggjorte akkrediteringsrapport, som udgør afgørelsesgrundlaget for Akkrediteringsrådets behandling på rådsmødet den 12. marts 2024.

Læs akkrediteringsrapporten for IBA Erhvervsakademi Kolding

I akkrediteringsrapporten er indstillingen ledsaget af akkrediteringspanelets samlede vurdering. Heraf fremgår det, at IBA har et kvalitetssikringsarbejde, der er systematisk, involverende og velfungerende. Kvalitetssikringsarbejdet er forankret hos direktionen og uddannelsescheferne og der er en tydelig ansvarsfordeling, så ledelsen, støttefunktionerne og underviserne forstår deres rolle i organisationen og handler derudfra.

Panelets vurderinger udfoldes i indstillingen såvel som i den følgende gennemgang af, hvordan IBA i sit kvalitetssikringsarbejde opfylder de tre kriterier for institutionsakkreditering i anden runde. Herefter følger et afsluttende udviklingskapitel, der ikke indgår i Akkrediteringsrådets afgørelsesgrundlag.

Udviklingskapitlet samler op på akkrediteringspanelets refleksioner over styrker og mulige udviklingsområder ved IBA’s kvalitetssikringsarbejde. Efter en indledende refleksion over styrker og den udvikling i IBA’s arbejde med kvalitet og relevans, som panelet har observeret, følger der en række anbefalinger til inspiration for den videre udvikling af IBA’s kvalitetssikringsarbejde. Anbefalingerne udfoldes under seks overskrifter:

  1. Forenkling af kvalitetssikringssystemet
  2. Videnkort
  3. Inddragelse af de studerende i kvalitetssikringsarbejdet
  4. Arbejdet med indikatorer og grænseværdier
  5. Evaluering af undervisning og praktikforløb
  6. Forenkling og udvikling

Vurderinger og refleksioner i rapporten baserer sig på skriftlig dokumentation fra IBA samt dialog med ledelse, undervisere og studerende m.fl. ved de to gennemførte besøg på IBA.


2. Besøg

Veloverstået andet besøg på IBA Erhvervsakademi Kolding gav panelet en dybere indsigt i kvalitetssikringssystemet

Akkrediteringspanelet og konsulenter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution var i sidste uge af september på besøg hos IBA Erhvervsakademi Kolding. Det er panelets andet besøg på institutionen, og formålet var at få et dybere indblik i IBA’s kvalitetssikringssystem. Til dette formål havde panelet udvalgt to audit trails på baggrund af deres første besøg i maj. De to audit trails var:

  1. Sikring af uddannelsesudbuddenes tilknytning til relevante faglige miljøer
  2. Sikring af den pædagogiske og didaktiske kvalitet, herunder involvering af studerende i kvalitetssikringsarbejdet.

På besøget, der foregik over tre dage, fik panelet indblik i kvalitetssikringssystemet gennem dialoger med engagerede studerende, undervisere og personer fra forskellige ledelseslag. De fortalte, om hvordan IBA sikrer videngrundlaget på deres uddannelser, og hvordan de arbejder med pædagogisk kvalitet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen.

Systematisk sikring af videngrundlag på tværs af faggrupper

Besøget begyndte den 26. september, hvor akkrediteringspanelet zoomede ind på audit trail 1. Formålet var at belyse, hvordan IBA’s kvalitetssikringssystem understøtter undervisernes løbende ajourføring af videngrundlaget. Nærmere bestemt var panelet interesseret i IBA´s implementering af et nyt redskab til at arbejde med videngrundlag, samt hvordan IBA arbejder med videngrundlag både på deres fuldtidsuddannelser og deres efter- og videreuddannelser.

Til at belyse første audit trail havde akkrediteringspanelet valgt at interviewe forskellige ledelseslag, undervisere, aftagere og personer fra IBA’s videnteam. Deltagerne fra IBA’s videnteam præsenterede et nyt redskab til systematisk at sikre overblik over uddannelsernes videngrundlag. Her fortalte de, hvordan systemet var bygget op, og hvordan de arbejder med det. Aftagere, der samarbejder med IBA, fortalte om deres bidrag til udvikling af videngrundlaget. En aftager, der modtager studerende fra IBA, fortalte blandt andet, hvordan projektarbejde fungerer i samspil med deres virksomhed. Derudover fortalte IBA også, hvordan de arbejder med praksisnær undervisning på deres efter- og videreuddannelser. Det er vigtigt, fordi meget af undervisningsforløbet på efter- og videreuddannelser er knyttet op på enten samarbejde med virksomheder eller de studerendes egne cases.

Studenterinvolvering i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisning

På besøgets anden dag skiftede akkrediteringspanelet fokus til audit trail 2. Formålet med denne audit trail var at belyse, hvordan IBA sikrer pædagogisk og didaktisk kvalitet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. I denne forbindelse var panelet særligt interesseret i, hvordan studerende bliver inddraget i kvalitetssikringssystemet - både gennem råd, men også gennem undervisnings- og praktikevalueringer. Det fik panelet indsigt i gennem interviews med studerende, undervisere og ressourcepersoner med viden om pædagogik og didaktik. Besøgets anden dag var også en smule atypisk, da akkrediteringspanelet var på en rundvisning på IBA. Det skyldtes, at IBA havde afsat tid til at vise panelet IBA Nexttech, der er et nyetableret 3D-print værksted. Formålet med IBA Nexttech er at udbrede kendskab og viden til virksomheder om 3D-print, hvilket er med til at gøre IBA attraktiv for studerende, andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Panelet på rundvisning på IBA Nexttech

I interviewene fortalte studerende blandt andet om deres oplevelse med evalueringer, og deres inddragelse i evalueringsprocessen. I denne sammenhæng nævnte de også, at studieråd og uddannelseschefer er i tæt dialog, når ændringer på baggrund af evalueringer skal implementeres. Derudover fortalte deltagerne om Learning Lab, hvor undervisere kan få hjælp eller inspiration til at udvikle didaktiske tilgange og pædagogiske tiltag. De fortalte også om IBA’s pædagogiske tænketank, hvor undervisere, studerende og uddannelseschefer er repræsenteret. Den pædagogiske tænketank fungerer som et frirum, hvor de i fællesskab kan udvikle idéer, dele inspiration og teste tilgange. Audit trail 2 blev rundet af om morgen på besøgets tredje dag, hvor panelet talte med uddannelseschefer.

Afsluttende bemærkninger og tak for denne gang 

Besøgets sidste dag blev rundet af med et afsluttende møde mellem IBA’s direktion og akkrediteringspanelet, hvor panelmedlemmerne stillede de sidste afklarende spørgsmål. Derudover fortalte panelet kort om den kommende proces, inden de takkede for et godt og velfaciliteret besøg. I denne sammenhæng bemærkede panelet også, at de var blev taget rigtigt godt imod, og at det havde været interessant at tale med engagerede undervisere og studerende.

I den kommende tid vil Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med akkrediteringspanelet udarbejde den endelige akkrediteringsrapport, som vil være beslutningsgrundlag, når Akkrediteringsrådet i marts 2024 skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af IBA Kolding.

Se Program


1. Besøg

I maj besøgte akkrediteringspanelet IBA Erhvervsakademi Kolding (IBA) sammen med konsulenter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Formålet med besøget var at se, hvordan kvalitetssikringsarbejdet overordnet hænger sammen med udgangspunkt i den institutionsrapport IBA indsendte til Akkrediteringsinstitutionen i marts. Under besøget, der strakte sig over halvanden dag, var ekspertpanelet rundt på institutionen for at tale med studerende, undervisere og ledelsen. Her kom akkrediteringspanelet bredt omkring både styrker og udviklingsmuligheder i IBA’s kvalitetssikringsarbejde.

Besøget begyndte med en meet ’n’ greet, hvor alle, der skulle interviewes under besøget, var samlet. På IBA’s øverste etage bød Niels Egelund, rektor på IBA, velkommen med udsigt over Lillebælt. Han bemærkede, at IBA’s kvalitetssikringssystem forhåbentlig stod klarere for akkrediteringspanelet end udsigten, der var gemt væk bag morgendisen. Efter rektors velkomst takkede Annelise Kiønig, rektor ved Fagskolen Kristiania i Norge og forperson for panelet, for en god velkomst, hvorefter resten af panelet præsenterede sig. Efter den formelle velkomst minglede panelet rundt mellem de forskellige interviewgrupper, hvilket lagde et godt fundament for samtalerne under besøget.

Efter meet ’n’ greet viste to studerende fra IBA panelet rundt i institutionens nye bygning, der stod færdig i 2019. Rundvisningen tog dem omkring undervisningslokaler, gruppearbejdsrum, studenterbaren og maker space, hvor studerende blandt andet kan 3D-printe. Det fik panelet et eksempel på, eftersom deres navneskilte var 3D printet med tandhjul på bagsiden, som skulle repræsentere sammenhængen i kvalitetssikringssystemet. Rundvisningen blev efterfulgt af et møde med ledelsen og IBA’s bestyrelsesformand, hvor panelet spurgte ind til de brede træk i erhvervsakademiets kvalitetssikringsarbejde.

Efter frokost talte panelet med studerende fra IBA’s fuldtids- og eftervidereuddannelser. De gav indblik i, hvordan de indgår i de forskellige snitflader i kvalitetssikringsarbejdet på institutionen, herunder de studerendes rolle i evaluering af undervisningen. Efterfølgende interviewede panelmedlemmerne undervisere. Her fik de indsigt i undervisernes rolle som bindeled mellem studerende og uddannelseschefer samt deres rolle i institutionens uddannelsesberetninger, der afrapporteres årligt og er en vigtig del af kvalitetssikringsarbejdet. Besøgets første dag sluttede af med, at akkrediteringspanelet talte med IBA’s fem uddannelseschefer, der spiller en vigtig rolle i kvalitetssikringsarbejdet, hvor de bl.a. er afsendere på uddannelsesberetningerne.

På besøgets anden og sidste dag holdt panelet et afsluttende møde med ledelsen, hvor akkrediteringspanelet stillede de sidste spørgsmål og gav en foreløbig overordnet tilbagemelding. Mødet blev rundet af med, at panelforpersonen takkede for et godt besøg.

Efter panelets andet besøg vil den endelige akkrediteringsrapport blive udarbejdet, og det er på denne baggrund, at Akkrediteringsrådet skal træffe sin afgørelse i marts 2024.

Se besøgsprogram.


Panelet

Forperson Annelise Kiønig, rektor/direktør ved Fagskolen Kristiania i Norge. Annelise Kiønig er tidligere direktør for eksterne relationer på Høyskolen Kristiania og tidligere markedsdirektør for Norges Kreative Fagskole og Norges Kreative Høyskole. Hun har tidligere varetaget ledelsesposter inden for IT-sektoren. Derudover er Annelise Kiønig bestyrelsesmedlem ved Brann- og redningsskolen og medlem af Norges nationale klagenævn for videregående erhvervsuddannelser. Annelise Kiønig har deltaget i akkrediteringspanelet for Københavns Erhvervsakademi. Annelise Kiønig er cand.mag. og master of management.

Jerker Moodysson, rektor og professor i Innovation Studies ved Jönköping International Business School ved Jönköping University i Sverige. Han har tidligere været direktør og professor ved Centre for Innovation Research ved Lunds Universitet. Derudover er Jerker Moodysson bestyrelsesformand ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger i Norge. Han har deltaget i og ledet EQUIS og AACSB akkrediteringer i en række lande, bl.a. Norge, Finland og England. Jerker Moodysson er ph.d. i økonomisk geografi.

Steen Steensen, professor i journalistik ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet i Norge. Steen Steensen forsker i digital journalistik og ændringer i offentligheden. Steen Steensen har tidligere været institutleder ved Institutt for journalistikk og mediefag på OsloMet. Som institutleder har Steen Steensen særligt arbejdet med udvikling og implementering af nye standarder og procedurer for kvalitetssikring af uddannelser. Steen Steensen har deltaget i akkrediteringspaneler for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Roskilde Universitet. Steen Steensen er ph.d. i medievidenskab.

Pernille Berg, Forsknings- & programchef ved Fonden for Entreprenørskab, hvor hun er ansvarlig for fondens forsknings- og analyseaktiviteter samt fondens programmer, herunder de regionale aktiviteter. Pernille Berg har tidligere været forskningsdirektør ved BLOXHUB. Her samarbejdede hun med erhvervslivet, hvor hun var med til at omsætte forskningsviden og afdække erhvervslivets vidensbehov. Derudover har Pernille Berg tidligere været videnchef samt forsknings- og innovationschef ved Københavns Erhvervsakademi, hvor hun stod for at styrke uddannelsernes videngrundlag, bl.a. gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter. Pernille Berg er fil.dr. i sociologi og uddannelsesvidenskab.

Laura Mie Møbius Olsen, studerende på finansbacheloruddannelsen ved Copenhagen Business Academy. Laura Mie Møbius Olsen sidder som studenterrepræsentant i bestyrelsen for Copenhagen Business Academy og har derigennem erfaring med kvalitetssikringsarbejdet på en videregående uddannelsesinstitution. Derudover er hun medlem af studierådet på Copenhagen Business Academy.


Projektleder

Dea Busk Sørensen (orlov)

Specialkonsulent

Team

Drude Skov Lauridsen

Akkrediteringskonsulent

Karin Gilvad Freiberg (orlov)

Akkrediteringskonsulent

Amanda Lund Hansen

Bachelorfuldmægtig


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 10. marts 2023

1. besøg: 11. maj - 12. maj 2023

2. besøg: 26. september - 28. september 2023

Høring, rapport: 13. december 2023 - 11. januar 2024

Rådsmøde: 12. marts 2024

IBA Erhvervsakademi Kolding

IBA Kolding eller International Business Academy Kolding blev formelt sin egen institution 1. januar 2009 og senere hen udspaltet fra IBC og Hansenberg, hvor tilknytningen til de to erhvervsskoler, som tidligere udbød uddannelserne, ophørte. Siden 2019 har IBA Koldings uddannelser holdt til på deres nybyggede campus, der er centralt placeret i Kolding. Derudover tilbyder IBA Kolding også hele uddannelser og kurser online.

IBA udbyder uddannelser på videregående niveau inden for salg og markedsføring; innovation og iværksætteri; finans og økonomi; teknologi; og multimedier og web. Instutitionen udbyder videregående fuldtidsuddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau samt efter- og videreuddannelser på akademi- og diplomniveau.

I 2021 havde IBA 1.312 studerende på deres videregående grunduddannelser og 3.531 studerende på deres efter- og videreuddannelser. I 2023 har IBA 157 fastansatte medarbejdere og 84 deltidsundervisere.

Hjemmeside: IBA Erhvervsakademi Kolding

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk