– Københavns Erhvervsakademi

Her kan du løbende følge processen omkring institutionsakkreditering af KEA

Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Københavns Erhvervsakademi på et rådsmøde 25. marts 2015. Her fik KEA en betinget positiv institutionsakkreditering.
Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside
her.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 25. marts 2015, er nu endeligt udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Akkrediteringsrapporten for Københavns Erhvervsakademi kan læses her.


2. Besøg

 • 2. besøg: Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg har til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. Dette sker med afsæt i en række audit trails, der udvælges i forlængelse af det første besøg på institutionen.

Akkrediteringspanelet har gennemført andet besøg
Akkrediteringsinstitutionen og det nedsatte akkrediteringspanel besøgte KEA for anden gang den 23.-25. september 2014. Besøgets indhold var fastlagt med henblik på at belyse de fire audit trails, der blev udtaget i forlængelse af det første besøg på institutionen, for derigennem at afdække, hvordan KEA's kvalitetssikringsprocesser og -procedurer fungerer i praksis. De udvalgte audit trails er:

  1. Videngrundlaget for uddannelserne. Formålet med dette audit trail er at belyse, hvordan KEA kvalitetssikrer uddannelsernes videngrundlag, herunder hvordan institutionen sikrer, at den relevante viden tilgår uddannelserne. Der tages udgangspunkt i uddannelserne: akademiuddannelsen i HR, diplomuddannelse i ledelse, erhvervsakademiuddannelsen til datamatiker og professionsbacheloruddannelsen i optometri.
  2. Internationale linjer. Formålet med dette audit trail er at belyse, hvordan kvalitetssikringssystemet i praksis sikrer, at de internationale linjer på KEA har det rette niveau, faglige indhold og pædagogiske kvalitet. Denne audit trail tager udgangspunkt i følgende internationale linjer: Multimedia design and Communication (EAK), BA in Design and Business (Top-up) og BA of Architectural Technology and Construction Management (PBA).
  3. Frafald.Formålet med denne audit trail er at belyse, hvordan KEA arbejder med at indsamle årsager til frafald, samt hvordan KEA iværksætter indsatser mod frafald på baggrund af årsagerne. Formålet er også at belyse de organisatoriske sammenhænge i kvalitetssikringssystemet ved at se nærmere på samarbejdet mellem programområder og KEA HR.Det sker med udgangspunkt i erhvervsakademiuddannelsen til datamatiker og erhvervsakademiuddannelsen til it-teknolog.
  4. Praktik både i Danmark og i udlandet. Formålet med denne audit trail er at belyse, hvordan kvalitetssikring af praktikforløb i Danmark og i udlandet sikrer, at de studerende kan opnå mål for læringsudbytte i praktikforløbet. KEA udvælger selv to uddannelser fra forskellige programområder til denne audit trail.

Besøgsprogram for 2. besøg kan læses her.


1. Besøg

 • 1. besøg. Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det første besøg har til formål at afdække, hvordan institutionens system og procedurer for kvalitetssikring er organiseret, samt at få uddybet og nuanceret den selvevalueringsrapport, institutionen har indsendt i begyndelsen af forløbet.

Panelet har gennemført første besøg på KEA
Danmarks Akkrediteringsinstitution og akkrediteringspanelet besøgte KEA den 18. og 19. juni 2014. Besøget bestod af en møderække, hvor panelet mødtes med relevante interviewgrupper: direktionen, programchefer, uddannelseschefer, centerchefer, undervisere og studerende samt aftagere. For panelet var det centralt på besøget at afdække, hvordan ansvarsfordelinger og aktiviteter er organiseret i organisationsleddene tæt på de enkelte uddannelser – og hvordan kvalitetsarbejdet fordeler sig på de tværgående centerfunktioner.

Besøgsprogram for første besøg kan læses her.


Panelet

Akkrediteringspanel klar til Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Akkrediteringspanelet, som skal vurdere, om Københavns Erhvervsakademis kvalitetssikringssystem kan sikre deres studerende høj kvalitet i deres uddannelse, er sammensat og klar til arbejdet med institutionsakkreditering af KEA. KEA har haft lejlighed til at kommentere på sammensætningen, inden panelet er endeligt nedsat.

Panelmedlemmer:

 • Formand: Svein Møthe,direktør for Høgskolen i Buskerud. Tidligere rådgiver for det norske undervisningsministeriums afdeling for videregående uddannelser og formand for auditeringspaneler i regi af den norske akkrediteringsinstitution. Han har desuden medvirket i pilotauditeringen af VIA University College i 2011.
 • Frode Eika Sandnes, prorektor for forskning og internationalisering på Høgskolen i Oslo og Ankerhus. Ph.d. i computer science fra University of Reading i England og professor i informationsteknologi. Han har tidligere medvirket ved institutionsakkrediteringer for den norske akkrediteringsinstitution og har endvidere været medlem af styregruppen for The International Network of Engineering Education and Research (ICEER) og International Conference on Engineering Education (ICEE).
 • Kristian Dammand Nielsen, afdelingschef for Miljø og bæredygtighed hos FORCE Technology. Han er uddannet cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet og har en diplomgrad i ledelse. Han er tidligere bestyrelsesmedlem af Dansk Standard og nuværende bestyrelsesmedlem i Laboratory for Sustainable Communications.
 • Ulla-Karin Nordänger, docent ved Linné Universitetet. I 2012 fik Ulla Karin Nordänger sammen med sin kollega universitetets hæderspris for særligt at have bidraget til udviklingen og nytænkning af universitetets lærerudddannelse – gennem deres udvikling af et rammeværktøj til supervision i praktikken.
 • Trine Hald Thøgersen, tidligere sygeplejerskestuderende på University College Nord (UCN). Trine Hald Thøgersen har i perioden 2011 - 2014 været studenterrepræsentant i UCN’s bestyrelse. Herudover har Trine Hald Thøgersen varetaget medlemskaber af både studierådet og uddannelsesudvalget samt været formand for De Studerendes Råd ved UCN Sund og næstformand i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.


Selvevalueringsrapport

KEA indsendte i maj 2014 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering. Læs selvevalueringsrapporten her.


Projektleder

 • Mobil:  

Team

 • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 01-05-2014

1. besøg: 18-06-2014 - 19-06-2014

2. besøg: 23-09-2014 - 25-09-2014

Høring, rapport: Januar 2015 -

Rådsmøde: 25. marts 2015

Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi (KEA) er skabt ved en fusion af en række erhvervsskoler i 2008. Akademiet fordeler sig på ni adresser i København, og kerneaktiviteterne omkring uddannelserne er organiseret i fem programområder og fem centre (KEA HR, KEA KVALITET, KEA ERHVERV, KEA GLOBAL og KEA F&INN), som varetager specialiserede, tværgående funktioner inden for eksempelvis praktikkoordinering, internationalisering samt forskning og innovation.

Uddannelserne på KEA retter sig primært mod sektorer inden for design, it-teknologi, teknik og byggeri. Foruden fuldtidsuddannelser har KEA også et omfattende udbud af efter- og videreuddannelser, særligt inden for ledelse, økonomi, design og it. Ansvaret for KEAs uddannelser er organiseret i en linje fra direktion til programchef til uddannelseschef.

KEA havde  i 2013 4717 fuldtidsstuderende og 3907 deltidsstuderende.

Hjemmeside: Københavns Erhvervsakademi

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk