– Københavns Universitet, genakkreditering


Afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om institutionsakkreditering af Københavns Universitet (KU) på rådsmødet den 7. juni 2019. Her fik KU en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 7. juni 2019, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort. Læs akkrediteringsrapporten om Københavns Universitet her


Besøg

God dialog med afsæt i to audit trails ved panelets besøg på KU

Tirsdag morgen mødte et veloplagt akkrediteringspanel med formand Agneta Bladh i spidsen op i Københavns Universitets traditionsrige lokaler ved Frue Plads i Middelalderbyen. Her ventede to dage fra den 5. til den 6. februar 2019 med en perlerække af samtaler med repræsentanter fra universitetets ledelse og studerende. Besøget skete som led i genakkrediteringen af Københavns Universitet (KU).

Med afsæt i de tematikker, der dannede grundlag for Akkrediteringsrådets betinget positive akkreditering af universitetet i juni 2017, var der på forhånd udvalgt to audit trails som omdrejningspunkt for besøget:

  1. Uddannelsesredegørelser og afrapportering til rektor
  2. Uddannelsesevalueringsprocessen

Til hver audit trail var der desuden udvalgt fire uddannelser af varierende størrelse og på tværs af fire af universitets fakulteter: HUM, SAMF, SCIENCE og SUND. Fokus var desuden afgrænset til 2018 for at følge udviklingen i KU’s kvalitetssikringsarbejde siden den oprindelige akkrediteringsproces.

Det første audit trail var i centrum for de første møder på besøgets første dag. Via samtaler med institutledere samt studerende i studienævn, studieledere og studienævnsformænd fra udvalgte uddannelser, fik akkrediteringspanelet indblik i, hvordan KU gennem uddannelsesredegørelser sikrer overblik over forskningsbaseringen på den enkelte uddannelse på årlig basis samt følger op på eventuelle problemstillinger. De fik også de interviewedes refleksioner over, hvordan uddannelsesredegørelserne bidrager til fakulteternes afrapportering om forskningsbasering til rektor og hans tilbagemeldinger herpå.

Panelet under besøg på Københavns Universitet i februar 2019.Fra venstre: Cecilia Christersson, Oddrun Samsdal, Agneta Bladt (panelformand) og Gunnar Grepperud. Panelet omfatter desuden Anders Malmberg og Sune Koch Rønnow.

Det andet audit trail havde fokus på de uddannelsesevalueringer med inddragelse af eksterne eksperter, som KU gennemfører hvert sjette år for hver enkelt uddannelse. Til det formål talte de med næstformænd og formænd i studienævn samt studieledere og fagkoordinatorer på de udvalgte uddannelser samt eksterne eksperter, der har deltaget i en uddannelsesevaluering på KU.

Også disse samtaler bar præg af en god dialog, hvor panelet fik indblik i, hvordan de eksterne eksperters ekspertise bliver bragt i spil. Det blev også berørt, hvordan processen omkring en uddannelsesevaluering bidrager til sikringen af forskningsbasering af den pågældende uddannelse.

På besøgets anden dag fulgte en række gode møder med Uddannelsesservice, prodekaner for uddannelse og dekaner, før de sluttede af med at møde med rektor, prorektor for uddannelse og vicedirektøren for uddannelse.

Onsdag eftermiddag kunne panelet forlade Frue Plads med en større indsigt i KU’s arbejde med bl.a. målbare standarder (grænseværdier), og hvordan der i dag arbejdes med at identificere og håndtere eventuelle problemstillinger vedr. forskningsbasering via såvel de årlige uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer hver sjette år.

De mange input og indtryk fra besøget bliver nu samlet i den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om genakkreditering af KU på baggrund af ved rådets møde den 6. - 7. juni i år. Forinden kommer akkrediteringsrapporten i høring på KU.

Se programmet for besøget på KU her


Projektleder

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Team

Maria Thorup Jacobsen

Akkrediteringskonsulent

Sine Himmelstrup

Akkrediteringskonsulent

  • Mobil:  

Datoer

Selvevaluering: 12. oktober 2018

Besøg: 5.-6. februar 2019

Høring: 8. april – 2. maj 2019

Afgørelse: 6.-7.juni 2019

Intro

Den 9. juni 2017 modtog Københavns Universitet (KU) en betinget positiv institutionsakkreditering. På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du læse afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten fra den første institutionsakkreditering af KU.

Panelet forbereder sig på indledende besøg på Københavns Universitet i november 2018. Fra venstre: Gunnar Grepperud, Anders Malmberg, Agneta Bladt (panelformand), Oddrun Samsdal og Sune Koch Rønnow. Panelet omfatter desuden Cecilia Christersson.

Beskrivelse af panelet ved genakkrediteringen af KU:

Formand: Agneta Bladh, formand for Vetenskapsrådets styrelse. Agneta Bladh er særkilt udreder for den svenske regering vedrørende internationalisering i højere uddannelse. Hun er tidligere rektor ved Högskolan i Kalmar og tidligere statssekretær i Utbildningsdepartementet, hvor hun var med til at underskrive Bologna-deklarationen. Derudover er hun tidligere generaldirektør for Högskoleverket, tidligere formand for og medlem af flere universitetsbestyrelser, herunder ved Uppsala universitet og Högskolen i Oslo og Akershus, og tidligere medlem af bestyrelsen for Universitetskanslersämbetet. Agneta Bladh har deltaget i evalueringer og vurderinger inden for uddannelses- og forskningsområdet i Danmark, Norge, Finland og Sverige og er tidligere medlem af Akkrediteringsrådet i Danmark, tidligere bestyrelsesmedlem i International Association of Universities og tidligere medlem af EU High Level Group on Modernisation of Higher Education. Agneta Bladh er ph.d. i statskundskab fra Stockholms universitet.

Anders Malmberg, prorektor ved Uppsala universitet, professor i geografi ved Kulturgeografiska institutionen samme sted. Anders Malmberg er tidligere direktør for Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics, Uppsala universitet, og tidligere vicedekan og dekan ved Samhällsvetenskapliga fakulteten samme sted. Han er medlem af Expertgruppen för kvalitetsfrågor i Sveriges universitets- och högskoleförbund, medlem af Kungl. Vetenskapsakademien, medlem af Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala og medlem af Academia Europaea. I 2016-17 er han projektleder for Uppsala universitets forskningsevaluering Kvalitet och förnyelse.

Oddrun Samdal, vicerektor for uddannelse ved Universitetet i Bergen, professor i helsefremmende arbejde/helsepsykologi. Oddrun Samdal har særligt ansvar for udviklingen af universitetets uddannelsesvirksomhed og er formand for institutionens uddannelsesudvalg og læringsmiljøudvalg. Hun er tidligere institutleder og vicedekan for uddannelse ved Det psykologiske fakultet og har også her arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling. Oddrun Samdal er leder for en evalueringskomité for NOKUT og medlem i Utdanningsutvalget til Universitets- og høgskolerådet i Norge.

Cecilia Christersson, prorektor ved Malmö högskola og docent i odontologi. Cecilia Christersson har ansvar for og arbejder med udvikling af institutionens kvalitetsarbejde, herunder udvikling af et kvalitetssystem for uddannelserne, evalueringssystemer, overordnede processer i forbindelse med uddannelsesevalueringer samt udvikling af institutionens pædagogiske arbejde. Hun har tidligere deltaget i udenlandske uddannelsesevalueringer. Cecilia Christersson er særskilt udreder for den svenske regering vedrørende styrkelse af samarbejdet mellem skolemyndigheder og uddannelsesinstitutioner om praksisnær forskning.

Gunnar Grepperud, dr.philos., professor i pædagogik på UiT Norges arktiske universitet (UiT). Gunnar Grepperud forsker bl.a. i IKT, uddannelser og arbejde samt ledelse, organisering og udvikling af undervisning på videregående uddannelser. Han er tidligere formand for kvalitetsudvalget på UiT og tidligere direktør for UNIKOM, UiT’s sektion for efter- og videreuddannelser. Gunnar Grepperud har i 2008-12 deltaget i og været leder af institutionsakkrediteringer og evalueringer af kvalitetssystemer i regi af NOKUT. Han er tillige leder for udvalg som har udredet et meritteringssystem ved NTNU og UiT, og er medlem af en arbejdsgruppe nedsat af det norske Kunnskapsdepartementet 2017 vedrørende ‘krav til pedagogiske kompetanse for førsteamanuensis og professorstillingene’.

Sune Koch Rønnow, tidligere studerende i klassisk arkæologi og matematik ved Aarhus Universitet. Han har arbejdet med kvalitetsspørgsmål, bl.a. i studienævn, i forbindelse med et rektorinitieret analysepanel vedrørende universitetets faglige udviklingsproces samt i regi af Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Sune Koch Rønnow har været medlem Aarhus Universitets bestyrelse.